Czy edukacja prawna jest nadal potrzebna? Refleksje na 100-lecie „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”

Main Article Content

Tomasz Nieborak

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest problematyka edukacji prawnej społeczeństwa jako elementu kształtującego kulturę zaufania. Wyzwania czasów współczesnych – zarówno te o charakterze globalnym, jak i lokalnym – skłaniają do refleksji nad znaczeniem prawa jako instrumentu kształtującego relacje międzyludzkie. I choć potrzeba jego istnienia jest niezaprzeczalna, to jednak z obawą spoglądać należy na obniżający się stan świadomości prawnej społeczeństwa polskiego. Ideą towarzyszącą prowadzonym w artykule rozważaniom jest chęć zainicjowania szerszej debaty na ten temat, jak również badań o charakterze interdyscyplinarnym, które doprowadzą do sformułowania określonych wniosków i propozycji zmian. Miałyby się one stać przyczynkiem do określonych działań wspierających rozwój edukacji prawnej społeczeństwa, a w przyszłości i kolejnej dyskusji na temat edukacji prawniczej przyszłych pokoleń prawników, która to dyskusja stanowi od wielu lat przedmiot ożywionej debaty przedstawicieli zagranicznej nauki prawa i wydaje się być konieczną również w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nieborak, T. (2021). Czy edukacja prawna jest nadal potrzebna? Refleksje na 100-lecie „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(2), 267-278. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.17
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Arystoteles (2002). Polityka. Tłum. L. Piotrowicz. Warszawa 2002.
 2. Augustyn (2001). Wyznania. Tłum. Ks. dr J. Czuj. Warszawa.
 3. Bingham, T. (2010). The Rule of Law. London.
 4. Bogunia-Borowska, M. (2015). Życie w dobrym społeczeństwie. Wartości jako fundament dobrego społeczeństwa, [w:] M. Bogunia-Borowska (red.), Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości. Kraków: 23–40.
 5. Borucka-Arctowa, M. (1967). O społecznym działaniu prawa. Warszawa.
 6. Bystroń, S.J. (1925). Nowy dział. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 5(1): 149–150.
 7. Chauvin, T., Stawecki, T., Winczorek, P. (2016). Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa.
 8. Dajczak, W. (2013). Kontekst reformy studiów prawniczych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75(4): 9–18.
 9. Gadacz, T. (2020). O bezprawiu i przyzwoitości. Wady i zalety moralne dla mądrych ludzi na trudne czasy. Warszawa.
 10. Gromski, W. (2007). Law and Economics jako teoria polityki prawa, [w:] J. Stelmach, M. Soniewicka (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych. Warszawa: 51–52.
 11. Jabłoński, P. (2016). Na czym polega poznawanie prawa? O konsekwencjach myśli Gadamerowskiej dla edukacji prawniczej. Krytyka Prawa 8(3): 41−55.
 12. Koncewicz, T.T. (2015). Prawo z ludzką twarzą. Warszawa.
 13. Kopeć, L.E. (2016). Spór Allana Blooma i Marthy Nussbaum o model kształcenia ogólnego a edukacja prawnicza. Krytyka Prawa 8(3): 56–66.
 14. Kopernik, M. (2001). Sposób urządzenia monety. Warszawa.
 15. Krasowski, K. (2020). Nauka i nauczanie na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego na tle innych uniwersyteckich szkół prawniczych w Polsce w latach 1919–1939. Czasopismo Prawno-Historyczne 72(2): 143–171.
 16. Kwieciński, Z. (1998). Dziesięciościan edukacji (składniki i aspekty – potrzeba całościowego ujęcia), [w:] T. Jaworska, R. Leppert (red.), Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów. Kraków: 37–38.
 17. Opałek, K. (1969). Teoria Petrażyckiego a współczesna teoria prawa, [w:] K. Opałek (red.), Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Warszawa: 122−123.
 18. Orłowski, H. (2005), Wartości mieszczańskie: Bildung, [w:] C. Karolak, W. Kunicki, H. Orłowski (red.), Dzieje kultury niemieckiej. Warszawa: 337−338.
 19. Peretiatkowicz, A. (1930). Słowo wstępne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 10(1): 1–2.
 20. Pieniążek, A., Stefaniuk, M. (2014). Socjologia prawa. Zarys wykładu. Warszawa.
 21. Przepierski, J. (2019). Istota i znaczenie edukacji prawnej w kontekście ochrony przed pokrzywdzeniem w obszarze naruszenia wolności religijnej. Warszawa.
 22. Rabska, T. (2006). 85 rocznica powstania „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 68(2): 5−11.
 23. Safjan, M. (2006). Przemówienie wygłoszone w czasie uroczystości jubileuszu 85-lecia powstania czasopisma „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 68(3): 11−15.
 24. Smolak, M. (2001). Jak prawo łączy się ze światem. Uwagi na marginesie książki W. Gromskiego, Autonomia i instrumentalny charakter prawa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 63(3): 191−199.
 25. Stawecki, T. (2010). Prawo i zaufanie. Refleksja czasu kryzysu, [w:] J. Oniszczuk (red.), Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność. Warszawa: 122−125.
 26. Stec, M. (2012). Edukacja prawna w oczach praktyków, [w:] A. Winiarska (red.), Obywatel i Prawo VI. Wybrane problemy i rekomendacje. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych: 14.
 27. Studnicki, F. (1962). Znajomość i nieznajomość prawa. Państwo i Prawo 17(4): 580–582.
 28. Świerczyńska-Głownia, W. (2019). Komunikowanie z perspektywy sali sądowej. Kraków.
 29. Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków.
 30. Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków.
 31. Winczorek, J. (2016). O potrzebie badań empirycznych nad dostępem do prawa. Państwo i Prawo 71(12): 18–38.
 32. Włodarczyk, D. (1992). 65 lat działu socjologicznego „Ruchu”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 54(1): 161–173.
 33. Woźniakowska-Fajst, D. (2012). Edukacja prawna – możliwości, szanse, bariery. Warszawa.
 34. Ziembiński, Z. (1990). Wstęp do aksjologii dla prawników. Warszawa.