Ewolucja przepisów prawnych dotyczących depozytariuszy na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

fundusz inwestycyjny
depozytariusz
regulacje prawne
sankcja finansowa

Jak cytować

Miziołek, T. (2022). Ewolucja przepisów prawnych dotyczących depozytariuszy na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(2), 27–42. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.2

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja i ocena ewolucji przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania depozytariuszy na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1992–2021. Została ona przeprowadzona głównie na podstawie analizy ustaw o funduszach inwestycyjnych z 1997 i 2004 r. oraz ich nowelizacji, w szczególności nowelizacji z 2016 r. Zasadnicze zmiany regulacji prawnych dotyczące depozytariuszy, które wprowadzano począwszy od 2004 r., były głównie konsekwencją implementowania dyrektyw UE dotyczących instytucji zbiorowego inwestowania, przede wszystkim dyrektywy UCITS oraz dyrektywy AIFMD. Istotną rolę w kształtowaniu się przepisów prawnych dotyczących depozytariuszy odegrały również rekomendacje wydawane przez KNF. Ewolucja regulacji prawnych dotyczących tych podmiotów była kluczowym czynnikiem, który sprzyjał zwiększeniu skuteczności wykonywania przez nie obowiązków, w szczególności tych o charakterze kontrolno-nadzorczym.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.2
PDF

Bibliografia

Blicharz, R. (2003). Tworzenie funduszy inwestycyjnych – wybrane zagadnienia. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 5: 2–11.

Chłopecki, A. (1994). Rola banku-powiernika. Przegląd Podatkowy 5: 30–31.

Dyl, M. (1998). Status banku-powiernika a pozycja depozytariusza. Glosa 2: 6–14.

Kidyba, A. (red.), Dumkiewicz, M., Kapijas, M., Kmieć, J., Młynkiewicz, K., Nowak, A., Sadkowski, C., Wojciechowski, R. (2018). Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz. Tom 1: Art. 1–157. Warszawa.

KNF (2011). List Przewodniczącego KNF do banków pełniących funkcję depozytariuszy funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. Warszawa.

KNF (2015, 2016, 2017, 2018). Sprawozdania z działalności Komisji Nadzoru Finansowego za lata 2014–2017. Warszawa.

KNF (2016). Komisja Nadzoru Finansowego w latach 2011–2016. Warszawa.

Kościelniak, G. (1998). Fundusze powiernicze. Kraków.

KPWiG (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006). Raporty roczne KPWiG za lata 1998–2006. Warszawa

Michalski, M., Sobolewski, L. (1999). Prawo o funduszach inwestycyjnych. Komentarz. Warszawa.

Mroczkowski, R. (2011). Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi. Warszawa.

Mroczkowski, R. (red.), Borowski, G., Michór, A., Nieborak, T., Petasz, P., Stanisławiszyn, P., Zawadzka, P. (2014). Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz Lex. Warszawa.

Perez, K., Borowski, G. (2018). Ewolucja regulacji prawnych i zmiany wielkości rynku funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej. Studia BAS 53(1): 77–99.

Sas-Kulczycka, K., Choryło, D., Król, J., Lasota, Z. (1998). Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce. Warszawa.

Stańczak-Strumiłło, K., Martyniuk, O. (2014). Badanie i ocena nadzorcza jako element systemu ochrony inwestora funduszy inwestycyjnych w Polsce, [w:] J. Czekaj, E. Miklaszewska, W. Sułkowska (red.), Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce. Kraków: 219–232.

UKNF (2019). Komunikat UKNF dotyczący obowiązków depozytariuszy funduszy inwestycyjnych. Warszawa.

UKNF (2019, 2020, 2021). Sprawozdania z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego za lata 2018–2020. Warszawa.

UKNF (2021). Komunikat Urzędu KNF w związku z publikacją przez Radę Banków Depozytariuszy Rekomendacji dotyczących dobrych praktyk rynkowych w zakresie wykonywania funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego. Warszawa.

ZBP (2021). Rekomendacja dotycząca dobrych praktyk w zakresie wykonywania funkcji depozytariusza. Warszawa.