Niesamodzielne pełnoletnie dziecko – rozwód rodziców i alimentacja na rzecz dziecka
PDF

Słowa kluczowe

alimenty
rozwód
pełnoletni

Jak cytować

Wybrańczyk, D. (2022). Niesamodzielne pełnoletnie dziecko – rozwód rodziców i alimentacja na rzecz dziecka. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(2), 43–56. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.3

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie kilku wybranych materialnoprawnych kwestii dotyczących dziecka pełnoletniego, lecz jeszcze niesamodzielnego, pojawiających się w związku z postępowaniem o rozwód jego rodziców. Odniesiono się m.in. do negatywnej przesłanki rozwodowej, jaką jest sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego w kontekście objęcia nią pełnoletniego dziecka rozwodzących się rodziców, oraz zaprezentowano zagadnienia związane z alimentacją pełnoletniego niesamodzielnego dziecka i alimentami na potrzeby rodziny ustalanymi w postępowaniu zabezpieczającym. Badania oparto na analizie aktów prawnych, jednocześnie wykorzystując metodę prawnoporównawczą. W zakresie wskazanej wyżej negatywnej przesłanki orzeczenia rozwodu należy uznać, że dobro dzieci niesamodzielnych jest właściwie chronione. W artykule wykazano również, że w innych państwach europejskich różnie kształtuje się wiek dziecka, z ukończeniem którego wygasa obowiązek jego utrzymania przez rodziców. Analiza zagranicznych regulacji skłania do wniosku, że granica wieku, do której rodzice powinni wspierać dzieci, nie pokrywa się z ich samodzielnością prawną.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.3
PDF

Bibliografia

Boguszewski, R. (2017). Piszczatowska-Oleksiewicz M., Komunikat z badań CBOS nr 98/2017, Pełnoletnie dzieci mieszkające z rodzicami. Warszawa. <https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_098_17.PDF>.

Brągiel, J. (1999). Skutki rozwodu rodziców – z perspektywy dorosłego życia. Roczniki Socjologii Rodziny 11: 175–182.

Czech, B. (2011). Komentarz do art. 58, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: 461–549.

Gajda, J. (2020). Dobra wiara w znaczeniu obiektywnym na gruncie unormowań kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Toruń.

Gromek, K. (2018). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa.

Haberko, J. (2015). Charakter prawny relacji rodzice – dorosłe dzieci w kontekście zobowiązań alimentacyjnych rodziców. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77(4): 41–55.

Ignatowicz, J. (1985). Uwagi ogólne, [w:] J. Piątowski (red.), System prawa rodzinnego i opiekuńczego. Część 1. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: 860–862.

Jancewicz, Z. (2009). Kierunki zmian w przepisach o obowiązku alimentacyjnym, [w:] P. Kasprzyk, P. Wiśniewski (red.), Prawo rodzinne w dobie przemian. Lublin: 187–198.

Kabza, E. (2014). Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka pełnoletniego po nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 2008 roku. Acta Iuris Stetinensis 6. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 821: 585–609.

Kołodziejski, S. (1965). Dobro wspólnych małoletnich dzieci – jako przesłanka odmowy orzeczenia rozwodu. Palestra 9: 19–30.

Lee, J.C., Mortimer, J.T. (2009). Family Socialization, Economic Self-Efficacy, and the Attainment of Financial Independence in Early Adulthood. Longit Life Course Studies 1: 45–62.

Łączkowska, M. (2014). Kilka uwag na temat nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Acta Iuris Stetinensis 6. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 821: 553–571.

Olejniczak, A. (1980). Materialnoprawne przesłanki udzielenia rozwodu. Poznań.

Pawliczak, J. (2017). Komentarz do art. 133, [w:] K. Osajda (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Tom 5. Warszawa: 1514–1541.

Piotrowska, M. (2010). Wpływ rozwodu rodziców na dorosłe życie ich dzieci. Przegląd badań. Rocznik Andragogiczny: 158–173.

Stojanowska, W. (2014). Pojęcie dobra dziecka w polskim prawie rodzinnym, [w:] T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego. Tom 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: 632–639.

Taroza, L. (2020). Determinants of young adults’ financial independence. Vilnius.

Wierciński, J. (2014). Komentarz do art. 133, [w:] J. Wierciński (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: 899–913.

Winiarz, J. (1985). Wyrok rozwodowy i jego skutki, [w:] J.S. Piątowski (red.), System prawa rodzinnego i opiekuńczego. Część 1. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: 592–610.

Wilk, A. (2020). Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka pełnoletniego w orzecznictwie. Edukacja Prawnicza 3: 16–20.

Wieteska, M. (2015). Międzypokoleniowy dialog wspólnie zamieszkujących dorosłych dzieci i ich rodziców – perspektywa społeczno-ekonomiczna. Wychowanie w Rodzinie 11(1): 155–177.

Wybrańczyk, D. (2021). Wpływ rozwodu na sytuację prawną pełnoletniego niepełnosprawnego dziecka rozwiedzionych rodziców – władza rodzicielska i kontakty. Przegląd Sądowy 9: 70–81.

Xiao, J.J., Chatterjee, S., Kim, J. (2014). Factors associated with financial independence of young adults. International Journal of Consumer Studies 38: 394–403.