O dyskrecjonalnej władzy zarządzania procedurami podatkowymi

Main Article Content

Hanna Filipczyk

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza przysługującej organom podatkowym dyskrecjonalnej władzy zarządzania procedurami podatkowymi – jej scharakteryzowanie i sformułowanie postulatów dotyczących jej prawnej regulacji i praktycznego wykorzystania. W badaniu zastosowano metodę dogmatycznoprawną; w szczególności przeprowadzono studium przypadku: dyskrecjonalności wszczęcia kontroli celno-skarbowej. Jak wykazano, dyskrecjonalność tego typu jest rozległa i wielopostaciowa, jest też słabo prawnie zdeterminowana. Jednym z jej przejawów jest swoboda uwzględniania w rozstrzyganiu spraw podatkowych szans na wygraną w sporze sądowym ze stroną postępowania. Ocena takich szans może prowadzić (i często rzeczywiście prowadzi) do zawarcia przez organ podatkowy ze stroną postępowania (podatnikiem) nieformalnej ugody procesowej w miejsce dalszego prowadzenia sporu. Większość przejawów dyskrecjonalności w zarządzaniu procedurami podatkowymi uchodzi uwagi polskiego ustawodawcy. Dyskrecjonalność ta powinna zostać poddana doktrynalnej analizie i prawnej regulacji. Zapewni to większą przejrzystość i kontrolowalność sposobu jej wykorzystania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Filipczyk, H. (2022). O dyskrecjonalnej władzy zarządzania procedurami podatkowymi. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(2), 117-131. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.8
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bielecki, L., Gorgol, A. (red.) (2018). Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 2. Daly, S. (2020). Tax Authority Advice and the Public. Londyn: Bloomsbury Publishing.
 3. Filipczyk, H. (2018). Spory w dziedzinie cen transferowych a nowe rozwiązania konsensualne w projekcie Ordynacji podatkowej. Przegląd Podatkowy 10: 24–29.
 4. Freedman, J., Vella, J. (2011). HMRC’s Management of the U.K. tax system: the boundaries of legitimate discretion, [w:] J. Freedman, R. Krever (eds.), The Delicate Balance – Tax, Discretion and the Rule of Law. Amsterdam: IBFD: 98–138.
 5. Griffiths, S. (2011). Revenue Authority Discretions and the rule of law in New Zealand, [w:] J. Freedman, R. Krever (eds.), The Delicate Balance – Tax, Discretion and the Rule of Law. Amsterdam: IBFD: 165–189.
 6. Kijowski, D.R. (2013). Programy, plany i strategie jako podstawa działań organów administracji publicznej, [w:] J. Zimmermann, P.J. Suwaj (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na administrację i prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer: 243–265.
 7. Kotarbiński, T. (1973). Traktat o dobrej robocie. Warszawa: Ossolineum.
 8. Kozak, A. (1999). O pojęciu prawniczej władzy dyskrecjonalnej, [w:] L. Leszczyński (red.), Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, Konstytucja, integracja europejska. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: 249–259.
 9. Król, M. (1979). Pojęcie luzu normatywnego stosowania prawa. Państwo i Prawo 34(6): 62–72.
 10. Król, M. (1992). Teoretycznoprawna koncepcja prawomocności. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 11. Leszczyński, L. (2001). Stosowanie generalnych klauzul odsyłających. Kraków: Wolters Kluwer.
 12. Leszczyński, L. (2004). Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa. Kraków: Wolters Kluwer.
 13. Łoboda, M., Strzelec, D. (2017). Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 14. Maciejewski, M. (2019). Skuteczność i efektywność administracji w prawie administracyjnym. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 15. Melezini, A., Teszner, K. (red.) (2018). Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 16. Olejniczak-Szałowska, E. (2018). O zasadzie sprawności działania administracji – uwagi na tle koncepcji prakseologicznych ocen i dyrektyw Tadeusza Kotarbińskiego, [w:] Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała (red.), Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo. Warszawa: Wolters Kluwer: 185–194.
 17. Oleniczak-Szałowska, E. (2019). Zasada sprawności działań administracji (zasada efektywności), [w:] M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Warszawa: Wolters Kluwer: 227–232.
 18. Różycki, K. (2019). Kontrola celno-skarbowa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 19. Szot, A. (2016). Swoboda decyzyjna w stosowaniu prawa przez administrację publiczną. Lublin: Wydawnictwo Episteme.
 20. Ura, E. (2012). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 21. Walpole, M., Evans, Ch. (2011). The delicate balance: revenue authority discretions and the rule of law in Australia, [w:] J. Freedman, R. Krever (eds.), The Delicate Balance – Tax, Discretion and the Rule of Law. Amsterdam: IBFD: 139–164.
 22. Ziemski K., Jędrzejczak, M. (2015). Pojęcie dyskrecjonalności a pojęcie luzów decyzyjnych, [w:] K. Ziemski, M. Jędrzejczak (red.), Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM: 13–27.
 23. Zimmermann, J. (2013). Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa: Wolters Kluwer.
 24. Zimmermann, J. (2020). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.