Normatywne uwarunkowania realizowania kompetencji prawodawczych przez organy jednostek samorządu terytorialnego

Main Article Content

Wojciech Jakimowicz

Abstrakt

W przedstawionym opracowaniu podjęto próbę analizy normatywnych determinant realizowania władztwa administracyjnego organów jednostek samorządu terytorialnego w ramach ich kompetencji prawodawczych. Przedstawiono wpływ normatywnej kategorii samodzielności jednostek samorządu terytorialnego na sposób realizowania kompetencji prawodawczych przez organy tych jednostek. Wśród normatywnych determinant realizowania kompetencji prawodawczych zwrócono uwagę na charakter norm kompetencyjnych i norm zadaniowych, a także wzajemne relacje między nimi. Zasygnalizowano problematykę metod wykładni tych norm. Dokonano także oceny wpływu norm, które determinują formalny aspekt korzystania z upoważnienia ustawowego, na sposób korzystania z kompetencji prawodawczych. Rozważania osadzono na tle poglądów prezentowanych w doktrynie prawa i zilustrowano aktualnymi przykładami analizowanymi w orzecznictwie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jakimowicz, W. (2015). Normatywne uwarunkowania realizowania kompetencji prawodawczych przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(3), 165-180. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.12
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Bator, A. (2000), Użycie normy prawnej w regulacji stosunków gospodarczych, Wrocław.
 2. Bigo, T. (1928), Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa.
 3. Boć, J. (2004), Pojęcie kompetencji, w: Boć, J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław.
 4. Bogusz, M. (2008), Wadliwość aktu prawa miejscowego, Gdańsk.
 5. Borkowski, J. (1971), Zagadnienie kompetencji ogólnej i szczególnej w prawie administracyjnym, Studia Prawnicze 31.
 6. Dąbek, D. (2006), Glosa do wyroku WSA w Lublinie z dnia 15 listopada 2005 r., III SA/Lu 532/05, Administracja 3.
 7. Defecińska, K. (2000), Spory o właściwość organu administracji publicznej, Warszawa.
 8. Góralczyk, W. (1986), Zasada kompetencyjności w prawie administracyjnym, Warszawa.
 9. Górski, M. (1992), Pojęcia ‒ „funkcje administracji państwowej” i „zadania administracji państwowej”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 52.
 10. Jakimowicz, W. (2006), Wykładnia w prawie administracyjnym, Warszawa.
 11. Jendrośka, J. (2004), Teorie samorządu terytorialnego, [w:] Boć, J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław.
 12. Jendrośka, J., Adamiak, B. (1983), Glosa do wyroku NSA z dnia 27 kwietnia 1987 r., SA 767/81, OSPiKA: poz. 109.
 13. Kisiel, W. (2004), Komentarz do art. 2 ustawy o samorządzie gminnym, [w:] Chmielnicki, P. (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa.
 14. Krawczyk, M. (2014), Podstawy władztwa administracyjnego, (nieopublikowana rozprawa doktorska), Kraków.
 15. Langrod, J.S. (2003), Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Kraków.
 16. Matczak, M. (2004), Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków.
 17. Mazurkiewicz, D. (1988), Pojęcie kompetencji w prawie administracyjnym, Państwo i Prawo 43(3).
 18. Oleś, M. (2014), Fakultatywne działania administracji publicznej, (nieopublikowana rozprawa doktorska), Kraków.
 19. Rabska, T. (1985), W poszukiwaniu pojęcia „kompetencji normodawczej” organów administracji państwowej, AUW, Prawo CXLIII, Wrocław.
 20. Rabska, T. (1990), Prawny mechanizm kierowania gospodarką, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 21. Skrzydło-Niżnik, I. (1997), Ochrona publicznych praw podmiotowych obywateli a instytucja Naczelnego Sądu Administracyjnego, Casus 5.
 22. Skrzydło-Niżnik, I. (2007), Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków.
 23. Smoktunowicza, E. (1999), Clara non sunt interpretanda w prawie administracyjnym, [w:] Księga pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń.
 24. Stahl, M. (2006), Samorząd terytorialny w orzecznictwie sądowym. Rozbieżności i wątpliwości, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2(6).
 25. Trzciński, J. (2001), Glosa do uchwały SN z dnia 4 lipca 2001 r., III ZP 12/01, Rzeczpospolita 12.
 26. Ziembiński, Z. (1969), Kompetencja i norma kompetencyjna, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 31(4): 23-41.
 27. Zimmermann, J. (1996), Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa.
 28. Zimmermann, J. (2014), Prawo administracyjne, Kraków.
 29. Zimmermann, M. (1967), Z rozważań nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w kodeksie postępowania administracyjnego, [w:] Księga Pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa-Wrocław.