Stwierdzenie nieważności uchwały przez radę gminy

Main Article Content

Bogdan Dolnicki

Abstrakt

Uchwała lub zarządzenie organu gminy, powiatu lub województwa sprzeczne z prawem są nieważne. Stwierdzenie nieważności uchwały (zarządzenia) organu samorządu terytorialnego zostało uznane przez ustawodawcę za podstawowy środek nadzoru. W odniesieniu do tego środka zostały rozbudowane reguły postępowania. Ponadto w ustawach o samorządzie gminnym i powiatowym znajduje się odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Zabieg ten jednak odniósł skutek wręcz odwrotny od zamierzonego – zamiast uprościć postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności, znacznie go skomplikował. Pojawiło się bowiem wiele pytań i kolizji na zbiegu obu reżimów ustawowych.

Jeżeli organ nadzoru w terminie 30 dni od doręczenia mu uchwały (zarządzenia) nie stwierdził we własnym zakresie jej nieważności, może tego dokonać jedynie sąd administracyjny na skutek skargi wniesionej przez ten organ. Okazuje się jednak, że ustawodawca nie przewidział wszelkich możliwych sytuacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dolnicki, B. (2015). Stwierdzenie nieważności uchwały przez radę gminy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(3), 193-207. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.14
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Chmielnicki, P., Kisiel, W., Komentarz do roz. 10 art. 100, [w:] Bandarzewski, K., Chmielnicki, P., Dobosz, P., Kisiel, W., Kryczko, P., Mączyński, M., Płażek, S., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Lex Polonica.
  2. Dauter, B. (2012), Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, wyd. 4, LexisNexis, Warszawa.
  3. Dolnicki, B. (2012), Samorząd terytorialny, wyd. 5, Wolters Kluwer, Warszawa.
  4. Kabat, A. (2004), Skarga do sądu administracyjnego na decyzje Komisji Nadzoru Bankowego (zagadnienia wybrane), Prawo Bankowe 12: 33-35.
  5. Kabat, A. (2005), [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz II, Warszawa.
  6. Tarno, J.P. (2012), Komentarza do dz. III roz. 2 art. 54, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. 5, Warszawa: 195.
  7. Tarno, J.P., Frankiewicz, E., Sieniuć, M., Szewczyk, M., Wyporska, J. (2006), Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, Warszawa.