Możliwość przekazywania działań wykonawczych przez radę gminy
PDF

Słowa kluczowe

samorząd gminny
decyzja administracyjna
przekazanie kompetencji
administracja publiczna

Jak cytować

Ziemski, K. (2015). Możliwość przekazywania działań wykonawczych przez radę gminy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(3), 209–225. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.15

Liczba wyświetleń: 546


Liczba pobrań: 399

Abstrakt

Artykuł dotyczy spornego w literaturze oraz orzecznictwie zakresu pojęcia „wymagająca załatwienia indywidualna sprawa z zakresu administracji publicznej”. Ustalenia w tym zakresie rzutują na zakres zastosowania art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, który dotyczy możliwości przekazywania przez radę gminy kompetencji organu wykonawczego na organy wykonawcze jednostek pomocniczych gminy i inne podmioty.

Według niektórych poglądów sprawa indywidualna z zakresu administracji publicznej utożsamiana musi być z zakresem pojęcia „decyzja administracyjna” w rozumieniu nadanym mu ustawą Kodeks postępowania administracyjnego. W artykule wykazano, że pogląd taki jest rezultatem utożsamiania pojęć „rozstrzyganie” z załatwianiem indywidualnych spraw publicznych. Tymczasem nie każda publiczna sprawa indywidualna wymaga rozstrzygania co do skutków prawnych danego stanu faktycznego. Znacząca część spraw indywidualnych załatwiana jest drogą dokonywania czynności faktycznych, niewymagających wydawania decyzji administracyjnej. W artykule zawarto także rozważania dotyczące tego, czy przekazanie kompetencji do załatwiania określonych spraw wymaga jednoczesnego wyraźnego umocowania do dokonywania działań o charakterze instrumentalnym w stosunku do wyraźnie przekazanych kompetencji, działań funkcjonalnie z nimi powiązanych, a także zasadności wyraźnego przekazywania oraz do podejmowania działań, do których zobowiązane są podmioty realizujące zadania o charakterze publicznym (np. kwestia wydawania zaświadczeń czy dokonywania działań uregulowanych ustawą o udostępniania informacji publicznych).

https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.15
PDF

Bibliografia

Boć, J. (2013), Porozumienie administracyjne [w:] System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 5, Warszawa: 260-264.

Borkowski, J. (2014), Zakres obowiązywania, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 13, Warszawa: 11 -13.

Dowgier, R. (2014), Glosa do wyroku NSA z dnia 26 listopada 2013 r. (II OSK 2409/13): Czy gmina może powierzyć czynności związane z wydawaniem decyzji określających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi innym podmiotom niż wójt, burmistrz (prezydent miasta)?, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 7: 34-40.

Matczak, M. (2010), Kompetencja w prawie administracyjnym. [w:] System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 1, Warszawa: 359-418.

Szewc, A. (2012), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Lex/el/2012

Ziembiński, Z. (1969), Kompetencja i norma kompetencyjna, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1969 31(4): 23-41.

Ziembiński, Z. (1980), Problemy podstawowe prawoznawstwa PWN, Warszawa.

Ziemski, K. (2009), Glosa do postanowienia WSA w Białymstoku z dnia 21 maja 2008 r., II SA/Bk 22/08, Orzecznictwo Sądów Polskich 10: poz. 10: 716-720.

Ziemski, K. (2005), Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań.

Ziemski, K. (2013), Próba rekonstukcji typologii form prawnych działania administracji przyjmowanej w doktrynie. [w:] System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 5, Warszawa: 59-76.

Ziemski, K. (2013), Typologie indywidualnych aktów administracyjnych, [w:] System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 5, Warszawa: 178-197.

Źródła prawa

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnem, Dz.U. 1928, Nr 36 poz. 341.

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. 2013, poz. 594 ze zm.

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. ‒ Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. 2012, poz.749 ze zm.

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. Dz.U. 2013, poz. 595 ze zm.

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j. Dz.U. 2013, poz. 596 ze zm.

Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, t.j. Dz.U. 2014, poz. 782 ze zm.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz.U. 2002, Nr 100, poz. 908.

Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz.U. 2009, Nr 31, poz. 206 ze zm.