Samodzielność prawotwórcza jednostek samorządu terytorialnego – głos w dyskusji

Main Article Content

Jarosław Dobkowski

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza samodzielności prawotwórczej samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu konstytucyjnego. Autor stara się wykazać, że poszczególne jednostki samorządu terytorialnego zostały bezpośrednio wyposażone przez ustawodawcę konstytucyjnego w prawo do określania – w granicach określonych w przepisach ustaw – ich struktur wewnętrznych, bez konieczności do powoływania – jako podstawy prawnej – upoważnień zawartych w ustawach. Artykuł wpisuje się w dyskusję na temat samodzielności prawodawczej samorządu terytorialnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dobkowski, J. (2022). Samodzielność prawotwórcza jednostek samorządu terytorialnego – głos w dyskusji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(2), 57-67. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.4
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bułajewski, S. (2009). Rada powiatu – pozycja ustrojowa, stanowienie prawa i kontrola. Olsztyn.
 2. Bułajewski, S. (2010). Konstytucyjny obowiązek ustawowego określenia zasad i trybu stanowienia aktów prawa miejscowego — czy spełniony? [w:] S. Bożyk, A. Jamróz (red.), Konstytucja, ustrój polityczny, system organów państwowych. Prace ofiarowane Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu. Białystok: 54–72.
 3. Chorążewska, A. (2018). Zasada ochrony samorządności terytorialnej. Studium konstytucyjne. Katowice.
 4. Ciapała, J. (2000). Powszechnie obowiązujące akty prawa miejscowego. Przegląd Sejmowy 3(38): 29–50.
 5. Dobkowski, J. (2010). Zróżnicowanie charakteru prawnego uchwał rady gminy (uwagi de lege lata). Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe 2(16): 57–68.
 6. Dobkowski, J. (2018). Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego w świetle art. 2 EKSL, [w:] M. Stec, K. Małysa-Sulińska (red.), Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego. Warszawa: 121–130.
 7. Dobkowski, J. (2019). Upodmiotowienie polityczne wspólnot samorządowych w państwie unitarnym (zarys problemu), [w:] M. Stec, K. Małysa-Sulińska (red.), Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny. Warszawa: 181–191.
 8. Dobkowski, J. (2020). Problem „administratywizacji” samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] J. Dobkowski, P. Sobotko, J. Goerick (red.), Aktualne problemy prawa i samorządu terytorialnego. 25 lat rozwoju: od Katedry Prawa i Samorządu Terytorialnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie do Wydziału Prawa i Administracji oraz Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn: 41–50.
 9. Hilarowicz, T. (1947). Polskie prawo administracyjne. Łódź.
 10. Izdebski, H. (2014). Glosa do wyroku WSA w Olsztynie z 14 maja 2013 r., II S.A./Ol 196/13. Samorząd Terytorialny 1/2: 163–169.
 11. Janowicz, Z. (1978). Zagadnienia legislacji administracyjnej. Poznań.
 12. Kulesza, M. (1998). Źródła prawa i przepisy administracyjne w świetle nowej Konstytucji. Państwo i Prawo 53(2): 12–19.
 13. Leoński, Z. (1991). Ustrój samorządu terytorialnego. Poznań.
 14. Leoński, Z. (1994). Ustrój i zadania samorządu terytorialnego w Polsce. Poznań.
 15. Podgórska-Rykała, J. (2021). Samodzielność prawotwórcza jednostek samorządu terytorialnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 83(4): 107–122.
 16. Stahl, M. (1997). Samodzielność organizacyjna gminy, [w:] B. Kudrycka, J. Mieszkowski (red.), Prawo – administracja – obywatele. Profesorowi Eugeniuszowi Smoktunowiczowi. Białystok: 333–340.
 17. Sypniewski, Z., Szewczyk, M. (2018a). Wzorzec statutu gminy. Poznań.
 18. Sypniewski, Z., Szewczyk, M. (2018b). Wzorzec statutu powiatu. Poznań.
 19. Szewczyk, E., Szewczyk M. (2014). Generalny akt administracyjny. Warszawa.
 20. Szewczyk, E., Szewczyk, M. (2018). Akty prawa miejscowego a generalne akty administracyjne, [w:] H. Izdebski, E. Mreńca, P.B. Zientarski (red.), Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: 24–47.
 21. Szewczyk, M. (1991). Stanowienie przepisów gminnych. Warszawa.
 22. Szewczyk, M. (1997). Akty prawa miejscowego w świetle przepisów nowej konstytucji. Przegląd Legislacyjny 4: 14–21.
 23. Szewczyk, M. (2001). Miejsce aktów określających ustrój jednostek samorządu terytorialnego w strukturze źródeł prawa administracyjnego, [w:] I. Szkrzydło-Niżnik et al. (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków: 707–711.
 24. Szewczyk, M. (2018). Quasi-autonomia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określania ustroju wewnętrznego – w świetle postanowień Konstytucji RP, [w:] M. Stec, K. Małysa-Sulińska (red.), Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego. Warszawa: 235–252.
 25. Szewczyk, M. (2020a). Środowisko prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego (czy tylko decentralizacja?). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 82(4): 149–153.
 26. Szewczyk, M. (2020b). Normatywny charakter przepisów porządkowych, [w:] L. Staniszewska, M. Szewczyk, J. Zimmermann (red.), Myśl Mariana Zimmermanna a współczesne prawo administracyjne. Warszawa: 35–46.
 27. Szewczyk, M., Ziemski, K. (1990). Działalność normodawcza organów samorządu terytorialnego. Organizacja – Metody – Technika 8/9: 2–5.
 28. Szewczyk, M., Ziemski, K. (1992). Prawo miejscowe a przepisy gminne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 54(1): 67–72.
 29. Zakrzewski, W. (1960). Ustawa i delegacja ustawodawcza w Anglii. Kraków.
 30. Ziemski, K.M. (2018). Granice prawa miejscowego, [w:] J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne dziś i jutro. Warszawa: 586–597.
 31. Zimmermann, M. (1963). Terenowe przepisy prawne na ziemiach Polski. Prawo państw zaborczych. Poznań.