Interes prawny jako kryterium wyłączenia radnego od udziału w głosowaniu

Main Article Content

Marek Szewczyk

Abstrakt

Artykuł dotyczy jednej z niezwykle ważnych instytucji prawa komunalnego, a więc regulacji dotyczącej ustroju samorządu terytorialnego, przynależącej jednocześnie do regulacji określanych mianem antykorupcyjnych. Rzecz dotyczy tego, w jakich sytuacjach radny – a więc członek organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego ‒ nie może korzystać ze swego najbardziej podstawowego prawa, jakim jest prawo do udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, a więc prawo do udziału w głosowaniach. Autor artykułu stawia tezę, że wyłączenie korzystania z tego prawa może zachodzi jedynie wówczas, gdy głosowanie dotyczy takich sytuacji, w których radny występuje jako podmiot administrowany; nie dotyczy natomiast tych sytuacji, w których radny występuje jako przedstawiciel wspólnoty samorządowej. W artykule poddano krytycznej analizie dotychczasowe stanowisko doktryny oraz orzecznictwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szewczyk, M. (2015). Interes prawny jako kryterium wyłączenia radnego od udziału w głosowaniu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(3), 227-242. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.16
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Adamiak, B., Borkowski, J. (2000), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 3, C.H. Beck, Warszawa.
 2. Borkowski, J. (2002), Komentarz do art. 28 Kpa, [w:] Adamiak, B., Borkowski, J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 4, Warszawa.
 3. Chróścielewski, W., Tarno, J.P. (1999), Postępowanie administracyjne, ZCO, Zielona Góra.
 4. Filipek, J. (1968), Stosunek administracyjnoprawny, Kraków.
 5. Filipek, J. (1979), Strona w postępowaniu administracyjnym, Państwo i Prawo 34(11): 47 nn.
 6. Gern, A. (1992), Kommunalrecht für Baden-Württemberg, Nomos Verlaggeselschaft, Baden-Baden.
 7. Janowicz, Z. (1982), Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym, PWN, Warszawa-Poznań.
 8. Jaśkowska, M., Wróbel, A. (2000), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Zakamycze, Kraków.
 9. Jochymczyk, A. (2010), Komentarz do art. 25a Usg, [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 10. Leoński, Z. (1992), Ustrój samorządu terytorialnego w RP, TNOiK, Poznań.
 11. Leoński, Z. (1998, 1999, 2001 i 2002), Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa.