Interes prawny jako kryterium wyłączenia radnego od udziału w głosowaniu
PDF

Słowa kluczowe

samorząd terytorialny
ustrój
regulacje antykorupcyjne
radny
podmiot administrowany

Jak cytować

Szewczyk, M. (2015). Interes prawny jako kryterium wyłączenia radnego od udziału w głosowaniu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(3), 227–242. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.16

Abstrakt

Artykuł dotyczy jednej z niezwykle ważnych instytucji prawa komunalnego, a więc regulacji dotyczącej ustroju samorządu terytorialnego, przynależącej jednocześnie do regulacji określanych mianem antykorupcyjnych. Rzecz dotyczy tego, w jakich sytuacjach radny – a więc członek organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego ‒ nie może korzystać ze swego najbardziej podstawowego prawa, jakim jest prawo do udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, a więc prawo do udziału w głosowaniach. Autor artykułu stawia tezę, że wyłączenie korzystania z tego prawa może zachodzi jedynie wówczas, gdy głosowanie dotyczy takich sytuacji, w których radny występuje jako podmiot administrowany; nie dotyczy natomiast tych sytuacji, w których radny występuje jako przedstawiciel wspólnoty samorządowej. W artykule poddano krytycznej analizie dotychczasowe stanowisko doktryny oraz orzecznictwa.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.16
PDF

Bibliografia

Adamiak, B., Borkowski, J. (2000), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 3, C.H. Beck, Warszawa.

Borkowski, J. (2002), Komentarz do art. 28 Kpa, [w:] Adamiak, B., Borkowski, J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 4, Warszawa.

Chróścielewski, W., Tarno, J.P. (1999), Postępowanie administracyjne, ZCO, Zielona Góra.

Filipek, J. (1968), Stosunek administracyjnoprawny, Kraków.

Filipek, J. (1979), Strona w postępowaniu administracyjnym, Państwo i Prawo 34(11): 47 nn.

Gern, A. (1992), Kommunalrecht für Baden-Württemberg, Nomos Verlaggeselschaft, Baden-Baden.

Janowicz, Z. (1982), Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym, PWN, Warszawa-Poznań.

Jaśkowska, M., Wróbel, A. (2000), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Zakamycze, Kraków.

Jochymczyk, A. (2010), Komentarz do art. 25a Usg, [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.

Leoński, Z. (1992), Ustrój samorządu terytorialnego w RP, TNOiK, Poznań.

Leoński, Z. (1998, 1999, 2001 i 2002), Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.