Powierzanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej a swoboda zawierania umów
PDF

Słowa kluczowe

umowa
swoboda umów
gospodarka komunalna
powierzenie zadania
swoboda organizatorska
zamówienia publiczne
koncesja na roboty lub usługi budowlane
partnerstwo publiczno-prywatne

Jak cytować

Trela, A. (2015). Powierzanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej a swoboda zawierania umów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(3), 243–258. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.17

Abstrakt

W opracowaniu dokonana została analiza art. 3 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej w zakresie swobody kontraktowej przysługującej jednostkom samorządu terytorialnego. W pierwszej części opracowania poruszone zostały zagadnienia dotyczące istoty swobody umów, które następnie odniesione zostały do podstaw prawnych działania jednostek samorządu terytorialnego i przysługującej im podmiotowości prawnej. Prowadzone rozważania wykazują, że na gruncie gospodarki komunalnej brak regulacji, która wyłączałaby zasadę swobody umów, tę ostatnią zaś co do zasady mogą ograniczać przepisy prawa regulujące zakres zadań przekazanych jednostce samorządu terytorialnego do realizacji oraz leżący u podstaw każdej z umów obowiązek działania w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. W kontekście swobody umów prowadzone były także rozważania dotyczące tzw. swobody organizatorskiej. Druga część opracowania dotyczy ograniczeń ustawowych swobody kontraktowej jednostek samorządu terytorialnego przejawiających się m.in. w wyborze formy realizacji zadania publicznego, wyborze kontrahenta (oferenta, partnera), wpływie stron na treść umowy oraz jej formy. W tym zakresie sformułowany został wniosek, że przepisy prawa cywilnego mają jedynie charakter subsydiarny wobec przepisów prawa publicznego, wprowadzających szereg odmienności i ograniczeń w zakresie swobody umów.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.17
PDF

Bibliografia

Banasiński, C., Kulesza, M., Szafrański, D. (1997), Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz i przepisy towarzyszące, Warszawa.

Bitner, M., Kulesza, M. (2009) Zasada legalizmu a zdolność kontraktowa jednostek samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 19(6): 5-17.

Boć, J. (red.) (2005), Prawo administracyjne, Wrocław.

Borkowski, A. (2010), Interes publiczny jako determinant działań władzy publicznej i klauzula generalna w publicznym prawie gospodarczym, [w:] Kieres, L. (red.), Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego), Wrocław: 9-18.

Borkowski, A. (2012), Interes publiczny a partnerstwo publiczno-prywatne, Bilicharz, J. (red.), Prawne aspekty prywatyzacji, Wrocław: 443-459.

Borkowski, A. (2014), Dobro wspólne przesłanką współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w obszarze gospodarki komunalnej, Przegląd Prawa i Administracji 98: 13-24.

Cybulska, R. (2012), Komentarz do art. 8 ustawy o samorządzie województwa, Lex (stan na dzień 1.07.2012.).

Czajka, A. (2012), Dualizm środków ochrony prawnej partnerstw publiczno-prywatnych jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji, Warszawa: s. 51-67.

Dolnicki, B. (2009), Samorząd terytorialny, Warszawa.

Dolnicki, D., Cybulska, R. (2007), Nowe dwustronne formy działania administracji publicznej – zagadnienia wybrane, [w:] red. J. Zimmermann, Koncepcja sytemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r., Warszawa: 453-472.

Dudzik, S. (1998), Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Kraków.

Gola, J. (2014), Wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego a działalność gospodarcza, Przegląd Prawa i Administracji 98: 25-34.

Gonet, W. (2011), Zakres swobody zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa.

Guziński, M. (red.) (2012), Zamówienia publiczne jako przedmiot regulacji prawnej, Wrocław.

Guziński, M. (2013), Procedura powierzania realizacji zadania komunalnego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, [w:] Popowska, B. (red.) Swoistość procedur publicznego prawa gospodarczego, Poznań, 201-218.

Hauser, R. Niewiadomski Z. (red.) (2011), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa.

Horubski, K. (2009), Publiczno- i prywatnoprawne elementy zamówień publicznych, Państwo i Prawo 64(7): 75-86.

Horubski, K. (2014), Pojęcie zadań użyteczności publicznej w ustawie o gospodarce komunalnej – granice znaczeniowe, Przegląd Prawa i Administracji 98: 35-45.

Izdebski, H. (2009)., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa.

Jaworska-Dębska, B. (2008), Umowy we współczesnej administracji, [w:] Boć, J., Dziewięcka-Bokun, L. (red.), Umowy w administracji Kolonia Limited Wrocław: 13-28.

Kania, M. (2013), Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Studium administracyjnoprawne, Katowice.

Kiczka, K. (2014), Wybrane zagadnienia kontroli współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Przegląd Prawa i Administracji 98: 47-62.

Kieres, L. (2013), Zarząd mieniem publicznym, [w:] System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 8A: Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa: 707-731.

Kieres, L. (2009), Prawo gospodarki komunalnej – zakres przedmiotowy i sfery interesu publicznego, [w:] Supernat, J. (red.) Między tradycją a przeszłością w nauce prawa administracyjnego: Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Janowi Bociowi, Wrocław: 277-289.

Kieres, L. (1997), Udział gminy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, [w:] Olszewski, H. Popowska, B. (red.), Gospodarka, Administracja, Samorząd, Poznań: 179-194.

Kieres, L. (2013), Samorządowy sektor gospodarczy, [w:] System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 8B: Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa: 57-126.

Kijowski, D.R. (2007), Problematyka regulacji prawnej stosowania form alternatywnych wobec aktu administracyjnego, [w:] Zimmermann, J. (red.), Koncepcja sytemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r., Warszawa: 427-440.

Kisała, M. (2012), Stosowanie formy umowy cywilnoprawnej przez jednostki samorządu terytorialnego w powierzaniu wykonywania zadań publicznych, [w:] Doliwa, A., Kijowski, D.R., Prutis, S., Suwaj, P.J. (red.), Kryzys prawa administracyjnego? Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, Warszawa: 239-253.

Kocowski, T. (2010) Administracyjnoprawne ograniczenia swobody umów, [w:] Gnela, B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, Warszawa: 69-87.

Kokocińska, K. (2014), Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w organizowaniu usług publicznych, Przegląd Prawa i Administracji 98: 80-90.

Kosikowski, C.(1997), Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej oraz wzory aktów gminy dotyczące przekształceń przedsiębiorstw komunalnych, Łódź-Zielona Góra.

Kulesza, M. (2012), Gospodarka komunalna – podstawy i mechanizmy prawne, Samorząd Terytorialny 22(7/8): 7-24.

Kulesza, M. (1987), Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej, Warszawa.

Kuta, T. (1969), Aspekty prawne działań administracji publicznej w organizowaniu usług, Wrocław.

Kuta, T.(1992), Funkcje współczesnej administracji i sposoby jej realizacji, Wrocław.

Lipiec-Warzecha, L. (2012), Komentarz do art. 22 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Lex (stan prawny na dzień 26.07.2012).

Lipowicz, I. (2009), Istota administracji, [w:] Niewiadomski, Z. (red.), Prawo administracyjne, Warszawa.

Machnikowski, P. (2005), Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna, Warszawa.

Matan, A. (1999), Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Knosala, E., Kulesza, M., Szafrański, D. (red.), Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, Kraków.

Niewiadomski, Z. (red.) (2009), Prawo administracyjne, Warszawa.

Olejniczak, A. (2014) Komentarz do art. 353(1) Kodeksu cywilnego, [w:] Kidyba, A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa: 31-50.