Zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych: optymalizacja procedury ich wydawania

Main Article Content

Wiesław Kisiel

Abstrakt

Detaliczny handel napojami alkoholowymi jest prowadzony po uzyskaniu indywidualnego zezwolenia wójta gminy. Autor proponuje zmodyfikowanie w takich przypadkach trybu korzystania przez organ administracyjny z kompetencji do uznaniowego załatwiania sprawy indywidualnej. Kryteria wyboru wniosku o zezwolenie, który zostanie uwzględniony, powinny być podane do publicznej wiadomości przed wpłynięciem pierwszego wniosku. Proponowany jest również konkurs wniosków, przeprowadzany przez gminną komisję, mający zasadniczo zwiększyć przejrzystość procedury udzielania zezwolenia i ułatwić sądową kontrolę udzielonych zezwoleń.

Dla adresata indywidualnego zezwolenia samorząd terytorialny jest zaledwie modelem demokratycznej metody obsadzania stanowisk organów, a nie gwarancją ochrony interesów prawnych jednostki. Dlatego powierzenie organowi samorządowemu kompetencji do wydawania uznaniowych decyzji w sprawach indywidualnych nie zwalnia ustawodawcy z obowiązku ochrony adresatów rozstrzygnięć uznaniowych przed arbitralnością organu samorządowego. W zewnętrznych stosunkach administracyjnoprawnych, w jakie wchodzą organy samorządu terytorialnego, w pełni aktualne jest negatywne domniemanie kompetencji, wyrażane syntetycznie hasłem „nic, czego prawo wyraźnie nie zezwoliło, nie jest organowi administracyjnemu dozwolone”.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kisiel, W. (2015). Zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych: optymalizacja procedury ich wydawania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(3), 275-286. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.19
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Adamiak, B. (2003), Komentarz do art. 62, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa: 342 -347.
 2. Czarnik, Z. (2010), W sprawie pozycji prawnej Państwowej Inspekcji Pracy, Państwo i Prawo nr 10 (776): 107-112.
 3. Dziurda, M. (2014), Opinia prawna w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i niektórych innych ustaw, „Zeszyty Prawnicze” nr 1(41): 227-235.
 4. Kiełkowski, T. (1999), Współuczestnictwo konkurencyjne w postępowaniu koncesyjnym, Państwo i Prawo 54(11): 44-50.
 5. Kisiel, W. (2013), Glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2012 r., II SA/Bd 1284/11, Przegląd Prawa Publicznego 1(71): 92-101.
 6. Kuczyński, T. (2012), Glosa do uchwała NSA z dnia 5 grudnia 2011 r., I OPS 4/11, Orzecznictwo Sądów Polskich 6: 58-59.
 7. Leszczyński, L. (2012), Interpretacyjna rola kryteriów otwartych i innych decyzji stosowania prawa, w: System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 4: Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa: 451-484.
 8. Pułło, M. (2013), Glosa do wyroku NSA z dnia 22 marca 2012 r., I FSK 876/11, Orzecznictwo Sądów Polskich 1: 61-65.
 9. Wojciechowski, B. (2012), Model zakresu swobody interpretacyjnej prawa administracyjnego, w: System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 4: Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa: 429-446.
 10. Woś, T. (2011), Prawomocność zaskarżonego aktu (czynności) jako efekt oddziaływania wyroku sądu oddalającego skargę, [w:] T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Postępowanie sądowoadministracyjne, wyd. 5, Warszawa: 354-360.
 11. Zimmermann, J. (2010), Opinia prawna na temat projektu ustawy Przepisy ogólne prawa administracyjnego, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych nr 2(26): 21-50.
 12. Zimmermann, J. (1996), Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa.
 13. Ustawy:
 14. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
 15. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. 2013, poz. 267 ze zm.
 16. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U. 2013, poz. 672 ze zm.
 17. Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. 2012, poz. 270 ze zm.
 18. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2013, poz. 907 ze zm.
 19. Orzecznictwo sądów administracyjnych (chronologicznie):
 20. Orzeczenia sądów administracyjnych dostępne są w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/)
 21. Uchwała NSA z 5 grudnia 2011 r., I OPS 4/11
 22. Wyrok NSA z 24 maja 1993 r. III SA 2017/92, „Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego” 1993, z.4, poz. 113.
 23. Wyrok NSA z 7 lipca 2010 r., I OSK 592/10.
 24. Wyrok NSA z 6 października 2011r., I OSK 1510/11.
 25. Wyrok NSA z 11 sierpnia 2011 r., II OSK 925/11.
 26. Wyrok NSA z 24 czerwca 2013 r., II GSK 605/12.
 27. Wyrok NSA z 24 lipca 2013 r., II GSK 605/12.
 28. Wyrok WSA w Białymstoku z 13 kwietnia 2006 r., II SA/Bk 83/06.
 29. Wyrok WSA w Olsztynie z 12 marca 2008 r., II SA/Ol 42/08.
 30. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 29 września 2010 r., II SA/Bd 612/10.
 31. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 30 stycznia 2012 r., II SA/Bd 1284/11.
 32. Wyrok WSA w Kielcach z 31 października 2012 r., II SA/Ke 595/12.
 33. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 13 sierpnia 2013 r., II SA/Bd 385/13.
 34. Wyrok WSA we Wrocławiu z 8 października 2014 r., II SA/Wr 541/14.
 35. Decyzja administracyjna
 36. Decyzja SKO w Toruniu z 16 grudnia 2011 r., SKO-50-88/11, cytowana w wyroku WSA w Bydgoszczy z 29 września 2010 r., II SA/Bd 612/10.