Uwarunkowania polskiej polityki gospodarczej po roku 2022

Main Article Content

Piotr Banaszyk
Marian Gorynia

Abstrakt

W artykule skupiono się na wskazaniu pożądanych kierunków polityki gospodarczej w Polsce na tle jej potencjału i aktualnych uwarunkowań. Założono, że stan polskiej gospodarki jest zdeterminowany współoddziaływaniem procesów transformacji, globalizacji i integracji europejskiej. Ostatnie chronologicznie determinanty tego stanu to kryzys wywołany pandemią COVID-19 oraz agresja wojenna Rosji na Ukrainę. Wydarzenia te stworzyły zagrożenie stagflacją. Rosnące znaczenie Chin i wojna handlowa tego państwa z USA wraz z rosyjską agresją kruszą dotychczasowy międzynarodowy ład ekonomiczny. Procesy te zmieniają sytuację i perspektywy polskiej gospodarki, której sternicy powinni na nowo zdefiniować jej miejsce w nowym międzynarodowym ładzie gospodarczym, stopniowo wyłaniającym się pod wpływem tych wszystkich okoliczności. Niewiadomą jest finalny obraz następnej rzeczywistości gospodarczej. Jednak warto już teraz dążyć do włączenia polskich przedsiębiorstw w europejskie i światowe łańcuchy dostaw dzięki modernizacji technologicznej ich działalności. W obszarze polityki fiskalnej zamiast konkurować coraz niższymi stawkami i obciążeniami podatkowymi warto rozbudowywać infrastrukturę i instytucje publiczne. W odniesieniu do polityki monetarnej z powodu nieuchronnego wzrostu ryzyka ekonomicznego inwestycji zagranicznych w Polsce warto przyjąć euro i dzięki temu stworzyć bezpieczną perspektywę rozwoju gospodarczego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Banaszyk, P., & Gorynia, M. (2022). Uwarunkowania polskiej polityki gospodarczej po roku 2022. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(2), 149-161. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.10
Dział
* * *

Referencje

 1. Banaszyk, P., Deszczyński, P. Gorynia, M., Malaga, K. (2021). Przesłanki modyfikacji wybranych koncepcji ekonomicznych na skutek pandemii COVID-19. Gospodarka Narodowa 1(305): 53–86.
 2. Chaberek, M. (2020). Ład logistyczny w gospodarowaniu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 3. Dranicki, T. (2021). Chińska wizja globalizacji. Colloquium Pedagogica – Nauka o Polityce i Administracji 41(1): 35–84.
 4. The Economist (19.03.2022). Russia’s war is creating corporate winners and losers. As well as enormous volatility. <https://www.economist.com/business/russias-war-is-creating-corporate-winners-and-losers/21808223?utm_content=article-link-3&etear=nl_today_3&utm_campaign=a.the-economist-today&utm_medium=email.internal-newsletter.np&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=3/16/2022&utm_id=1083317> [dostęp: 17.03.2022].
 5. Gorynia, M. (2012). Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej. Ekonomista 4: 403–425.
 6. Gorynia, M. (2018). Innowacyjność, produktywność i konkurencyjność gospodarki a międzynarodowa współpraca gospodarcza. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 80(4): 209–228.
 7. Gorynia, M. (2021a). Pandemia COVID-19, nowa normalność i Poznań. Debaty Poznańskie – Debata I: Poznań wobec pandemii, grudzień. <https://www.researchgate.net/publication/351625262_Pandemia_COVID-19_nowa_normalnosc_i_Poznan> [dostęp: 17.03.2022].
 8. Gorynia, M. (2021b). Wywiad udzielony przez M. Gorynię, Złudzenia poprawiają samopoczucie, ale nie służą gospodarce. Miesięcznik Finansowy Bank 12(341). <https://alebank.pl/bankowosc-i-finanse-gospodarka-wywiad-zludzenia-poprawiaja-samopoczucie-ale-nie-sluza-gospodarce/?id=393928&catid=33701> [dostęp: 17.03.2022].
 9. Gorynia, M. (2022b). Wojenne przebudzenie Zachodu, Rzeczpospolita z 9.03.2022.
 10. Góralczyk, B.J. (2021). Rola i miejsce UE w tworzeniu ładu międzynarodowego, [w:] J. Niżnik (red.), Polska w Europie jutra. Polityka europejska Polski w kontekście zmian międzynarodowych XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo PAN: 46–56.
 11. Kowalski, T. (2009). Polska transformacja gospodarcza na tle wybranych krajów Europy Środkowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 71(2): 253–278.
 12. Krajka, M. (2010). Międzynarodowa konkurencja podatkowa a polityka fiskalna UE. Equilibrium 1(4): 21–36.
 13. Lin, J.Y., Wang, X. (2018). Państwo wspierające a rozwój gospodarczy: rola państwa w Nowej Ekonomii Strukturalnej, [w:] J.Y. Lin, Z. Nowak (red.), Nowa polityka strukturalna w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego: 129–148.
 14. Mierzejewski, D. (2013). Między pragmatyzmem a konfucjańską moralnością. Dezideologizacja retoryki chińskiej polityki zagranicznej w okresie reform. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 15. Nowak, A.Z. (2020). Polskie dylematy rozwojowe. W poszukiwaniu konkurencyjności strukturalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 16. Posen, A.S. (2022). The end of globalization? What Russia’s war in Ukraine means for the world economy. Foreign Affairs, March 17: <https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2022-03-17/end-globalization> [dostęp: 17.03.2022].
 17. Rodrik, D. (2007). Normalizing industrial policy. Paper prepared for the Commission on Growth and Development. <https://drodrik.scholar.harvard.edu/files/dani-rodrik/files/normalizing-industrial-policy.pdf> [dostęp: 17.03.2022].