Jak zmniejszyć asymetrię informacji na rynku crowdfundingu udziałowego w Polsce?
PDF

Słowa kluczowe

crowdfunding udziałowy
fundatorzy
asymetria informacji
platformy crowdfundingowe

Jak cytować

Trzebiński, A. A. (2022). Jak zmniejszyć asymetrię informacji na rynku crowdfundingu udziałowego w Polsce?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(3), 155–170. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.10

Abstrakt

Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest rynek crowdfundingu udziałowego w Polsce, w szczególności sposoby i zakres komunikowania o przeprowadzanych emisjach. Celem artykułu jest wskazanie i ocena działań podjętych przez uczestników polskiego rynku crowdfundingu, które mają zmniejszać asymetrię informacji. Uwaga została skupiona przede wszystkim na rozwiązaniach zawartych w unijnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć, którego implementacja do krajowego porządku prawnego ma być przeprowadzona do listopada 2022 r. W badaniu sprawdzono, jakie efekty przynoszą działania podjęte przez ustawodawcę, platformy crowdfundingowe, Komisję Nadzoru Finansowego i Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w zakresie zmniejszenia nierównowagi informacyjnej. W tym celu wykorzystano analizę aktów prawnych i analizę przyczynowo-skutkową. Wyniki badań wskazują, że podejmowane działania przez różne podmioty, które mają wpływ na krajowy rynek crowdfundingu udziałowego, powodują zmniejszanie asymetrii informacji. Jest to istotne ze względu na to, że wzrasta wartość i liczba przeprowadzanych emisji oraz rośnie liczba zaangażowanych w kampanie crowdfundingowe inwestorów. 

https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.10
PDF

Bibliografia

Adhikary, B.K., Kutsuna, K., Hoda, T. (2018). Crowdfunding: Lessons from Japan’s Approach. Singapore.

Ahlers, G.K., Cuming, D., Günther, C., Schweizer, D. (2015). Signaling in equity crowdfunding. Entrepreneurship: Theory and Practise 39(4): 955–980.

Başar, S., Durmaz, A. (eds.) (2020). Selected Issues on Current International Economics and Macroeconomics. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Baum, J.A., Silverman, B.S. (2004). Picking winners or building them? Alliance, intellectual, and human capital as selection criteria in venture financing and performance of biotechnology startups. Journal of Business Venturing 19(3): 411–436.

Bayraktar, A. (2020). Valuation of crowdfunding, [w:] S. Başar, A. Durmaz (eds.), Selected Issues on Current International Economics and Macroeconomics. Cambridge: 71–78.

Block, J., Hornuf, L., Moritz, A. (2018). Which updates during an equity crowdfunding campaign increase crowd participation? Small Business Economics 50(1): 3–27.

Brüntje, D., Gajda, O. (eds.) (2016). Crowdfunding in Europe. State of the Art in Theory and Practice. Cham: Springer International Publishing.

Cumming, D.J., Hornuf, L. (2017). Marketplace ending of SMEs. CESifo Working Paper 8100.

Cumming, D., Meoli, M., Vismara, S. (2019). Investors’ choices between cash and voting rights: evidence from dual-class equity crowdfunding. Research Policy 48(8): 103740.

Dziuba, D.T. (2012). Rozwój systemów crowdfundingu: modele, oczekiwania i uwarunkowania. Problemy Zarządzania 10(3): 83–103.

Estellés-Arolas, E., González-Landón-de-Guevara, F. (2012). Towards an integrated crowdsourcing definition. Journal of Information Science 38(2): 189–200.

Florin, J., Lubatkin, M., Schulze, W. (2003). A social capital model of high-growth ventures. Academy of Management Journal 46(3): 374–384.

Gemra, K. (2019). Crowdfunding udziałowy jako forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 52(3): 47–55.

Gomulski, K. (2021). Crowdfunding udziałowy jako metoda finansowania inwestycji w branży piwowarstwa rzemieślniczego w Polsce. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 60(3): 70–81.

Hagedorn, A., Pinkwart, A. (2016). The financing process of equity-based crowdfunding: an empirical analysis, [w:] D. Brüntje, O. Gajda (eds.), Crowdfunding in Europe. State of the Art in Theory and Practic. Cham: 71–85.

Kaczan, D. (2019). Crowdfunding jako innowacyjna metoda finansowania projektów przez społeczeństwo na przykładzie branży FinTech. Zarządzanie Mediami 7(2): 117–125.

Kordela, D. (2018). Diagnoza rozwoju crowdfundingu udziałowego w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 531: 241–252.

Kozioł-Nadolna, K. (2015). Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 73: 671–683.

Landström, H., Parhankangas, A., Mason, C. (2019). Handbook of research on crowdfunding. Cheltenham.

Lissowska, M. (2018). Crowdfunding – zjawisko, problemy, regulacja. Gospodarka Narodowa 293(1): 59–86.

Löher, J. (2017). The interaction of equity crowdfunding platforms and ventures: an analysis of the preselection process. Venture Capital 19(1/2): 51–74.

Majewski, P. (2020). Crowdfunding – cechy i typologia. Gospodarka Narodowa 301(1): 139–152.

Martins Pereira, C. (2017). A brief analysis of the new Portuguese equity crowdfunding regime. Working Papers Jean Monnet Chair 12/2017.

Mäschle, O. (2012). Which information should entrepreneurs on German crowdinvesting-platforms disclose? Thünen-Series of Applied Economic Theory – Working Paper, No. 127. Rostock: Universität Rostock, Institut für Volkswirtschaftslehre.

Mochkabadi, K., Volkmann, C.K. (2020). Equity crowdfunding: a systematic review of the literature. Small Business Economics 54(1): 75–118.

Moritz, A., Block, J.H. (2016). Crowdfunding: a literature review and research directions, [w:] D. Brüntje, O. Gajda (eds.), Crowdfunding in Europe: State of the Art in Theory and Practice. Cham: 25–53.

Moritz, A., Block, J., Lutz, E. (2015). Investor communication in equity-based crowdfunding: a qualitative-empirical study. Qualitative Research in Financial Markets 7(3): 309–342.

Pancer-Cybulska, E., Dąbrowska, M. (2018). Crowdfunding w działalności biznesowej. Ekonomia XXI Wieku 3(19): 7–25.

Pluszyńska, A. (2018). Crowdfunding – historia i definiowanie, [w:] A. Pluszyńska, A. Szopa (red.), Crowdfunding w Polsce. Kraków: 13–32.

Pluszyńska, A., Szopa, A. (eds.) (2018). Crowdfunding w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rymarczyk, J. (2019). Crowdfunding jako innowacyjna metoda finansowania start-upów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Cracow Review of Economics and Management 2(980): 97–111.

Salomon, V. (2016). Emergent models of financial intermediation for innovative companies: from venture capital to crowdinvesting platforms in Switzerland. Venture Capital 18(1): 21–41.

Shneor, R., Zhao, L., Flåten, B.-T. (eds.) (2020). Advances in Crowdfunding. Cham: Springer International Publishing.

Sosnowski, M. (ed.) (2020). Problemy finansów w obliczu przemian rozwojowych i niepewności. Wrocław.

Stępnicka, N., Wiączek, P. (2020). Crowdfunding jako metoda pozyskiwania środków finansowych w Internecie, [w:] M. Sosnowski (red.), Problemy finansów w obliczu przemian rozwojowych i niepewności: 135–142.

Swacha-Lech, M. (2019). Prospects for Crowdfunding Development. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia 52(4): 113–121.

Tomboc, G.F. (2013). The lemons problem in crowdfunding. Journal of Information Technology & Privacy Law 30(2): 253–280.

Trzebiński, A.A. (2022). Crowdfunding udziałowy 3.0. 2021. Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Gdańsk.

Turan, S.S. (2015). Stakeholders in equity-based crowdfunding: respective risks over the equity crowdfunding lifecycle. Journal of Financial Innovation 1(2): 141–151.

Yasar, B. (2021). The new investment landscape: equity crowdfunding. Central Bank Review 21(1): 1–16.