Przepisy o odpowiednim stosowaniu przepisów
PDF

Słowa kluczowe

przepis o odpowiednim stosowaniu przepisu
wyjaśnienie
norma

Jak cytować

Patryas, W. (2022). Przepisy o odpowiednim stosowaniu przepisów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(3), 5–19. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.01

Abstrakt

Celem artykułu jest wyjaśnienie obecności przepisów o odpowiednim stosowaniu przepisów w aktach prawodawczych. Bazuję na – wysuniętej wiele lat temu przez Józefa Nowackiego – tezie, że jeśli są dwa zasadniczo podobne do siebie przepisy, to jeden z nich może być zastąpiony przepisem o odpowiednim stosowaniu drugiego. Od przepisu o odpowiednim stosowaniu przepisu trzeba odróżnić przepis o stosowaniu przepisu. O ile bowiem pierwszy jest efektem kondensowania przepisów, o tyle drugi stanowi rezultat rozczłonkowywania przepisu. Jednakże pod wieloma względami oba te rodzaje przepisów są wzajem podobne.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.01
PDF

Bibliografia

Błachnio-Parzych, A. (2003). Przepisy odsyłające systemowo. Państwo i Prawo 58(1): 43–54.

Chomsky, N. (1982). Zagadnienia teorii składni. Tłum. I. Jakubczak. Wrocław: Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Hauser, M. (2005). Odpowiednie stosowanie przepisów prawa – uwagi porządkujące. Przegląd Prawa i Administracji 65: 151–168.

Nowacki, J. (1964). „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa. Państwo i Prawo 19(3): 367–376.

Nowacki, J. (1966). Analogia legis. Warszawa: PWN.

Nowacki, J. (1988). Przepis prawny a norma prawna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 973. Katowice.

Patryas, W. (2001). Rozważania o normach prawnych. Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.

Patryas, W. (2022). Przepisy o stosowaniu przepisów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 84(1): 9–22.

Sakowicz, A. (red.) (2020). Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Siwik, Z. (1987). „Odpowiednie” stosowanie przepisów kodeksu karnego w prawie karnym skarbowym. Acta Universitatis Wratislaviensis 897: 97–133.

Zieliński, M. (2002). Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki. Warszawa: LexisNexis.

Ziembiński, Z. (1994). Logika praktyczna. Warszawa: PWN. Prescriptions on the appropriate application of prescriptions

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.