Instytucjonalny udział osób starszych w funkcjonowaniu samorządów terytorialnych: realia i założenia legislacyjne
PDF

Słowa kluczowe

rady seniorów
osoby starsze
partycypacja społeczna
samorząd terytorialny

Jak cytować

Salachna, J., & Szafranek, A. (2023). Instytucjonalny udział osób starszych w funkcjonowaniu samorządów terytorialnych: realia i założenia legislacyjne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(1), 201–210. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.15

Abstrakt

W świetle przemian demograficznych i zwiększającego się odsetka liczby osób starszych w Polsce istotne wydaje się dokonanie analizy instytucjonalnego udziału seniorów w funkcjonowaniu samorządów terytorialnych (w tym także w aspekcie ich partycypacji w życiu lokalnej społeczności). Z prawnego punktu widzenia jedną z instytucjonalnych form partycypacji/współdecydowania osób starszych na poziomie gmin (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym) stanowi rada seniorów. W praktyce zaobserwowano jednak niedostateczną aktywność rad seniorów, próby ich upolitycznienia, jak również różnice w ich aktywności w poszczególnych częściach kraju. Celem artykułu jest określenie roli instytucji rady seniorów jako formy partycypacji społecznej oraz możliwych zmian w zakresie zasad działania rad czy też prawnych podstaw funkcjonowania instytucji. Aby zrealizować obrany cel, zastosowano niereaktywną metodę badań w postaci analizy treści aktów prawnych, orzecznictwa i dostępnych danych statystycznych. W efekcie analiz ustalono, że rady seniorów okazały się najsłabszą formą partycypacji społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego. Tym samym instytucja ta, celem wzmocnienia jej znaczenia, wymaga dodatkowych zmian legislacyjnych, jak, np. ustalenia zakresu kompetencji rad seniorów i doprecyzowania ogólnego składu rady.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.15
PDF

Bibliografia

Główny Urząd Statystyczny (2022). Sytuacja demograficzna Polski do 2020 roku. Zgony i umieralność. Warszawa. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-polski-do-2020-roku-zgony-i-umieralnosc,40,1.html [dostęp: 7.03.2022].

Marchaj, R. (2021). Komentarz do art. 5 (c). W: B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Wyd. 3. Warszawa: Lex/el.

Niżnik-Dobosz, I. (2014). Partycypacja jako pojęcie i instytucje demokratycznego państwa prawnego i prawa administracyjnego. W: B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Lex/el.