Uwagi o potrzebie wzmocnienia praw pasażerów w przewozach multimodalnych w prawie Unii Europejskiej
PDF

Słowa kluczowe

Przewozy multimodalne
transport
prawa pasażera
zrównoważona i inteligentna mobilność

Jak cytować

Dąbrowski, D., & Michałowska, K. (2023). Uwagi o potrzebie wzmocnienia praw pasażerów w przewozach multimodalnych w prawie Unii Europejskiej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(2), 157–171. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.12

Abstrakt

Artykuł omawia aktualne zagadnienia rozwoju i roli pasażerskich przewozów multimodalnych stanowiących ekologiczną alternatywę dla transportu indywidualnego. Podstawową przesłanką podjęcia badań była istotna rola transportu zbiorowego z uwagi na aktualny problem kryzysu klimatycznego, konieczność ograniczenia emisji CO2 oraz działań Unii Europejskiej wspierających jego rozwój. Celem prowadzonych przez autorów badań była identyfikacja trudności związanych ze stosowaniem gałęziowych rozporządzeń dotyczących praw pasażera w multimodalnych przewozach pasażerskich. Autorzy poddali analizie prawa pasażerów, które w obecnym stanie prawnym zawarte są w osobnych dla każdej gałęzi transportu regulacjach, zwracając jednocześnie uwagę na praktyczny problem potrzeby unifikacji tych praw w sytuacji korzystania z kilku gałęzi transportu w czasie jednej podróży. Obecny stan prawny powoduje trudności w identyfikacji i realizacji poszczególnych praw pasażerów oraz jest istotną przeszkodą w rozwoju multimodalnych przewozów pasażerskich. Zastosowaną metodą badawczą jest metoda dogmatycznoprawna. Autorzy dokonują przeglądu nienormatywnych aktów wydawanych przez organy i instytucje, raportów oraz literatury dotyczącej przedmiotu artykułu. W artykule dokonano oceny modeli regulacji zaprezentowanych przez Komisję Europejską, przedstawiono możliwe rozwiązania zwiększające ochronę praw pasażerów w tego rodzaju przewozach. Zwrócono również uwagę na trudności związane ze stosowaniem obowiązujących obecnie gałęziowych rozporządzeń dotyczących praw pasażera w multimodalnych przewozach pasażerskich. W podsumowaniu przedstawiono propozycje regulacji de lege ferenda w formie nowego rozporządzenia w zakresie praw pasażerów w przewozach multimodalnych. Potrzeba wprowadzenia zmian wybrzmiewa w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej pasażerów poszukujących alternatywnych dla transportu indywidualnego sposobów bezpiecznego podróżowania transportem zbiorowym oraz podejmowanych przez samych przewoźników prób wprowadzenia takich rozwiązań w ramach regulacji wewnętrznych.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.12
PDF

Bibliografia

Ambrożuk, D. (2014). Kształtowanie się europejskiego prawa przewozu osób. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 362: 11–24. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2014.362.01

Ambrożuk-Wesołowska, D. (2022). Will the rail regulation (EU) 2021/782 improve passengers’ legal position? Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 15(2): 15–27.

Brunagel, M., Gohel, N., Castella, Ch., Hamrouni, A.F., Protard, L., Mocci, G. (2019). Exploratory Study on passenger rights in the multimodal context, Publication Office of the European Union, Luxemburg.

Chiambaretto, P., Baudelaire, C., Lavril, T. (2013). Measuring the willingness-to-pay of air-rail intermodal passengers. Journal of Air Transport Management 26: 50–54. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2012.10.003

Erceg B.Č., Vasilj, A. (2019). Current Affairs in Passengers Rights Protection in the European Union, EU and Comparative Law Issues and Challenges 2: 216–234.

Gospodarek, J. (2011). Cel i zakres ochrony konsumenta na rynku usług transportowych w świetle prawa Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 22: 55–68.

Gospodarek, J. (2017). Pat legislacyjny w Unii Europejskiej w dziedzinie zmian zakresu odpowiedzialności przewoźników lotniczych. Problemy Transportu i Logistyki 4: 85–98. DOI: https://doi.org/10.18276/ptl.2017.40-08

Gospodarek, J. (2020). Tendencje zmian w zakresie ochrony praw pasażerów lotniczych w świetle prawa UE i orzecznictwa TS UE. W: Sektor lotniczy w erze transformacji społecznej i technologicznej: monografia dedykowana prof. Elżbiecie Marciszewskiej (s. 209–228). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Ilešič, M. (2021). EU institutions and passenger rights: legislative and judicial development. W: M. Pavliha (ed.), Transport Law on Passenger Rights (s. 32–48). London–New York: Routledge, Taylor & Francis Group. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003182504-3

Levinson, M. (2016). The Box: How The Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger. 2nd edn. Princeton: Princeton University Press. DOI: https://doi.org/10.1515/9781400880751

Pavliha, M. (2021). Carriage by air. W: M. Pavliha (ed.), Transport Law on Passenger Rights (s. 78–107). London–New York: Routledge, Taylor & Francis Group. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003182504-5

Stec, M. (2010). Ochrona pasażera w transporcie kolejowym w świetle Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady. W: M. Modrzejewska (red.), Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego (s. 969–985). Warszawa: Wolters Kluwer.

Stec, M. (2012). Ochrona pasażera w transporcie autobusowym w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 lutego 2011 r. nr 181/2011 dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. W: F. Zoll (red.), Rozprawy z prawa własności intelektualnej prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi (s. 433–449). Warszawa: Wydawnictwo Lexis Nexis.