O niektórych rozwiązaniach organizacyjnych z zakresu zamówień publicznych
PDF

Słowa kluczowe

zamówienia publiczne
organizacja zamówień publicznych
komisja przetargowa
regulamin

Jak cytować

Szostak, R. (2023). O niektórych rozwiązaniach organizacyjnych z zakresu zamówień publicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(1), 107–122. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.09

Liczba wyświetleń: 192


Liczba pobrań: 248

Abstrakt

Sprawna organizacja zamówień publicznych w instytucjach zamawiających rzutuje bezpośrednio na efektywność ich udzielania i wykonywania. Zasada efektywności zamówień trafiła ostatnio do katalogu nadrzędnych zasad ustawowych z uwagi na utrzymujące się trudności w praktycznym (organizacyjnym) jej urzeczywistnieniu, wynikające głównie z niewystarczającej znajomości jej znaczenia prawnego. Trudności, także naukowe, potęgują się w związku z koniecznym sprzężeniem rozwiązań organizacyjnych z wymaganiami prawa cywilnego, administracyjnego, a także prawa pracy. Dlatego celem artykułu jest usunięcie zaistniałej luki poznawczej, przede wszystkim w zakresie znaczenia prawnego regulaminów, podstaw i zasad funkcjonowania komisji przetaragowej na tle pozycji kierownika, charakteru prawnego indywidualnych poleceń służbowych oraz statusu pracowników „rzeczowo właściwych” działających po stronie publicznego zamawiającego. Dokonane ustalenia pozwalają na sformułowanie kilku wniosków i postulatów de lege ferenda. W szczególności w odniesieniu do instytucji publicznych niezbędne jest ustawowe określenie znaczenia prawnego regulaminów udzielania zamówień publicznych oraz poleceń wydawanych podległym pracownikom, podstaw odpowiedzialności karno-administracyjnej członków komisji przetargowej oraz „pracowników rzeczowo właściwych”, w imię zasady, że za uchybienia odpowiadają w pierwszej kolejności sprawcy, natomiast kierownik zamawiającego co najwyżej za zaniedbanie nadzoru. Ponadto pożądane wydaje się unormowanie statusu „pracowników rzeczowo właściwych” jako bardziej samodzielnych, zatrudnianych z uwzględnieniem warunku niezbędnej wiedzy fachowej, doświadczenia i kompetencji zawodowych, zapewniających profesjonalną obsługę zamówień publicznych.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.09
PDF

Bibliografia

Bielikow-Kucharska, M. (2016) Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych. Warszawa.

Błaś, A. (2013). Formy prawne w sferze działań wewnętrznych administracji publicznej. W: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Tom 5: Formy działania administracji (s. 279–294). Warszawa.

Dorre, D. (2020). [Komentarz do art. 29]. W: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy, komentarz. Warszawa: Legalis/el.

Gonet, W. (2021). Zasady zamówień publicznych. W: P. Bielarczyk, W. Gonet, A. Wójtowicz-Dawid (red.), Zamówienia publiczne (s. 63–92). Warszawa.

Gordon, Z. (2013). Charakterystyka prawna trybów udzielania zamówień publicznych z elementami negocjacji. Prawo Zamówień Publicznych 4: 44–58.

Granecki, P., I. Granecka, I. (2021). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa.

Horubski, K. (2017). Administracyjnoprawne instrumenty zamówienia publicznego. Warszawa.

Kania, M. (2020). Zasada efektywności w nowym Prawie zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publicznych 1: 1–10.

Lipiec-Warzecha, L. (2016). Dyscyplina finansów publicznych. Warszawa.

Małecka-Łyszczek, M. (2020). Kontrola zamówień publicznych. Warszawa.

Matusiak, A. (2021). [Komentarz do art. 54 i 56]. W: M. Jaworska (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz (s. 165 i 176). Warszawa.

Mikos-Sitek, A. (2020). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa: Legalis/el.

Nałęcz, M. (2019). [Komentarz do art. 29]. W: W. Muszalski (red.), Kodeks pracy, Komentarz. Warszawa. Legalis/el.

Nowak, H., Winiarz, M. (2021). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa.

Olejniczak-Szałkowska, E. (1981). Granice obowiązku posłuszeństwa poleceniom służbowym w administracji. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 3: 155–171.

Plebanek, E. (2000). Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych. W: Odpowiedzialność osobista urzędników w zamówieniach publicznych (s. 319–468). Warszawa.

Robaczyński, W. (2013). O charakterze odpowiedzialności za uchybienia popełniane przy udzielaniu i wykonywaniu zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publicznych 4: 116–126.

Sawicka, K. (2007). Kontrola wewnętrzna gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Gdańskie Studia Prawnicze 16: 73–96.

Stahl, M. (2007). Cele publiczne i zadania publiczne. W: J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego (s. 95–125). Warszawa.

Szostak, R. (2013). Zakres i struktura prawa zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publicznych 4: 3–26.

Szostak, R. (2020). Uwarunkowanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W: Odpowiedzialność osobista urzędników w zamówieniach publicznych (s. 99–200). Warszawa.