Strategiczne zamówienia publiczne jako instrument polityki rozwoju
PDF

Słowa kluczowe

zamówienia publiczne
polityka zakupowa państwa
polityka rozwoju

Jak cytować

Nowicki, P. (2023). Strategiczne zamówienia publiczne jako instrument polityki rozwoju. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(1), 27–40. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.04

Liczba wyświetleń: 293


Liczba pobrań: 398

Abstrakt

Na skutek reformy unijnego systemu zamówień publicznych z 2014 r. doszło do zmiany paradygmatu prawa zamówień publicznych. W dyrektywach z 2014 r. podkreślono, że zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w realizacji strategii EUROPA 2020, ponieważ są jednym z instrumentów rynkowych wykorzystywanych w celu osiągnięcia inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych. Strategiczne zamówienia publiczne, związane z realizacją zasady zrównoważonego rozwoju oraz promowaniem innowacji, zostały uznane za jeden z podstawowych elementów środowiska inwestycyjnego i strategiczny instrument w zestawie narzędzi polityki gospodarczej każdego państwa członkowskiego. W konsekwencji przyjęcia dyrektyw z 2014 r. doszło do zmian w polskim prawie zamówień publicznych. Ustawa z 11 września 2019 r. położyła większy nacisk na realizację zasady Best Value for Money z jednoczesną realizacją zasady zrównoważonego rozwoju. Jednakże samo unormowanie instrumentów prawa zamówień publicznych nie jest wystarczające do wykorzystania potencjału strategicznych zamówień publicznych na potrzeby polityki rozwoju. Artykuł wskazuje, że potrzebna jest skoordynowana i przemyślana polityka państwa w tym zakresie, uwzględniająca podejście z wykorzystaniem ekonomii behawioralnej oraz behawioralnej ekonomicznej analizy prawa, aby wykształcić właściwe praktyki na rynku zamówień publicznych, pozwalające na korektę dysfunkcji mechanizmów rynkowych i osiągnięcie celów rozwoju społeczno-gospodarczego.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.04
PDF

Bibliografia

Atkinson, A.B. (2017). Nierówności. Co da się zrobić? Tłum. M. Ratajczak, M. Szlinder. Warszawa.

Becker, G.S., Posner, R.A. (2013). Nieoczywistości. Ekonomiczna teoria wszystkiego. Tłum. S. Kowalski. Warszawa.

Bovis, Ch.H. (2010). Public Procurement, Public-Private Partnerships and Public Services in the EU. European Public Private Partnership Law Review 2: 85–96. DOI: https://doi.org/10.21552/EPPPL/2010/2/98

Fukuyama, F. (2012). Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej. Tłum. N. Radomski. Poznań.

Grabowski, J. (2013). Prawo a gospodarka. W: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Tom 8a: Publiczne prawo gospodarcze (s. 1–40). Warszawa.

Hartung, W., Bagłaj, M., Michalczyk, T., Wojciechowski, M., Krysa, J., Kuźma, K. (2015). Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Warszawa.

Kokocińska, K. (2014). Prawne mechanizmy prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej. Poznań.

Ling Song, J.Y. (2021). Public purchasing in the EU during the COVID-19 pandemic. W: C.R. Hamer, M. Comba (eds.), Centralising Public Procurement: The Approach of EU Member States (s. 100–120). Cheltenham.

Mazzucato, M. (2018). The Entrepreneurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths. Penguin Random House UK.

Neamtu, B., Dragos, D.C. (2015). Sustainable public procurement: the use of eco-labels. European Procurement & Public Private Partnership Law Review 2: 92–101.

Nowicki, H. (2017). Cele systemu zamówień publicznych. W: T. Kocowski, J. Gola (red.), Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. System zamówień publicznych w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 497: 53–63. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2017.497.03

Nowicki, P. (2017). Zamówienia publiczne jako instrument kształtowania gospodarki przez państwo. W: T. Kocowski, J. Gola (red.), Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. System zamówień publicznych w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 497: 114–127. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2017.497.08

Nowicki, P. (2019). Aksjologia prawa zamówień publicznych. Pomiędzy efektywnością ekonomiczną a instrumentalizacją. Toruń.

Piketty, T. (2015). Kapitał w XXI wieku. Tłum. A. Bilik. Warszawa.

Prier, E., Schwerin, E., McCue, C.P. (2016). Implementation of sustainable public procurement practices and policies: a sorting framework. Journal of Public Procurement 16(3): 312–346. DOI: https://doi.org/10.1108/JOPP-16-03-2016-B004

Romans, J.T. (1966). Moral suasion as an instrument of economic policy. The American Economic Review 56(5): 1220–1226.

Szydło, M. (2014). Prawna koncepcja zamówienia publicznego. Warszawa.

Thaler, R.H. (2018). Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej. Tłum. J. Konieczny. Poznań.

Thaler, R.H., Sunstein, C.R. (2017). Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia. Tłum. J. Grzegorczyk. Poznań.