Charakter prawny relacji rodzice – dorosłe dzieci w kontekście zobowiązań alimentacyjnych rodziców
PDF

Słowa kluczowe

rodzice
dorosłe dzieci
obowiązek alimentacyjny
zasady współżycia społecznego

Jak cytować

Haberko, J. (2015). Charakter prawny relacji rodzice – dorosłe dzieci w kontekście zobowiązań alimentacyjnych rodziców. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(4), 41–55. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.4

Abstrakt

Artykuł prezentuje relację dorosłych dzieci z rodzicami zobowiązanymi do alimentacji. Przedmiotem rozważań jest kwestia obowiązku wzajemnego szacunku między dorosłymi dziećmi a rodzicami, następnie problem kontaktów realizowanych niezależnie od władzy rodzicielskiej, w szczególności w sytuacji, w której dorosłe dziecko domaga się alimentów dla zaspokojenia kosztów edukacji w ramach studiów wyższych. Autorka podejmuje problem naruszenia zasad współżycia społecznego przez dorosłe dziecko w stosunku do rodziców zobowiązanych do alimentacji. Analizie poddano także możliwość uchylenia się od alimentacji wówczas, gdy dziecko nie dopełnia obowiązków rodzinnych. Szczególne miejsce w rozważaniach zajmuje problem obowiązku informacyjnego dziecka w stosunku do rodziców oraz możliwość dochodzenia do uzyskania informacji przez rodziców w sytuacji dążenia do uchylenia obowiązku świadczeń alimentacyjnych.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.4
PDF

Bibliografia

Andrzejewski, M. (2003), Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej (dziecko, rodzina, państwo), Kraków.

Andrzejewski, M. (2011), Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 4, Warszawa.

Andrzejewski, M. (2013) [w:] Dolecki, H., Sokolowski, T. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa.

Barta, J., Fajgielski, P., Markiewicz, R. (2011), Ochrona danych osobowych. Komentarz, wyd. 5, Warszawa.

Bladowski, B., Gola, A. (1986), Alimenty, Warszawa.

Dobrzański, B. (1975), [w:] Dobrzański, B., Ignatowicz, J. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz, Warszawa.

Domińczyk, T. (2000), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa.

Gąsior, Z. (1956), Obowiązek alimentacyjny rodziców względem małoletnich dzieci, Nowe Prawo 4.

Grzybowski, S. (1957), Obowiązek alimentacyjny krewnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4.

Haak, H. (1995), Obowiązek alimentacyjny, Toruń.

Haak, H. (1995), Władza rodzicielska. Komentarz, Toruń.

Haberko, J. (2012), Dziadkowe‒wnuki. Osobista więź prawnorodzinna i relacja prawnospadkowa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74(3): 139-154.

Haberko, J. (2014), Umowa o wykonanie tatuażu ze szczególnym uwzględnieniem wykonania tatuażu na ciele małoletniego, Przegląd Sądowy 9: 26-39.

Hilarowicz, T. (1957), Czy obowiązek alimentacyjny obejmuje obowiązek łożenia na koszty prowadzenia procesu cywilnego, Palestra 4.

Ignaczewski, J. (2009), Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji. Art. 128-1441 KRO. Komentarz, Warszawa.

Ignatowicz, J. (2012), [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 3, Warszawa.

Jędrejek, G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz do art. 617 -1441, Lex/el.

Kordasiewicz, B. (2009), Zachowek, [w:] Kordasiewicz, B. (red.) System prawa prywatnego, t. 10: Prawo spadkowe, Warszawa: 827-912.

Kowalski, W. (2011), Zmiana stosunków źródłem zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego, [w:] Egzekucja świadczeń alimentacyjnych, Currenda, Lex/el.

Kremis, J. (2013), [w:] Gniewek, E., Machnikowski, P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa.

Krzemiński, Z. (1966), Sądowe ustalenie ojcostwa, Warszawa.

Krzemiński, Z. (1978), Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi, Warszawa.

Krzemiński, Z. (1993), Ojcostwo i alimenty, Warszawa.

Krzemiński, Z. (2008), Alimenty i ojcostwo, wyd. 3, Lex/el.

Krzemiński, Z. (2017), Rozwód, Warszawa.

Łączkowska, M. (2012), Prawo alimentacyjne jako przykład regulacji prawnej solidarności międzypokoleniowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74(3): 155-174.

Oleszko, A. (1990), Dochodzenie roszczeń o świadczenia alimentacyjne, Warszawa.

Pawłowski, Z. (1951), W kwestii ustalania wysokości zobowiązań alimentacyjnych, Państwo i Prawo 6(12).

Pazdan, M. (2013), [w:] K. Pietrzykowski (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, wyd. 7, Warszawa.

Piasecki, K. (1999), Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz inne przepisy prawne dotyczące rodziny, Warszawa.

Piątowski, J.S. (1985), Redakcja systemu prawa rodzinnego i opiekuńczego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.

Pietrzykowski, J. (1993), [w:] Pietrzykowski, J. (red.) Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa.

Smyczyński, T. (1978), Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka a polityka socjalna państwa, Warszawa.

Smyczyński, T. (1982), Pojęcie i metody pomiaru niedostatku jako przesłanki obowiązku alimentacyjnego, Państwo i Prawo 37(12).

Smyczyński, T. (1983), Roszczenia alimentacyjne a zasady współżycia społecznego, Studia Prawnicze 1: 87-90.

Smyczyński, T. (1985), Stosunek alimentacyjny a stosunek zobowiązaniowy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 47(1).

Smyczyński, T. (1989), Alimentacja członków rodziny a system zabezpieczenia społecznego, Warszawa.

Sokołowski, T. (1986), Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem, Poznań.

Sokołowski, T. (2008), Prawo rodzinne. Zarys wykładu. wyd. 4, Poznań.

Sokołowski, T. (2010), Prawo rodzinne. Zarys wykładu, wyd. 5, Poznań.

Sokołowski, T. (2013), [w:] Dolecki, H., Sokołowski, T. (red.) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa.

Sosnowska, D.J. (2012), Alimenty a prawo karne. Praktyka wymiaru sprawiedliwości, Warszawa.

Stojanowska, W. (2010), Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza, wykładnia, komentarz, Warszawa.

Strzebinczyk, J. (2010), Prawo rodzinne, Warszawa.

Strzebinczyk, J. (2011), [w:] Smyczyński, T. (red.) System prawa prywatnego, t. 12, wyd. 2, Warszawa.

Sylwestrzak, A. (2001), Obowiązki dziecka wobec rodziców, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 63(3): 61-80.

Sylwestrzak, A. (2010), [w:] Dolecki, H., Sokołowski, T. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz, Warszawa.

Szlęzak, A. (1985), Zasada równej stopy życiowej w prawie rodzinnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 47(1):

Szpunar, A. (1989), Stosowanie art. 5 k.c. w sprawach o alimenty, Palestra 5-7: 64-77.

Śladkowski, M. (2000), Uwzględnienie woli dziecka przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej, Jurysta 6: 9-12.

Zatorska, J. (2008) Komentarz do zmiany art.1441 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzonej przez Dz. U. z 2008 r. Nr 220 poz. 1431, Lex/el.

Zatorska, J. (2008), Komentarz do art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Lex/el.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.