Pressto.

Nagłowek strony

Vol 77, Nr 4 (2015)

Spis treści

Granice prawa PDF
Wojciech Łączkowski 5-10

ARTYKUŁY

Prawo intertemporalne w państwie prawnym PDF
Jarosław Mikołajewicz 11-27
Dobór ekwiwalentnych rozwiązań prawnych w procesie transplantacji prawa PDF
Iwona Szymczak 29-39
Charakter prawny relacji rodzice – dorosłe dzieci w kontekście zobowiązań alimentacyjnych rodziców PDF
Joanna Haberko 41-55
Wpływ europeizacji prawa na standardy ochrony jednostki przed władzą dyskrecjonalną organów administracji publicznej PDF
Maria Jędrzejczak 57-68
Immunitet państwowego statku powietrznego w świetle prawa międzynarodowego PDF
Łukasz Kułaga 69-80
Wybrane uwagi na temat charakteru i statusu lex sportiva w przestrzeni prawnomiędzynarodowej PDF
Tomasz Widłak 81-92
Zasada proporcjonalności a podatkowe ograniczenia swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej PDF
Rafał Lipniewicz 93-103
Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju oraz integrowanie danych finansowych i pozafinansowych – prawne uwarunkowania w Polsce i na świecie PDF
Beata J. Kowalczyk, Wojciech Kowalczyk 105-118
Bezpieczeństwo depozytów w świetle islandzkich i cypryjskich doświadczeń kryzysu finansowego – aspekty regulacyjne PDF
Piotr Frątczak 119-131
Lex petrolea jako autonomiczny reżim prawny prawa międzynarodowego PDF
Joanna Osiejewicz 133-145
Analiza pojęć „reklama” i „promocja” gier hazardowych PDF
Grzegorz Skowronek 147-159
W kwestii legalnej definicji granic karnoprocesowego środka odwoławczego PDF
Katarzyna Sychta 161-172
Przestępstwa z niewiedzy lub zapomnienia PDF
Elżbieta Hryniewicz-Lach 173-186
Efektywność warunkowego umorzenia postępowania karnego w postępowaniu przygotowawczym i jurysdykcyjnym PDF
Karol Juszka 187-196
Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej PDF
Grzegorz Gołębiowski, Piotr Szczepankowski 197-215
Bankowość prywatna – stan i perspektywy rozwoju w Polsce PDF
Katarzyna Kupka 217-233
Korzyści materialne z wykształcenia formalnego w Polsce PDF
Marek Kunasz 235-247
Sposoby konkurowania kancelarii prawnych z obszaru Wielkopolski PDF
Marek Gnusowski 249-264
Współczesne przemiany centrów miast w świetle wybranych doświadczeń amerykańskich i europejskich PDF
Anna Bernaciak 265-275

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Marzena Kordela, Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne PDF
Tomasz Stawecki 277-280
Neutralization of Values in Law, red. Krzysztof Pałecki PDF
Beata Polanowska-Sygulska 281-283


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo