Korzyści materialne z wykształcenia formalnego w Polsce

Main Article Content

Marek Kunasz

Abstrakt

Okres transformacji systemowej to w Polsce czas istotnych zmian w strukturze wykształcenia społeczeństwa, a także poszczególnych grup zawodowych (wyodrębnianych z uwzględnieniem klasyfikacji ISCO-COM 88). Stąd w pracy badano, czy zmiany w strukturze wykształcenia (o zróżnicowanym natężeniu w poszczególnych grupach zawodowych) przekładały się na zmiany relacji przeciętnego wynagrodzenia brutto w danej grupie zawodowej i wśród ogółu zatrudnionych w Polsce. Analizy prowadzono na podstawie danych Eurostatu i GUS-u. Horyzont czasowy prowadzonych analiz wyznaczają lata 2002-2012.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kunasz, M. (2015). Korzyści materialne z wykształcenia formalnego w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(4), 235-247. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.18
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Blaug, M. (1976), The Empirical Status of Human Capital Theory. A Slightly Jaundiced Survey, Journal of Economic Literature 14(3): 827-855.
 2. Bochniarz, P., Gugała, K. (2005), Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa.
 3. Domański, S.R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 4. Dudek, M., Chmieliński, P. (2011), Znaczenie kapitału ludzkiego - uwagi teoretyczne, [w:] Sikorska, A. (red.), Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa: 11-58.
 5. Edding, F. (1963), Oekonomie des Bildungswesens. Lehren und lernen als Haushalt und als Investition, Rombach, Freiburg.
 6. Gołaszewska-Kaczan, U. (2012), Inwestycje w zdrowie jako element inwestycji w kapitał ludzki, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 13(4): 272-285.
 7. GUS (2013), Struktura wynagrodzeń według zawodów – notka informacyjna, GUS, Warszawa.
 8. Harbison, F., Myers, C.A. (1964), Education, Manpower and Economic Growth, McGraw-Hill, New York-Toronto-London.
 9. Jarecki, W. (2003), Koncepcja kapitału ludzkiego, [w:] Kopycińska, D. (red.), Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin: 29-37.
 10. Jarecki, W. (2011), Szacowanie kosztów i efektów kształcenia ekonomicznego na poziomie wyższym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 11. Jarecki, W., Kunasz, M., Mazur-Wierzbicka, E., Zwiech, P. (2010), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin.
 12. Kaser, M.G. (1966), Education and Economic Progress: Experience in Industrialized Market Economies, [w:] Robinson, E., Vaizey, J. (red.), The Economics of Education, Macmillan, New York.
 13. Kryńska, E. (2013), Inwestowanie w kapitał ludzki – pożytki, potrzeby i dylematy, Polityka Społeczna 1.
 14. Kunasz, M. (2004), Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, [w:] Manikowski, A., Psyk, A. (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Uniwersytet Warszawski, Warszawa: 433-442.
 15. Kunasz, M., Zwiech, P. (2013), Zmiany w strukturze wykształcenia w krajach unijnych w latach 2002-2012, [w:] Kunasz, M. (red.), Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, Volumina, Szczecin: 41-60.
 16. Łukasiewicz, G. (2009), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, PWN, Warszawa.
 17. Niklewicz-Pijaczyńska, M., Wachowska, M. (2012), Wiedza ‒ kapitał ludzki ‒ innowacje, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
 18. Saxton, J. (2000), Investment in Education: Private and Public Returns, Joint Economic Committee United States Congress.
 19. Schultz, T.W. (1976), Investment in Human Capital, The Free Press, New York.
 20. Szreder, M. (2013), Wykształcenie a długość i jakość życia, Polityka Społeczna 7: 1-5.
 21. Wilson, R. A., Briscoe, G. (2004), The Impact of Human Capital on Economic Growth: a Review, Office for Official Publications of the European Communities, Cedefop Reference series, No. 54, Luxemburg.