Przestępstwa z niewiedzy lub zapomnienia

Main Article Content

Elżbieta Hryniewicz-Lach

Abstrakt

Przedmiotem tego artykułu jest umiejscowienie przestępstw z niewiedzy lub zapomnienia w strukturze przestępstwa i określenie, na jakiej podstawie można sprawcy w takim przypadku przypisać odpowiedzialność karną. Autorka zaproponowała przypisanie sprawcom tego rodzaju przestępstw umyślności, co jest pochodną przyjęcia określonych domniemań (wynikających z domniemania znajomości prawa) i braku jednoznacznych kryteriów pozwalających na praktyczne odróżnienie zamiaru ewentualnego od tzw. świadomej nieumyślności. Taki zabieg otwiera możliwość nowego spojrzenia na problem strony podmiotowej, pozwalający na jej odtworzenie w oparciu nie tylko o intuicję, lecz także o argumentację prawną i wnioskowania z wyniku postępowania dowodowego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hryniewicz-Lach, E. (2015). Przestępstwa z niewiedzy lub zapomnienia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(4), 173-186. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.14
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bielski, B. (2005), Gdy sąd słyszy „nie pamiętam”, Prokuratura i Prawo 2: 129-138.
 2. Chmiel, A. (1991), Kilka uwag o tzw. przestępstwach z zapomnienia, Palestra 3-4: 10-14.
 3. Hryniewicz, E. (2013), Skutek w prawie karnym, Prokuratura i Prawo 7-8: 108-126.
 4. Kowalewska, M. (2015), Przestępstwa z zapomnienia, Prokuratura i Prawo 3: 73-85.
 5. Kowalewska, M. (2014), Zamiar ewentualny w świetle psychologii, repozytorium.amu.edu.pl, Poznań.
 6. Król-Bogomilska, M. (1979) Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełnione wskutek zapomnienia, Zeszyty Naukowe IBPS 12: 62-78.
 7. Królikowski, M. (2015), Komentarz do art. 28 k.k., [w:] Królikowski, M., Zawłocki, R. (red.), Kodeks karny. Komentarz, t. 1, Warszawa.
 8. Pohl, Ł. (2013), Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego w polskim prawie karnym (zagadnienia ogólne), Poznań.
 9. Lenckner, T. (1991), Kommentar zu § 20 StGB, [w:] Schönke, A., Schröder, H. (Hrsg.), Strafgesetzbuch. Kommentar, München.
 10. Tröndle, T. (1997), Strafgesetzbuch und Nebengesetze, München.
 11. Wessels, J., Beulke, W. (2005), Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Straftat und ihr Aufbau, Heidelberg.
 12. Wolter, W. (1973), Nauka o przestępstwie, Warszawa.
 13. Wolter, W. (1985), Oceny prawnokarne zapomnienia, Państwo i Prawo 47(5): 43-45.
 14. Wyrzykowski, M. (2006), Zasada demokratycznego państwa prawnego – kilka uwag, [w:] Zubik, M. (red.), Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa.