Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju oraz integrowanie danych finansowych i pozafinansowych – prawne uwarunkowania w Polsce i na świecie

Main Article Content

Beata J. Kowalczyk
Wojciech Kowalczyk

Abstrakt

Rozwój idei zrównoważonego rozwoju jest obecnie szeroko propagowany nie tylko w biznesie, lecz także w sektorze non profit. Wraz z wbudowaniem tej idei w strategię rozwoju organizacji sprawozdawczość z tego zakresu wydaje się naturalną konsekwencją, podobnie jak przy raportowaniu danych finansowych. Potrzeba rozwijania sprawozdawczości na rzecz rozwoju zrównoważonego znajduje także swoje udokumentowanie w Agendzie 21. W dokumencie tym zaleca się opracowywanie zintegrowanych systemów rachunkowości środowiskowej (ekologicznej) i gospodarczej (IEEA), które winny stanowić uzupełnienie tradycyjnych zasad rachunkowości. Jedyną formą realizacji tej rekomendacji jest publikowanie przez organizacje raportów zintegrowanych. Wiele z nich upowszechnia takie raporty z własnej inicjatywy, mając świadomość wymiernych korzyści takich działań. Niemniej większość organizacji nie podejmuje tej aktywności, czego przyczyną jest prawdopodobnie brak wiedzy na temat wszystkich istotnych zależności między wynikami finansowymi a niefinansowymi oraz niedostatecznie rozwinięte ustawodawstwo w tym zakresie. Zarówno Unia Europejska, jak i kraje wysoko rozwinięte dostrzegają potrzebę i korzyści płynące z kompleksowego uregulowania prawnego tego obszaru. Stąd też Unia Europejska, a także Dania, Francja czy Brazylia dają temu wyraz w konkretnych aktach prawnych, których podstawowym celem jest zobligowanie do sporządzania raportów zintegrowanych dużych organizacji oraz spółek giełdowych, a także wdrożenie zewnętrznej weryfikacji spójności ujawnianych danych w formie audytów. W Polsce istnieją regulacje w tym zakresie, jednak ciągle niski odsetek podmiotów publikujących raporty zrównoważonego rozwoju oraz raporty zintegrowane skłania do refleksji. Niniejsze opracowanie stanowi przegląd regulacji prawnych obowiązujących w Polsce, w Unii Europejskiej, a także w wybranych krajach Europy i świata, na tle, których autorzy dokonali próby sformułowania uwag de lege ferenda.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalczyk, B. J., & Kowalczyk, W. (2015). Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju oraz integrowanie danych finansowych i pozafinansowych – prawne uwarunkowania w Polsce i na świecie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(4), 105-118. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.9
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Bocian, A. (2009), Implementacja idei zrównoważonego rozwoju w procesie globalizacji, [w:] Poskrobka, B.(red.), Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok: 146-166.
 2. Bujalski, R. (2013), Unia Europejska wprowadza nową dyrektywę rachunkową, http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/ue-wprowadza-nowa-dyrektywe-rachunkowa?refererPlid=52224 [dostęp: 20.10.2014].
 3. Eccless, R., Krzus, M. (2010) One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, John Wiley & Sons, Canada.
 4. Gierusz, B. (1998), Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk.
 5. Grzemisławski, A. (2012), Światowe trendy w raportowaniu danych ESG, [w:] Analiza ESG spółek w Polsce, Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Warszawa: 28-39.
 6. Majcherek, M. (2014), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorców wdrażających innowacje w agrobiznesie, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 3: 26-38.
 7. Piontek, B. (2002), Rozwój zrównoważony i trwały w miernikach oraz w systemach sprawozdawczości, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom.
 8. Ross Ronald, G. (2002), What does it mean to be business-driven? (Part 1), Business Rules Journal 3/5, http://www.BRCommunity.com/a2002/b103a.html.
 9. Sroka, R. (2013), Znaczenie raportowania społecznego spółek giełdowych, [w:] Analiza ESG spółek w Polsce. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG, red. R. Sroka, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Warszawa: 58-60.
 10. Sroka, R., Grzymisławski, A., Kustra, A. (2012), Wytyczne w zakresie ujawniania danych pozafinansowych przedsiębiorstw, Accreo Taxand, Akademia Górniczo Hutnicza, Warszawa.
 11. Sroka, R., Kondraciuk, J. (2013), Komisja Europejska rozszerza obowiązki sprawozdawcze spółek [w:] Transparentność w obszarze ESG, jako element przewagi konkurencyjnej spółki giełdowej, red. R. Sroka, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Warszawa: 50-55.
 12. Wencel, A. (2013), Komentarz do art. 49 ustawy o rachunkowości, [w:] Walińska, E. (red.), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, wyd. 3, Lex, Warszawa: 258-259.
 13. Materiały internetowe:
 14. https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G3-Polish-Reporting-Guidelines.pdf
 15. http://www.pwc.pl/pl/biuro-prasowe/udostepnianie-informacji-pozafinansowych-w-raportach.jhtml
 16. http://www.kpmg.com/PT/pt/IssuesAndInsights/Documents/corporate-responsibility2011.pdf
 17. http://www.corporateregister.com/crra/help/CRRA-2012-Exec-Summary.pdf
 18. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=%20A/RES/66/288
 19. http://www.raportyspoleczne.pl/biblioteka_raportow/
 20. http://samfundsansvar.dk/file/318919/reporting_corporate_social_responsibility_may_2009.pdf
 21. http://www.capitalinstitute.org/sites/capitalinstitute.org/files/docs/Institut%20RSE%20The%20grenelle%20II%20Act%20in%20France%20June%202012.pdf
 22. http://www.government.se/content/1/c6/09/41/25/56b7ebd4.pdf
 23. http://www.sustainabilitysa.org/Portals/0/Documents/road-to-integrated-reporting.pdf
 24. http://www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl/index.php/klasy-aktywow/przeglad/akcje-aktualnosci/463nowe-rekomendacje-gieldy-brazylijskiej-ws-raportowania-esg.html
 25. http://seg.org.pl/pl/node/2130
 26. http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/RaportowanieESG_pp_ssp_2011.pdf
 27. http://cordis.europa.eu/result/rcn/91586_pl.html?isPermaLink=true
 28. https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/mobile/Raportowanie-CSR.pdf