Wpływ europeizacji prawa na standardy ochrony jednostki przed władzą dyskrecjonalną organów administracji publicznej
PDF

Słowa kluczowe

dyskrecjonalność
europejskie standardy
ochrona jednostki

Jak cytować

Jędrzejczak, M. (2015). Wpływ europeizacji prawa na standardy ochrony jednostki przed władzą dyskrecjonalną organów administracji publicznej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(4), 57–68. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.5

Abstrakt

W artykule zostało przedstawione pojęcie dyskrecjonalności w polskim prawie administracyjnym oraz w prawie unijnym. Nierównorzędność stron stosunku administracyjnoprawnego jest potęgowana przez działanie organów administracji publicznej w ramach władzy dyskrecjonalnej. Sytuacja prawna jednostki wobec organu ulega tym większej dysproporcji, im więcej luzu decyzyjnego przyznanego przez prawodawcę posiada organ. Problem ten zauważa także prawodawca unijny. Z tego względu istniejące standardy oraz planowane regulacje w zakresie prawa administracyjnego (Europejski kodeks postępowania administracyjnego) mają na celu przede wszystkim ochronę jednostki. Wskazuje się na konieczność zachowania równowagi między interesem publicznym a słusznym interesem strony. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zauważył, że w porządku międzynarodowym podmiotami są nie tylko państwa członkowskie, ale także same jednostki i to one zostały objęte szczególną ochroną prawną.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.5
PDF

Bibliografia

Adamiak, B. (2005), Europeizacja prawa postępowania administracyjnego, [w:] Janku, Z. et al. (red.), Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Wrocław.

Breyer, S.G., Stewart, R.B., Sunstein, C.R., Vermeule, A. (2006), Administrative Law and Regulatory Policy. Problems, Text and Cases, Aspen Publishers.

Daranowski, P. (1996), Kilka uwag o prawach jednostki w Unii Europejskiej/Wspólnocie Europejskiej, w: Seweryński, M. (red.), Studia prawno-europejskie, Łódź.

Duniewska, Z. (1999), Istota i granice dyskrecjonalnej władzy administracyjnej w świetle standardów europejskich, Studia Prawno-Ekonomiczne 59.

Hauser, R. (2011), O konieczności dyscyplinowania administracji, Rzeczpospolita 4.

Jabłońska-Bonca, J. (1993), Źródła prawa Wspólnot Europejskich, Gdańsk.

Jaśkowska, M. (1999), Europeizacja prawa administracyjnego, Państwo i Prawo 54(11).

Jędrzejczak, M. (2012), Koncepcje ograniczające swobodę organu w ramach uznania administracyjnego, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 3.

Jędrzejczak, M. (2013), Elementy dyskrecjonalności organu administracyjnego na poszczególnych etapach stosowania prawa, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 2.

Kmieciak, Z. (red.), (2010), Postępowanie administracyjne w Europie, Warszawa.

Leoński, Z. (1998), Zmiany materialnego prawa administracyjnego w III RP a ochrona praw jednostki, [w:] Leoński, Z. (red.), Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, Poznań.

Leszczyński, L. (2010), Dyskrecjonalność a jednolitość stosowania prawa. Rola argumentu per rationem decidendi, [w:] Staśkiewicz, W., Stawecki, T. (red.), Dyskrecjonalność w prawie, Warszawa.

Leszczyński, L. (2011), Europejski Kodeks Dobrej Administracji a zasady polskiej procedury administracyjnej, [w:] Rzucidło, I. (red.), Europeizacja prawa administracyjnego, Lublin.

Łętowski, J. (1993), Rada Europy o postępowaniu administracyjnym, [w:] Problemy prawa publicznego, Lublin.

Łętowski, J. (1997), Co dalej z prawem administracyjnym, [w:] Błaś, A. (red.), Przeobrażenia we współczesnym prawie administracyjnym i w nauce administracji, Przegląd Prawa i Administracji, t. 38.

Mincer, M. (1983), Uznanie administracyjne, Toruń.

Shane, P.M. (2013), The rule of law and the inevitability of discretion, Harvard Journal of Law and Public Policy 1.

Skóra, A. (1999), Polska procedura administracyjna w świetle standardów europejskich, Przegląd Prawa Europejskiego 1.

Świątkiewicz, J. (2002), Europejski Kodeks Dobrej Administracji. Tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.

Wade, W., Forsyth, C. (2004), Administrative Law, Oxford University Press, Oxford.

Zirk-Sadowski, M. (2002), Filozoficzno-teoretyczne aspekty harmonizacji polskiego porządku prawnego z europejskim prawem wspólnotowym, [w:] Matey-Tyrowicz, M. (red.), System prawa RP w procesie europeizacji, Warszawa.