Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Main Article Content

Grzegorz Gołębiowski
Piotr Szczepankowski

Abstrakt

Obserwowana od końca lat siedemdziesiątych XX w. zacierająca się granica pomiędzy finansową i realną sferą gospodarki oraz dokonująca się autonomizacja sektora finansowego spowodowały zainteresowanie się ekonomistów tematyką, określaną w literaturze pojęciem finansyzacji. W artykule dokonano systematyki definicji finansyzacji, zjawiska odgrywającego istotne znaczenie we współczesnym świecie. Wskazano również jego przesłanki, źródła i skutki, a także omówiono wykorzystywane w badaniach mierniki oceny stopnia finansyzacji gospodarki, co dało podstawę do analizy finansyzacji gospodarek w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Analiza doprowadziła do sformułowania wniosku, że skala tego zjawiska w tej części Europy jest stosunkowo niewielka. Indywidualny poziom mierników wykorzystywanych do oceny tego zjawiska jest zróżnicowany w poszczególnych krajach. Niemniej jednak po ich zagregowaniu skalę finansyzacji gospodarek Czech, Węgier, Estonii i Polski należy oceniać na zbliżonym poziomie. Najbardziej odporna na zjawisko finansyzacji okazała się gospodarka Słowacji.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gołębiowski, G., & Szczepankowski, P. (2015). Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(4), 197-215. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.16
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (2013), Biuro Gospodarki Światowej, Instytut Ekonomiczny, Narodowy Bank Polski, styczeń, Warszawa.
 2. Assa, J. (2012), Financialization and its consequences: the OECD experience, Finance Research 1(1): 35-39.
 3. Barczyk, R., Lubiński, M., Małecki, W. (2014), Banki a cykle koniunkturalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 4. Błasiak, W. (2010), Światowy kryzys gospodarczy a globalna akumulacja kapitału, Contemporary Economics 4(2): 35-51.
 5. Dembinski, P. (2012), Finansjalizacja. Klęska urodzaju w gospodarce. http://m.obserwatorfinansowy.pl/forma/debata/finansjalizacja-kleska-urodzaju-w-gospodarce [dostęp: 24.01.2012].
 6. De Soto, J.H. (2009), Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, tłum. G. Łuczkiewicz, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 7. Dore, R. (2008), Stock Market Capitalism: Welfare Capitalism: Japan and Germany versus the Anglo-Saxons, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford.
 8. Duran-Ortiz, J.P. (2014), Financialization: the AIDS of economic system, Ensayos de Economia 44: 55-73.
 9. Epstein, G. (2005), Introduction: financialization and the world economy, [w:] Epstein, G. (ed.), Financialization and the World Economy, Edward Elgar, Northampton-Cheltenham: 3-16.
 10. Epstein, G. (2001), Financialization, Rentier Interests, and Central Bank Policy, Manuscript, Department of Economics, University of Massachusetts, Amherst (MA), December.
 11. Foster, J.B. (2007), The financialization of capitalism, Monthly Review 58(11).
 12. Gostomski, E. (2014), Finansyzacja w gospodarce światowej, International Business and Global Economy 33: 299-311.
 13. Hongbing, S. (2011), Wojna o pieniądz, tłum. T. Sierakowski, Wydawnictwo Wektory, Bielany Wrocławskie.
 14. Jorda, O., Schularick, M., Taylor, A.M. (2014), The great mortgaging: housing finance, crises, and business cycles, Federal Bank of San Francisco, Working Paper Series 23, September: 1-46.
 15. Kamela-Sowińska, A. (2014), Od rachunkowości do opisu gospodarczego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 77(133), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa: 107-115.
 16. Kąsek, L., Lubiński, M. (2010), Hyman Minsky – wczoraj i dziś, Contemporary Economics 4(1): 5-20.
 17. Klimczak, Ł. (2013), Neoliberalizm i keynesizm w polityce gospodarczej: lekcje z kryzysu, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 30, WN UR, Rzeszów: 388-403.
 18. Krippner, G. (2005), The financialization of American economy, Socio-Economic Review 3(2): 173-208.
 19. Księżyk, M. (2013), Źródła i ekonomiczne skutki kryzysów finansowych, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 30, WN UR, Rzeszów: 5-24.
 20. Kus, B. (2012), Financialization and income inequality in OECD nations: 1995-2007, The Economic and Social Review 43(4): 477-495.
 21. Marszałek, P. (2012), Finansyzacja – problemy i kontrowersje, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 247, Wrocław: 220-230.
 22. Mączyńska, E. (2013), Łamane obietnice jako syndrom nieładu instytucjonalnego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 62, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 766, Szczecin: 1-16.
 23. Mesjasz, L. (2006), Kryzysy finansowe we współczesnej gospodarce światowej, [w:] Miklaszewski, S. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, wyd. 2, Difin, Warszawa: 108-114.
 24. Montenegro, J.L., Gasca, V.S. (2015), The financialization of the Mexican economy: 1993-2013, XIV International Business and Economy Conference, Bangkok, Thailand, 5-8 January.
 25. Palley, T.I. (2007), Financialization: what it is and why it matters, The Levy Economics Institute and Economics for Democratic and Open Societies Working Paper 525, Washington (D.C.): 1-31.
 26. Ratajczak, M. (2012), Finansyzacja gospodarki, Ekonomista 3: 281-302.
 27. Ratajczak, M. (2009), Kryzys finansowy a rozwój ekonomii jako nauki, [w:] Przybylska-Kapuścińska, W. (red.), Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, Difin, Warszawa: 17-38.
 28. Rauh, J.D., Kaplan, S.N. (2010), Wall Street and Main Street: what contributes to the rise in the highest incomes?, Review of Financial Studies 23(3): 1004-1055.
 29. Sen, S., DasGupta, Z. (2015), Financialization and company investment in India, Levy Economics Institute of Bard College Working Paper 828: 1-15.
 30. Stockhammer, E. (2010), Financialization and the global economy, Political Economy Research Institute, Working Paper Series 240: 1-17.
 31. Taylor, J.B. (2010), Zrozumieć kryzys finansowy, tłum. Ł. Goczek, WN PWN, Warszawa.
 32. Tellalbasi, I., Kaya, F. (2013), Financialization of Turkey industry sector, International Journal of Financial Research 4(3): 127-143.
 33. Tomaskovic-Devey, D., Lin, K.H. (2012), Income inequality, economic rents and the financialization of the US economy, American Sociological Review 76: 539-559.
 34. Toporowski, J. (2008), Ekonomia i kultura finansyzacji, Nowe Życie Gospodarcze 8: 5-10.
 35. Wiśniewski, P. (2014), Nowe miary finansjalizacji, [w:] Ostaszewski, J., Kosycarz, E. (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa: 325-334.
 36. Wray, L.R. (2008), Macroeconomics meets Hyman P. Minsky: the financial theory of investment, The Levy Economics Institute and University of Missouri–Kansas City Working Paper 543: 1-23.
 37. Żyżyński, J. (2009), Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy, Ekonomista 2: 163-189.