Efektywność warunkowego umorzenia postępowania karnego w postępowaniu przygotowawczym i jurysdykcyjnym

Main Article Content

Karol Juszka

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań własnych i innych autorów dotyczących warunkowego umorzenia postępownia karnego i jego efektywności w postępowaniu przygotowawczym i jurysdykcyjnym w przedmiocie zastosowania niniejszej instytucji. Prezentację wyników badań własnych przeprowadzono za pomocą czynników zwiększających i zmniejszających badaną efektywność, opisujących tytułową badawczą problematykę w ujęciu prawa materialnego i prawa procesowego z uwzględnieniem ustawy z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 1247). Wybór niniejszych czynników został dokonany przez analizę obowiązujących przepisów prawnych, krytyczny przegląd literatury przedmiotu oraz wyniki analizy badań własnych 405 spraw wylosowanych metodą losowania zespołowego wieloetapowego, dotyczących efektywności instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, opatrzonych sygnaturą postępowań prowadzonych w 6 powszechnych jednostkach organizacyjnych sądownictwa należących do obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie i wszczętych w okresie od 1 lipca 2003 r. do 1 lipca 2009 r., z punktu widzenia 5 sytuacji procesowych związanych ze sposobem zakończenia okresu próby. Tytułowa problematyka została przedstawiona poprzez kolejne etapy postępowania karnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Juszka, K. (2015). Efektywność warunkowego umorzenia postępowania karnego w postępowaniu przygotowawczym i jurysdykcyjnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(4), 187-196. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.15
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Bałandynowicz, A. (2002), Probacja. System sprawiedliwego karania, Warszawa.
 2. Bieńkowska, E. (1999), Istota i znaczenie mediacji w prawie karnym, [w:] Górniok, O. (red.), U progu nowych kodyfikacji karnych. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Leonowi Tyszkiewiczowi, Katowice.
 3. Bieńkowska, E. (1995), Pojednanie środkiem polityki karnej, Jurysta 10: 15-17.
 4. Bieńkowska, E. (1997), Mieszkańcy Warszawy o przestępczości i karaniu za przestępstwa (refleksje na tle wyników badania ankietowego), Przegląd Więziennictwa Polskiego 14: 50-65.
 5. Bieńkowska, E. (1999), Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, [w:] Rejman, G. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa: 988-1015.
 6. Bogunia, L., Rodakiewicz, W. (2004), Problemy wykonywania warunkowego umorzenia postępowania karnego, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 16: 195-203.
 7. Ciechanowicz, W. (1978), Efektywność warunkowego umorzenia postępowania karnego w praktyce prokuratury wojskowej, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2: 211-222.
 8. Daszkiewicz, W. (1998), Pojednanie, ugoda, mediacja w procesie karnym. Zagadnienia procesowe, [w:] Kubiak, B., Romanowski, M. (red.), Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze. Kodeks postępowania karnego, z. 8, Warszawa.
 9. Gorzkiewicz, D. (2007), Warunkowe umorzenie postępowania karnego w praktyce (uwagi de lege ferenda do art. 66 § 3 k.k.), Wojskowy Przegląd Prawniczy 4: 59-67.
 10. Gostyński, Z. (1999), Obowiązek naprawienia szkody w nowym ustawodawstwie karnym, Kraków.
 11. Gubiński, A., Welfeld, Z. (1976), Oceny spraw o drobne kradzieże umorzonych z mocy art. 27 k.k. i art. 26 § 1 k.k. (Wyniki badań aktowych), Państwo i Prawo 27(8-9): 153-168.
 12. Hamai, K. et al. (eds.), (1995), Probation Round the Word: A Comparative Study, London-New York.
 13. Handler, D.B. (1990), Violence, fear and communication: the variable impact of domestic violence on mediation, Mediation Quarterly 7(4): 331-346.
 14. Heine, M. (1982), Warunki efektywności resocjalizacji nieletnich poddanych dozorowi sądowych kuratorów społecznych, Wrocław.
 15. Juszka, K. (2011), Stan badań nad efektywnością instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego przez pryzmat sposobu zakończenia okresu próby, [w:] Pikulski, S., Romańczuk-Grącka M., Orłowska-Zielińska, B. (red.), Tożsamość prawa karnego, Olsztyn. Kolokwium Bielańskie 2012 – zapis dyskusji podczas IX Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, Warszawa, 16 maja 2012 r., umieszczony na stronie internetowej „Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych”: http://www.czpk.pl/2012/05/18/zapis-video-ix-bielanskiego-kolokwium-karnistycznego-2012/ [dostęp: 10.09.2014].
 16. Kordik, A. (1998), Warunkowe zawieszenie wykonania kary w systemie środków probacyjnych i jego efektywność, Wrocław.
 17. Kozioł, T. (2007), Mechanizmy selekcji w stosowaniu warunkowego umorzenia postępowania karnego (rozprawa doktorska obroniona na WPiA UJ), Kraków.
 18. Kunicka-Michalska, B. (1977), Warunkowe umorzenie postępowania karnego w praktyce prokuratorskiej, Studia Prawnicze 4: 39-70.
 19. Kużelewski, D. (2009), Wpływ prawa karnego materialnego na mediacje między pokrzywdzonym i oskarżonym – wybrane aspekty, [w:] Ćwiąkalski, Z., Artymiak, G. (red.), Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, Warszawa: 341-364.
 20. Leonieni, M. (1973), Podjęcie postępowania umorzonego warunkowo przez sąd, Problemy Wymiaru Sprawiedliwości 2: s. 93-102.
 21. Leonieni, M., Michalski, W. (1972), Warunkowe umorzenie postępowania karnego w świetle ustawy i praktyki sądowej, Warszawa.
 22. Leonieni, M., Michalski, W. (1975), Efektywność warunkowego umorzenia postępowania karnego w praktyce sądowej, Warszawa.
 23. Łabuda, G. (2007), Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, [w:] Giezek, J. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa: 489-552.
 24. Majewski, J. (red.), (2013), Środki związane z poddaniem sprawcy próbie. Pokłosie IX Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, Toruń: [zapis dyskusji].
 25. Maksymowicz, K. (2001), Kilka uwag o obowiązku naprawienia szkody w prawie karnym, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 8: 109-116.
 26. Marek, A. (1978), Rola amerykańskiej probacji i jej efektywność, Acta Universitatis Nicolai Copernici – Ekonomia; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prawo 16(89): 211-229.
 27. Marek, A. (2011), Prawo karne, Warszawa.
 28. Nowicki, K. (1998), Wybrane zagadnienia z zakresu warunkowego umorzenia postępowania na posiedzeniu przed rozprawą główną w świetle przepisów nowego k.p.k., Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 3: 135-144.
 29. Nowicki, K. (1999), Wpływ pojednania oskarżonego (podejrzanego) z pokrzywdzonym na warunkowe umorzenie postępowania, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 4: 201-213.
 30. Płatek, M. (2005), Wstęp I, czyli o miejscu i roli sprawiedliwości naprawczej w systemie sprawiedliwości karnej, [w:] Płatek, M., Fajst, M. (red.), Sprawiedliwość naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka, Warszawa: 9-30.
 31. Rękas, A. (2009), Mediacja w teorii i praktyce, [w:] Gretkowski, A., Karbarz, D. (red.), Mediacja w teorii i praktyce, Stalowa Wola.
 32. Rękas, A. (2003), Mediacja w Polsce na tle doświadczeń państw Unii Europejskiej, [w:] Konferencje i Seminaria 4(48)03, Mediacja w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Materiały z seminarium dla posłów Sejmu IV kadencji, zorganizowanego 28 kwietnia 2003 r. przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu oraz Polskie Centrum Mediacji, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 33. Rękas, A. (2010), Korzyści sprawiedliwości naprawczej dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem z punktu widzenia sędziego, [w:] Materiały międzynarodowej konferencji pt. „Mediacja w sprawach karnych jako instytucja dla pokrzywdzonego”, zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Centrum Mediacji w Warszawie w dniach 7-8 grudnia 2009 r., wyd. 1, Warszawa.
 34. Siwik, M. (2003), Glosa do Wyroku SA w Lublinie z dnia 27 września 2000 r., II AKa 180/00, Palestra 7-8: 256-262.
 35. Skrętowicz, E. (1976), Problem efektywności i sprawności wykonania kary ograniczenia wolności, Palestra 12: 41-45.
 36. Szczepaniec, M., Zygmunt, J. (2010), Obowiązek naprawienia szkody w systemie środków probacyjnych, [w:] Ćwiąkalski, Z., Artymiak, G. (red.), Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, Warszawa: 143-155.
 37. Uzasadnienie uchwały SN z 24 maja 2005 r., I KZP 17/05, OSNKW 2005, nr 7-8, poz. 59.
 38. Warren, M.O. (1972), Correctional Treatment in Community Settings: A Report of Current Research, Washington.
 39. Wdzięczna, E.A. (2008), Warunkowe umorzenie postępowania karnego a postulaty restorative justice – wybrane zagadnienia, [w:] Rejman, G. et al. (red.), Problemy prawa i procesu karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Alfreda Kaftala, Warszawa: 329-339.
 40. Wróbel, W., Zoll, A. (2013), Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków.
 41. Zasępa, R. (1972), Metoda reprezentacyjna, Warszawa.
 42. Zebrania Naukowe Katedry Prawa Karnego umieszczone na stronie internetowej „Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych”: http://www.czpk.pl/2011/12/23/komentarz-online-zebranie-naukowe-katedry-prawa-karnego-uj-nowelizacja-czesci-ogolnej-kodeksu-karnego/ [dostęp: 10.09.2014].
 43. Zoll, A. (1973), Materialnoprawna problematyka warunkowego umorzenia postępowania karnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Prawnicze 62, Warszawa-Kraków.
 44. Zoll, A. (1998), Założenia polityczno-kryminalne kodeksu karnego w świetle wyzwań współczesności, Państwo i Prawo 53(9-10): 40-50.
 45. Zoll, A. (2000), „Drobna przestępczość” jako problem dogmatyki prawa karnego i polityki karnej, [w:] Czapska, J. et al. (red.), Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, Warszawa: 450-461.
 46. Zoll, A. (2012), Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, [w:] Zoll, A. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116 k.k., Warszawa: 910-1013.
 47. http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/prawo-karne/download,1649,1.html: 200-201 [dostęp: 10.09.2014]
 48. http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/194900/194903/194904/dokument96306.pdf, s. 25 [dostęp: 10.09.2014]
 49. http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/prawo-karne/download,1649,1