Przyrzeczenie administracyjne w systemie prawnych form działania administracji

Main Article Content

Monika Chlipała

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest problematyka przyrzeczenia administracyjnego w systemie prawnych form działania. Artykuł obejmuje przegląd stanowisk przedstawicieli nauki na temat miejsca przyrzeczenia administracyjnego w typologiach prawnych form działania administracji. W artykule zwrócono uwagę na kwestię otwartego i zmiennego katalogu prawnych form działania, co jest szczególnie istotne w kontekście przyrzeczenia administracyjnego, jako formy nie w pełni unormowanej w polskim prawie administracyjnym. Autorka wskazuje także, że funkcjonowanie przyrzeczenia administracyjnego w systemie prawnych form działania może przyczyniać się do urzeczywistniania w praktyce administrowania wartości wyrażanych w zasadzie zaufania obywateli do państwa i prawa oraz prawie do dobrej administracji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chlipała, M. (2016). Przyrzeczenie administracyjne w systemie prawnych form działania administracji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(1), 155-167. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.13
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Biernat, S. (1997), Promesa koncesji, [w:] Olszewski, H., Popowska, B. (red.), Gospodarka – Administracja – Samorząd, t. 2, Poznań.
 2. Błaś, A. (2004), W sprawie jakości działań organów administracji publicznej w demokratycznym państwie prawa, [w:] Łukasiewicz, J. (red.), Jakość administracji publicznej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów.
 3. Jaroszyński, M., Zimmermann, M., Brzeziński, W. (1956), Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa.
 4. Leoński, Z. (2004), Zarys prawa administracyjnego, Warszawa.
 5. Lipowicz, I. (2007), Dylematy siatki pojęciowej w nauce prawa administracyjnego, w: Koncepcja systemu prawa administracyjnego, J. Zimmermann (red.), Warszawa.
 6. Łętowski, J. (1990), Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa.
 7. Łętowski, J. (1995), Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa.
 8. Łukasiewicz, J., Kłosowska, K. (2008), Słowo o przyrzeczeniu administracyjnym, w: J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Wrocław.
 9. Ochendowski, E. (1999), Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń.
 10. Niewiadomski, Z., Cieślak, Z., Lipowicz, I., Szpor, G. (2005), Prawo administracyjne, Warszawa.
 11. Stahl, M. (red.), (2004), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa.
 12. Starościak, J. (1957), Prawne formy działania administracji, Warszawa.
 13. Starościak, J. (1978), Prawne formy działania administracji, [w:] Rabska, T., Łętowski, J. (red.), System prawa administracyjnego, t. 3, Warszawa.
 14. Błaś, A. Boć, J., Stahl, M., Ziemski, K.M. (red.), (2013), System prawa administracyjnego, t. 5: Prawne formy działania administracji, Warszawa.
 15. Taras, W. (1988), Prawny obowiązek informowania obywateli przez organy administracji państwowej, Państwo i Prawo 1
 16. Taras ,W. (1992), Informowanie obywateli przez administrację, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 17. Taras, W. (1997), Przyrzeczenie administracyjne, [w:] M. Mozgawa, M. Mazur, J. Stelmasiak, T. Bojarski (red.), Polska lat 90-tych. Przemiany państwa i prawa, Lublin.
 18. Taras, W. (2000), Zalecenie, ostrzeżenie i przyrzeczenie administracyjne w systemie form działania administracji publicznej, [w:] Bąkowski, T. (red.), Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały z konferencji naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Łódź.
 19. Ura, E., Ura, E. (2006), Prawo administracyjne, Warszawa.
 20. Wiktorowska, A. (2007), Kierunki zmian w teorii prawnych form działania administracji, w: Koncepcja systemu prawa administracyjnego, J. Zimmermann (red.), Warszawa.
 21. Ziemski, K.M. (2005), Indywidualny akt administracyjne jako forma prawna działania administracji, Poznań.
 22. Zimmermann, J. (2006), Prawo administracyjne, Kraków.
 23. Zimmermann, J. (2009), Przepisy ogólne prawa administracyjnego i definiowanie pojęć ogólnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 71(2): 161-174.
 24. Zimmermann, J. (2013), Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa.