O procesie racjonalizacji wydatków publicznych
PDF

Słowa kluczowe

racjonalizacja
racjonalizacja wydatków publicznych
racjonalizacja wyborów
racjonalizacja kosztów
proces racjonalizacji wydatków publicznych
instrumenty prawne racjonalizacji wydatków publicznych

Jak cytować

Gazda, M. (2016). O procesie racjonalizacji wydatków publicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(1), 169–179. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.14

Liczba wyświetleń: 1208


Liczba pobrań: 3510

Abstrakt

Cele niniejszego artykułu to pełne wyjaśnienie pojęcia racjonalizacji wydatków publicznych, ustalenie różnic między racjonalizacją wyborów a racjonalizacją kosztów, a ponadto ustalenie, czy każde działanie oszczędnościowe można określić mianem racjonalizacji wydatków publicznych. Autor w szczególności przeanalizował zwrot racjonalizacji w kontekście języka prawnego, prawniczego, potocznego i ekonomicznego oraz zaprezentował proces racjonalizacji wydatków publicznych.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.14
PDF

Bibliografia

Adamiecki, K. (1932), Nauka organizacji i jej rola w życiu gospodarczym, Warszawa.

Banaszek, B. (2012), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, Warszawa.

Bieniek, G. (1982), Prawne aspekty racjonalizacji zatrudnienia w warunkach reformy gospodarczej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 7.

Bojanowski, E. (red.), (1993), Legislacja administracyjna, Gdańsk.

Czaja-Hilniak, I. (red.), (2012), Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, Kraków.

Czudec, A., Kata, R. (2013), Zadłużenie a sytuacja ekonomiczna i ryzyko finansowe jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne 5.

Denek, E., Sobiech, J., Wolniak, J. (2001), Finanse publiczne, Warszawa.

Dowgiałło, Z. (red.), (2004), Nowy słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy , Szczecin.

Du Vall, M. (1989), Racjonalizacja w świetle prawa wynalazczego, Wrocław.

Gizbert-Studnicki, T. (1986), Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych 26.

Gliniecka, J. (2012), Zasada racjonalnego wydatkowania środków publicznych, Gdańskie Studia Prawnicze 27.

Glumińska-Pawlic, J. (2003), Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Katowice.

Głuchowski, J., Pomorska, A., Szołno-Koguc, J. (red.), (2005), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. 1: Racjonalizacja wydatków publicznych ‒ uwarunkowania i instrumenty, Lublin.

Głuchowski, J., Pomorska, A., Szołno-Koguc, J. (red.), (2005), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. 2: Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej, Lublin.

Głuchowski, J., Pomorska, A., Szołno-Koguc, J. (red.), (2007), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Lublin.

Grześkiewicz, W. (2013), Czy samorządowe samodzielne zakłady opieki zdrowotnej są w stanie ograniczyć przyrost zadłużenia, Finanse Komunalne 9.

Inny słownik języka polskiego PWN (2000), P-Ż, red. M. Bańko, Warszawa.

Jakubowicz, A. (2006), Analiza poziomu wynagradzania nauczycieli na przykładzie powiatu świebodzińskiego, Samorząd Terytorialny 11.

Jarzęcka-Siwik, E., Skwarka, B. (2011), Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa.

Jastrzębska, M. (2012), Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa.

Juja, T., Kotlińska, J. (red.), (2007), Stan i kierunki rozwoju finansów publicznych, Poznań.

Kosikowski, C. (2008), Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej, Warszawa.

Kosikowski, C., Ruśkowski, E. (red.), (2008), Finanse publiczne, Warszawa.

Lange, O. (1978), Ekonomia polityczna, Warszawa.

Lipiec-Warzecha, L. (2011), Komentarz do art. 44 ustawy o finansach publicznych, Lex/el.

Machelski, T. (2011), Racjonalność ekonomiczna jako podstawa legalności aktów normatywnych organów samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne 7-8.

Manteuffel, R. (red.), (1984), Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza, Warszawa.

Nowy słownik języka polskiego PWN (2002), E. Sobol (red.), Warszawa.

Ochendowski, E. (2002), Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń.

Owsiak, S. (1983), Metody budżetowania sfery nieprodukcyjnej, Kraków.

Pomorska, A. (red.), (2006), Instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin.

Pomorska, A. (red.), (2011), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu budżetowego i długu publicznego,

Warszawa.

Pomorska, A., Pypeć, M. (red.), (2004), Racjonalizacja wydatków publicznych w warunkach deficytu budżetowego, Radom.

Raban, O. (2014), Racjonalizacja polityki: o związku między demokracją a rządami prawa, tłum. A.M. Baziór, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76(4): 21-39.

Ruśkowski, E. (red.), (2010), System prawa finansowego, t. 2: Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Warszawa.

Słownik wyrazów obcych PWN (2009), red. L. Drabik, Warszawa.

Słownik wyrazów obcych PWN, (1980), red. J. Tokarski, Warszawa.

Soszyńska-Purtak, P. (2012), Zasady udzielania zamówień sektorowych poniżej wartości progowej, Lex/el.

Starościak, J. (1957), Prawne formy działania administracji, Warszawa.

Staszków, M., Szewc, A. (red.), (1986), Wynalazczość i racjonalizacja: poradnik dla nauczycieli, Katowice.

Strzyczkowski, K. (2005), Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa.

Szewc, A. (1976), Wynalazki pracownicze w prawie polskim, Warszawa.

Uryga, J., Jagielski, W. Bienias, I. (2007), Środki unijne klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie, Gdańsk.

Wągrodzka, A. (2004), Koncepcja marketingu terytorialnego a oczekiwania członka wspólnoty samorządowej, Samorząd Terytorialny 12.

Witkowski, Z. (red.), (2011), Prawo konstytucyjne, Toruń.

Zimmermann, J. (2006), Prawo administracyjne, Warszawa.