Wolontariat w Polsce. Przykład projektu Polska Cyfrowa Równych Szans

Main Article Content

Agnieszka Szymańska-Palaczyk

Abstrakt

Artykuł jest raportem z badania prowadzonego wśród Latarników – wolontariuszy projektu Polska Cyfrowa Równych Szans, osób odpowiedzialnych za wprowadzenie osób w wieku 50+ w cyfrowy świat. Wyniki badań pokazują ogólny rys cech społeczno-demograficznych Latarników, ich wcześniejsze doświadczenia z wolontariatem, specyfikę pracy w projekcie PCRS oraz odbiór społeczny wolontariuszy. Poszczególne dane prezentowane są na tle wyników badań ogólnopolskich, a także europejskiego i polskiego kontekstu funkcjonowania wolontariatu. Wyniki pokazują dość duże zróżnicowanie definiowania samego wolontariatu, a co za tym idzie ‒ różne motywacje włączania się w tego typu działania, a także różne poziomy satysfakcji z bycia wolontariuszem. Porównanie odpowiedzi Latarników z wynikami ogólnopolskich badań wolontariuszy wskazuje na możliwe podobieństwa i różnice między nimi, a zaprezentowane typologie wskazują kluczowe punkty podziału tej heterogenicznej grupy, jaką są wolontariusze.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szymańska-Palaczyk, A. (2016). Wolontariat w Polsce. Przykład projektu Polska Cyfrowa Równych Szans. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(1), 255-271. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.20
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Batorski, D., Zając, J.M. (2009), Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu, Warszawa.
 2. Becelewska, D. (2004), Motywy podejmowania spontanicznej pracy wolontarnej, Wychowanie Na Co Dzień 6.
 3. Beehr, T.A. et al. (2010), Required volunteers: Community volunteerism among students in college classes, Teaching of Psychology 58(4).
 4. Clary, E.G., Snyder, M. (1999), The motivations to volunteer: theoretical and practical consideration,
 5. Current Directions in Psychological Science 8(5): 156-159.
 6. Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2011), Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa.
 7. Ger, E. (2009), Typologia polskich wolontariuszy według systemu wartości-możliwości spójnego referencyjnego układu czynności pomagania, Chowanna 1.
 8. Hipsz, N. (2012), Potencjał społecznikowski i zaangażowanie Polaków w wolontariat, CBOS, Warszawa.
 9. Hipsz, N., Wądołowska, K. (2011), Aktywność społeczna Polaków – poziom zaangażowania i motywacje, CBOS, Warszawa.
 10. Isley, P.J. (1990), Enhancing the Volunteer Experience: New Insights in Strengthening Volunteer Participation, Learning and Commitment, Jossey Bass Nonprofit & Public Management Series, San Francisco.
 11. Makowski, G. (2011), Młody, bogaty, wykształcony, religijny – mit polskiego wolontariusza, CBOS, Warszawa.
 12. Matczak, P., Figiel, A. (2006), Sukcesy i porażki jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego w Poznaniu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 69(4): 131-148.
 13. Nowak, M. (2015), Teoria nieracjonalnego działania. Socjologiczne studium na temat wolontariatu i społecznego aktywizmu, UAM, Poznań.
 14. Nowosielski, M. (2008), Odradzanie się społeczeństwa obywatelskiego. Rozwój polskiego trzeciego sektora w latach 1989-2008, Instytut Zachodni, Poznań.
 15. Pazderski, F., Sobiesiak-Penszko, P. (2012), Wolontariat osób dojrzałych w Polsce. Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 16. Piekarski, G., (2006), Motywacja egzo- i endocentryczna w działaniach prospołecznych wobec działalności wolontariackiej w świetle zjawiska płci, Edukacja 4.
 17. Teisseyre, P. (2014), Jak rozumiemy wolontariat, Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 18. Wciórka, B. (2008), Polacy o swojej aktywności społecznej, CBOS, Warszawa.
 19. Źródła internetowe:
 20. www.wolontariat.pl
 21. www.civicpedia.ngo.pl
 22. www.latarnicy.pl
 23. www.europarl.europa.eu