Unijny system rejestrów handlowych i jego implementacja do prawa polskiego po uchwaleniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z 13 czerwca 2012 r.

Main Article Content

Ariel Mucha

Abstrakt

Opracowanie skupia się na analizie i ocenie dyrektywy 2012/17/UE z 13 czerwca 2012 r. oraz jej implementacji do polskiego prawa, w tym skutków, jakie implementacja niesie dla rodzimych podmiotów gospodarczych. Dyrektywa 2012/17/UE ma na celu stworzenie ram prawnych połączenia rejestrów handlowych funkcjonujących w krajach członkowskich. Służyć to ma usprawnieniu wymiany informacji pomiędzy rejestrami o spółkach kapitałowych oraz oddziałach zagranicznych tych spółek, a także ułatwieniu transgranicznych procesów ich łączenia. Kluczowym elementem wprowadzonych zmian jest utworzenie systemu rejestrów handlowych, składającego się z rejestrów handlowych państw członkowskich, europejskiej centralnej platformy oraz portalu e-Sprawiedliwość (e-Justice). Nadal jednak najistotniejszą rolę odgrywać będą rejestry krajowe, a pozostałe elementy systemu stanowić narzędzia współpracy rejestrów. Stąd w ocenie autora opracowania modyfikacje wprowadzone w dyrektywie 2012/17/UE będą miały ograniczony wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych na unijnym rynku. Nie oznacza to jednak, że implementacja przedmiotowej dyrektywy nie powinna stanowić szczególnego zainteresowania polskiego ustawodawcy. Starannie przeprowadzone zmiany w przepisach prawnych mogą bowiem przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskiego systemu prawa spółek oraz spółek kapitałowych funkcjonujących w ramach tego systemu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mucha, A. (2016). Unijny system rejestrów handlowych i jego implementacja do prawa polskiego po uchwaleniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z 13 czerwca 2012 r. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(2), 73-86. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.2.7
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Jur, M., Verse, D.A. (2013), Die Entwicklung des europäischen Gesellschaftsrechts im Jahr 2012, EuZW – Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 24(9): 336-343.
 2. Kilian, T. (2012), EU-Richtlinie zur Verknüpfung der Handelsregister verabschiedet, FGPrax – Praxis der Freiwilligen Gerichtsbarkeit: 185-187.
 3. Krafka, A. (2005), [w:] K. Schmidt (hrsg.), Münchener Kommentar zum HGB, München: 148-153.
 4. Łuczak, L. (2013), Portal e-Justice jako element budowy społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej, E-mentor 4: 81-89.
 5. Marszałek-Krześ, E. (2009), Rejestry przedsiębiorców, w: System prawa handlowego, t. 1: Prawo handlowe – część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa: 1037-1105.
 6. Napierała, J. (2013), Europejskie prawo spółek, Warszawa.
 7. Norek, E. (2001), Krajowy Rejestr Sądowy, Warszawa.
 8. Oetker, H. (2015), Kommentar zum Handelsgesetzbuch (HGB), München.
 9. Opalski, A. (2010), Europejskie prawo spółek, Warszawa.
 10. Skibińska, E. (2012), Unijny Rejestr Spółek, Monitor Prawniczy 16: 842.
 11. Stawecki, T. (2004), Rejestry przedsiębiorców w Europie, Warszawa.
 12. Ries, P. (2013), Die europaweite Verknüpfung der Handelsregister ‒ Risiken und Chancen, ZIP – Zeitschrift für Wirtschaftsrechts 18: 866-869.