Publicznoprawny charakter roszczeń odszkodowawczych za wywłaszczenie nieruchomości

Main Article Content

Maciej Kruś

Abstrakt

Kwestia zakwalifikowania roszczenia do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości do sfery publiczno- lub prywatnoprawnej na gruncie prawa polskiego budziła wątpliwości doktryny już w okresie międzywojennym i pozostała nierozwikłana jednoznacznie do dziś. Jest ona szczególnie istotna z punktu widzenia przedawnienia przedmiotowego roszczenia odszkodowawczego. Na gruncie prawa administracyjnego bowiem, w przeciwieństwie do roszczeń o charakterze cywilnoprawnym, roszczenia co do zasady nie ulegają przedawnieniu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W niniejszym artykule autor poddaje analizie przykładowe akty prawne, będące podstawą do przeprowadzenia procedury wywłaszczania nieruchomości oraz ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, począwszy od rozporządzenia Prawo o postępowaniu wywłaszczeniowem z 1934 r., przez powojenne dekrety i ich nowelizacje, na obecnie obowiązującej ustawie o gospodarce nieruchomościami skończywszy. Jednocześnie w oparciu o orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych oraz wypowiedzi wybitnych przedstawicieli doktryny autor podejmuje próbę uzasadnienia swojego stanowiska w zakresie publicznoprawnego charakteru roszczeń odszkodowawczych za wywłaszczenie nieruchomości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kruś, M. (2016). Publicznoprawny charakter roszczeń odszkodowawczych za wywłaszczenie nieruchomości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(2), 87-99. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.2.8
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Boć, J. (1971), Wyrównywanie strat wynikłych z legalnych działań administracji, Wrocław.
 2. Hauser, R. (2010), [w:] Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A., System prawa administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego, t. 1, Warszawa.
 3. Wróbel, A. (2010), [w:] Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (2010), System prawa administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego, t. 1, Warszawa.
 4. Hetko, A. (2012), Dekret Warszawski. Wybrane aspekty systemowe, Warszawa.
 5. Jakimowicz, W. (2002), Publiczne prawa podmiotowe, Kraków.
 6. Lemańska, E. (2009), Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, Państwo i Prawo 64(10).
 7. Lemańska, E. (2014), Przedawnienie roszczeń związanych z wywłaszczaniem nieruchomości, Warszawa.
 8. Leoński, Z., Szewczyk, M., Kruś, M. (2012), Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa.
 9. Starzyński, S. (1930), Prawa i obowiązki obywatelskie, [w:] Cybichowski, Z., Encyklopedia podręczna prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego i międzynarodowego), t. 2: Państwo związkowe ‒ źródła lecznicze, Warszawa.
 10. Woś, T. (1998), Wywłaszczenie i zwrot nieruchomości, Warszawa.
 11. Zadrowski, F. (1935), Prawo o postępowaniu wywłaszczeniowem. Komentarz, Warszawa.
 12. Zimmermann, J. (2013), Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa.
 13. Zimmermann, M. (1939), Polskie prawo wywłaszczeniowe, Lwów.