Etyczne podłoże postaw maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych

Main Article Content

Mateusz Langer

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest zbadanie doktrynalnych spoiw infrastruktury etycznej, które winny służyć zapewnieniu właściwej postawy moralnej profesjonalistom narażonym na pokusę przeprowadzenia transakcji spekulacyjnych. W szczególny sposób problem ten dotyczy osób zatrudnionych w sektorze usług finansowych na stanowisku maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Obszar badawczy został celowo ograniczony do tendencji formalizacyjnych etyki oraz roli procesów kodyfikacyjnych w jej kształtowaniu. Przede wszystkim po to, by wykazać redundantny wpływ unormowań etycznych na wybrane elementy rozwoju moralnego człowieka. Nadto niniejsza praca kładzie akcent na pełniejsze, niż to było dotychczas, wyjaśnienie regularnie występujących niedociągnięć argumentacyjnych narosłych wokół instytucjonalizacji etyki zawodowej z uwypukleniem tych racji, które dezawuują jej znaczenie przy rozstrzyganiu dylematów moralnych. Naszkicowana problematyka została przedstawiona na podstawie aktualnego dorobku doktryny, włączając się w ten sposób w wartki nurt jej rozważań.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Langer, M. (2016). Etyczne podłoże postaw maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(2), 101-112. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.2.9
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Arendt, H. (2003), Kilka zagadnień filozofii moralnej, [w:] Kohn, J. (red.) Odpowiedzialność i władza sądzenia, tłum. W. Madej, M. Godyń, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.
 2. Arystoteles (1964), Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Kraków.
 3. Bartkowiak, M. (2003), Etyka zawodowa maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicznych 65(3).
 4. Bauman, Z. (1992), Nowoczesność i zagłada, tłum. F. Jaszuński, Wydawnictwo Fundacja Kulturalna Masada, Warszawa.
 5. Bauman, Z. (2007), Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Znak, Kraków.
 6. Black, J. (2008), Słownik ekonomii, tłum. E. Freyberg, PWN, Warszawa.
 7. Chancellor, E. (2001), Historia spekulacji finansowych, tłum. L. Stawowy, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 8. Fell, A.S. (2008), The financial crisis: Greed run amok, Financial Post, http://network. nationalpost.com/np/blogs/fpcomment/archive/2008/04/22/the-financial-crisis-greed-run-amok.aspx [dostęp: 20.12.2015].
 9. Fromm, E. (1997), Ucieczka od wolności, tłum. O. Ziemilska, A. Ziemilski, E. Wnuk-Lipiński, Czytelnik, Warszawa.
 10. Historia zawodu maklera, Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., http://www.mdm.pl/ds-server/2157?ticketSource=ui-pub [dostęp: 20.12.2015].
 11. Horacjusz (1988), Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie, t. 2, tekst łaciński do druku przygotował, wyboru przekładów dokonał,komentarzem opatrzył O. Jurewicz, Ossolineum.
 12. Hrynkiewicz, J. (2015), Interpelacja nr 30442 do ministra finansów w sprawie działań podejmowanych przez Ministra Finansów w sprawie tzw. opcji walutowych w związku ze stratami poniesionymi przez przedsiębiorców i dalszego zagrożenia stratami z dn. 14 stycznia 2015 r., http://marszalek.sejm.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId= 1ABC7 [dostęp: 20.12.2015].
 13. Jankowski, H. (1994), Kilka uwag na temat etyki zawodowej, Etyka 27.
 14. Kaczmarek, P. (2013), Kodeks etyki zawodowej: w poszukiwaniu bezpieczeństwa moralnego w czasach niepewności, [w:] Izdebski H., Skuczyński P. (red.), Etyka prawnicza stanowiska i perspektywy 3, LexisNexis, Warszawa.
 15. Kant, I. (1984), Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, PWN, Warszawa.
 16. Keynes, J.M. (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, tłum. M. Kalecki, S. Rączkowski, PWN, Warszawa.
 17. Kiciński, K. (1994), Etyka zawodowa a kodeks, Etyka 27.
 18. Kołakowski, L. (2009), Etyka bez kodeksu, w: Kołakowski, L., Kultura i fetysze. Eseje, PWN, Warszawa 2009.
 19. Kołakowski, L. (2009), Mała etyka, w: Kołakowski, L., Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Znak, Kraków.
 20. Kopaliński, W. (1967), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 21. Krzyminiewska, G. (2015), Etyczne aspekty funkcjonowania rynku finansowego. Przykład spekulacji surowcami rolnymi, Studia Ekonomiczne 210.
 22. Langer, M. (2015), Formalizacja etyki w administracji finansowej rękojmią prawidłowego gospodarowania groszem publicznym, [w:] Buszko, M., Krupa, D., Sadłakowski, D., Perspektywa – wyzwania współczesnej gospodarki. Tom 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 23. Nider, J. (1966), On the Contracts of Merchants, tłum. C.H. Reeves, University of Oklahoma Press, Norman 1966.
 24. Pawlik, W. (1994), Niecnota uregulowana, Etyka 1994 27.
 25. Ryan, J.A. (1902), The Ethics of Speculation, International Journal of Ehics 12(3).
 26. Skarga, B. (1994), Usankcjonowanie niecnoty, Etyka 27.
 27. Stawecki, T. (2008), Od perfekcjonizmu moralnego do ścisłych reguł odpowiedzialności zawodowej: droga ku globalnej etyce prawniczej?, [w:] Izdebski, H., Skuczyński, P. (red.), Etyka prawnicza stanowiska i perspektywy, LexisNexis, Warszawa.
 28. Stöckl, A., Weingärtner J. (1930), Historia filozofji w zarysie, tłum. F. Kwiatkowski, Nakładem Wydawnictwa Księży Jezuitów, Kraków.
 29. Środa, M. (1994), Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, Etyka 27.
 30. Augustyn (1977), O państwie Boże. Przeciw poganom ksiąg XXII, tłum. W. Kornatowski, PAX, Warszawa.
 31. Tatarkiewicz, W. (1970), Historia filozofii, t. 1, PWN, Warszawa.
 32. Tokarczyk, R. (2011), Etyka prawnicza, LexisNexis, Warszawa.
 33. Tokarczyk, R. (2005), Etyka prawnicza, czy prawo etyczne, Państwo i Prawo 60(4).
 34. Zawojska, A. (2010), Spekulacja jako forma aktywności ekonomicznej – aspekty moralne i etyczne, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 83.