Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń przez wszczęcie mediacji

Main Article Content

Joanna Kuźmicka-Sulikowska

Abstrakt

Artykuł dotyczy kwestii przerwania biegu przedawnienia roszczeń przez wszczęcie mediacji. W artykule poddano analizie ten przypadek, przedstawiając go najpierw w kontekście pozostałych przewidzianych w Kodeksie cywilnym przyczyn przerwania biegu przedawnienia, które budzą liczne kontrowersje, i na tym tle pokazano, że wątpliwości interpretacyjne powstają także w odniesieniu do tej przyczyny przerwania biegu przedawnienia, zwłaszcza jeśli chodzi o mediację inicjowaną przez stronę. Wynikają one przede wszystkim z tego, że choć zgodnie z art. 1836 § 1 k.p.c. wszczęcie mediacji następuje z chwilą doręczenia przez stronę mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji (z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie), to jednak nie uregulowano prawnie sytuacji, gdy wniosek taki zawierał będzie braki formalne (a poglądy doktryny co do tego, czy możliwe jest ich uzupełnienie i wszczęcie wówczas mediacji, a co za tym idzie – przerwanie biegu przedawnienia, są diametralnie zróżnicowane). Ponadto źródłem wspomnianych wątpliwości jest też art. 1836 § 2 k.p.c., w którym ustawodawca przewidział cały szereg przypadków, w jakich pomimo prawidłowego doręczenia wspomnianego wyżej wniosku nie będzie dochodzić do wszczęcia mediacji. W artykule poddano je dokładnej analizie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu takich sytuacji na przerwanie biegu przedawnienia roszczeń (w tym oceniając zasadność tych rozwiązań prawnych oraz odnosząc się do poglądów doktryny i zgłaszając uwagi de lege ferenda). Podniesiono także kwestie wiążące się z przedawnieniem w przypadku, w którym to sąd kieruje strony do mediacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kuźmicka-Sulikowska, J. (2016). Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń przez wszczęcie mediacji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(2), 125-136. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.2.11
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Białecki, M. (2006), Praktyczne aspekty mediacji jako alternatywnej formy rozstrzygania sporów w sprawach rodzinnych-analiza prawnoporównawcza, Palestra 9-10: 38-46.
 2. Błaszczak, Ł., Kuźmicka-Sulikowska, J. (2012), Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i wniosek o stwierdzenie wykonalności a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń, Polski Proces Cywilny 2: 209-243.
 3. Brzozowski, A. (2008), [w:] Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz do artykułów 1-44911, red. K. Pietrzykowski, Warszawa: 522-537.
 4. Chańko, P., Strumiłło, T. (2010), Przerwanie biegu terminu przedawnienia na skutek wszczęcia mediacji, ADR. Arbitraż i Mediacja 1: 33-55.
 5. Ereciński, T. (2013), Kilka uwag o mediacji w sprawach cywilnych, [w:] Szczepanowska-Kozłowska, K. (red.), Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa: 122-131.
 6. Gil, I. (2008), Skutki prawne wszczęcia i przeprowadzenia mediacji w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym, [w:] Olszewski, J. (red.), Sądy polubowne i mediacja, Warszawa: 85-99.
 7. Huryn, V. (2007), [w:] Gójska, A., Huryn, V., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa.
 8. Klafkowski, Z. (1970), Przedawnienie w prawie cywilnym, Warszawa.
 9. Kordasiewicz, B. (2008), [w:] System prawa prywatnego, t. 2: Prawo cywilne ‒ część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa: 563-698.
 10. Kuźmicka-Sulikowska, J. (2008), Podstawa prawna odpowiedzialności cywilnej mediatora, ADR. Arbitraż i Mediacja 3(3): 73-92.
 11. Kuźmicka-Sulikowska, J. (2010), Zapis na sąd polubowny i postępowanie przed tym sądem a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń, ADR. Arbitraż i Mediacja 4(12): 17-38.
 12. Machnikowski, P. (2014), [w:] Gniewek, E., Machnikowski, P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa: 274-294.
 13. Malaga, P., Mól, A. (2008), Sposoby i skutki wszczęcia mediacji, ADR. Arbitraż i Mediacja 4: 119-129.
 14. Milczek, Z. (2006), Mediacja w sprawach cywilnych, Przegląd Prawa Handlowego 6: 8-15.
 15. Morek, R. (2006), Mediacja i arbitraż. Art. 1831-18315, 1154-1217 KPC. Komentarz, Warszawa.
 16. Muliński, M. (2003), Czy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przerywa bieg przedawnienia?, Monitor Prawniczy 2: 94-96.
 17. Naworski, J.P. (2004), Przerwa biegu przedawnienia na skutek uznania niewłaściwego przez dłużnika będącego osobą prawną, cz. I, Monitor Prawniczy 18: 840-846.
 18. Pardus, J., Pardus, B. (2013), Złożenie wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia, Radca Prawny 141: 2D-4D.
 19. Pyziak-Szafnicka, M. (1993), Przerwanie biegu przedawnienia przez uznanie, Rejent 9: 28-49.
 20. Pyziak-Szafnicka, M. (1995), Uznanie długu, Łódź.
 21. Rudnicki, S., aktualizacja R. Trzaskowski (2014), [w:] Gudowski, J. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Część ogólna, Warszawa.
 22. Schmidt, R. (2010), Nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed mediatorem, ADR. Arbitraż i Mediacja 1(9), s. 139-164.
 23. Skibińska, M. (2008), Mediacja w sprawach cywilnych – studium porównawcze na tle rozwiązań polskich i francuskich, Rejent 3: 46-73.
 24. Sobolewski, P. (2006), Mediacja w sprawach cywilnych, Przegląd Prawa Handlowego 2: 31-37.
 25. Stefańska, E. (2011), [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1: Art. 1-50537, red. M. Manowska, Warszawa: 368-387.
 26. Stępień-Sporek, A. (2010), Kilka uwag o uznaniu niewłaściwym, Gdańskie Studia Prawnicze 24: 197-205.
 27. Sychowicz, M. (2006), [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1-50514, t. 1, red. K. Piasecki, Warszawa.
 28. Szpunar, A. (1973), Wpływ uznania na bieg przedawnienia, Nowe Prawo 7-8: 997-1010.
 29. Wawrzyniak, K. (2009), Bieg terminu przedawnienia roszczeń w przypadku wszczęcia mediacji na przykładzie prawa polskiego oraz dyrektywy 2008/52/WE, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 3-4.
 30. Zieliński, A. (2014), [w:] Zieliński, A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa: 365-375.