Ryzyko gwaranta w świetle projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Main Article Content

Sergiusz Lenhardt

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony został tematyce ryzyka gwaranta związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Szczególną uwagę zwraca się w nim na rolę gwarancji we wspomnianym procesie oraz na zagrożenia związane z ich sprzedażą. Celem artykułu było ukazanie zmian w kwestii ekspozycji na ryzyko gwaranta w związku z nowelizacją Prawa zamówień publicznych. Artykuł składa się zasadniczo z trzech części, tj.: wstępnej, w której przedstawiono rodzaje gwarancji występujące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; drugiej ‒ dotyczącej szczegółów projektu ustawy oraz trzeciej ‒ opisującej zmiany ryzyka gwaranta w nowej rzeczywistości prawnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lenhardt, S. (2016). Ryzyko gwaranta w świetle projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(2), 203-216. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.2.17
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Bazan, A., Nowicki, J.E. (2015), Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych, LEX.
 2. Głębocki, K. (1999), Bezpośrednia skuteczność dyrektyw wspólnotowych w krajowym porządku prawnym, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/3-1999_Glebocki.pdf [dostęp: 13.01.2016].
 3. Granecki, P. (2014), Prawo zamówień publicznych, C.H. Beck, Warszawa.
 4. Kukiełka, J., Poniewierka, D. (2003), Ubezpieczenia finansowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa.
 5. Kwieciński, T., Pokrzywniak, J., Jarus, P. (2015), Wstrzymanie realizacji gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej na podstawie postanowienia sądowego, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2.
 6. Lisowski, J. (2004), Specyfika wydawania gwarancji ubezpieczeniowych, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, t. 1, red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga, Prace Naukowe nr 1037, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław: 386-393.
 7. Lisowski, J. (2015), Wybrane aspekty konkurencji na rynku ubezpieczeniowym –ujęcie ekonomiczno-finansowe, [w:] Serwach, M. (red.), Konkurencja i konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym, Wyd. Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, Warszawa.
 8. Łopianowska, H., Packo, A. (2016), Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem., Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 9. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce na rok 2014, http://bip.mswia.gov.pl/download/4/26163/RAPORT2014OSTATECZNY.pdf.
 10. Olszawska-Stompel J. (2013), Prawo zamówień publicznych. Wybór najkorzystniejszej oferty i zawieranie umów., Rozdział XIII Zakres zmian w umowach o zamówienie publiczne, LEX.
 11. Polska Izba Ubezpieczeń, Odpowiedź w trybie konsultacji publicznych z dnia 22 maja 2015 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12271652/12284974/12284977/dokument169243.pdf.
 12. Polska Izba Ubezpieczeń, Odpowiedź w trybie konsultacji publicznych z dnia 2 lutego 2016 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12281202/12333444/12333447/dokument209779.pdf [dostęp: 15.02.2016].
 13. Projekt Rady Ministrów nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 13 marca 2016 r. (wersja 29).
 14. Sieradzka, M. (2015), Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, C.H. Beck, Warszawa.
 15. Szyszkowski, A. (2015), Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych, C.H. Beck, Warszawa.
 16. Tenenbaum-Kulig, M. (2008), Instytucja zadatku w polskim prawie cywilnym, Wolters Kluwer.
 17. Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. 2014, poz. 1232.
 18. Ustawa z dnia 29 stycznia 1964 r. ‒ Kodeks cywilny, Dz. U. 2014, poz. 121.
 19. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ‒ Prawo zamówień publicznych, Dz. U. 2015, poz. 2164.
 20. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Dz. U. 2013, poz. 231.
 21. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości C-454/06 Presse-text Nachrichtenagentur z dnia 19 czerwca 2008 r., 99361, Legalis.
 22. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 kwietnia 2013 r., KIO 724/13.
 23. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7 marca 2014 r., VIII GC 503/13.
 24. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-465/11 Forposta i ABC Direct Contact z dnia 13 grudnia 2012 r., LEX nr 1230044.
 25. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-91/08 Wall AG v. Frankfurt nad Menem z dnia 13 kwietnia 2010 r.