O konflikcie interesów między nadzorem a polityką pieniężną
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

Europejski System Banków Centralnych
Europejski Bank Centralny
polityka pieniężna
nadzór bankowy
instytucja kredytowa konflikt interesów

Jak cytować

Gronkiewicz-Waltz, H. (2016). O konflikcie interesów między nadzorem a polityką pieniężną. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 11–20. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.2

Abstrakt

Dyskusja wokół kwestii konfliktu interesów między funkcją realizacji polityki pieniężnej a funkcją nadzoru bankowego wpływa na rozwiązanie instytucjonalne polegające na włączeniu lub niewłączaniu funkcji nadzoru do zadań banku centralnego. Z tego też względu przez wiele lat Europejski Bank Centralny (EBC) nie sprawował nadzoru w stosunku do instytucji kredytowych. Przy konstrukcji Europejskiego Systemu Banków Centralnych zwyciężyła koncepcja niemiecka całkowitego wydzielenia nadzoru z EBC. Gdyby nie kryzys finansowy lat 2008-2013, prawdopodobnie do dziś EBC nie sprawowałby nadzoru nad instytucjami kredytowymi. Pomimo utworzenia w 2011 r. Europejskiego Urzędu Nadzoru Finansowego dwa lata później zdecydowano się powierzyć EBC nadzór bankowy nad najważniejszymi instytucjami finansowymi na obszarze Unii Europejskiej. Trudno dziś rozstrzygnąć, czy połączenie polityki pieniężnej i nadzoru pod jednym dachem EBC było posunięciem korzystnym, dopiero za kilka lat będzie można ocenić, czy zwiększyła się efektywność nadzoru.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.2
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Beck, T., Gros, D. (2012), Monetary Policy and Banking Supervision: Coordination instead of Separation, Economic Policy, CEPS Policy Briefs, December.

Deutsche Bundesbank Eurosystem (2016), Challenges Lie Ahead for the Single Supervisory Mechanism, Frankfurt am Main, 10.02.2016.

Ferguson, R. (2000), Alternative approaches to financial supervision and regulation, Journal of Financial Services Research 17(1).

Goodhart, C.A.E. (2000), The Organisational Structure of Banking Supervision, Financial Stability Institute, Occasional Papers No. 1, November 2000-10-25, Bank for International Settlements, Basel, Switzerland.

Goodhart, Ch., Schoemacher, D. (1994), Instytucjonalny rozdział agencji nadzorczych i agencji realizujących politykę pieniężną, NBP, GINB, Warszawa.

Greenspan, A. (2005), Testimony before the Committee on Banking, Housing & Urban Affairs, U.S. Senate, March 2, 2005.

Gronkiewicz-Waltz, H. (1994), Bank centralny – od gospodarki planowanej do rynkowej. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa.

Hadjiemmanuil, Ch. (1996), The European Central Bank and Banking Supervision, Essays in International Financial & Economic Law 3, September.

Narodowy Bank Polski (1994), Instytucjonalny rozdział agencji nadzorczych i agencji kierujących polityką pieniężną, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa.

Nowak-Far, A. (2001), Unia gospodarcza i walutowa w Europie, Warszawa.

Pauli, R. (2000), Payments remain fundamental for banks and central banks, Bank of Finland Discussion Papers 6.

Smits, R. (1997), The European Central Bank: Institutional Aspects, International Banking and Financial Law.

Véron, N. (2012), Europe’s single supervisory mechanism and the long journey towards banking union, Bruegel Policy Contribution 16(October).

http://www.firstpost.com/fwire/exclusive-ecb-divided-over-supervisors-tough-stance-onbanks-sources-reuters-2503322.html [dostęp: 25.11.2015]

Decyzja EBC z 22 stycznia 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2014/1), (2014/179/UE), Dz. Urz. UE L 2014/95/56.

Opinia EBC z 2 sierpnia 2006 r. wydana na wniosek Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o Narodowym Banku Polskim (CON/2006/39).

Opinia EBC z 27 listopada 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi oraz wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego).

Rozporządzenie nr 1024/2013 z 15 października 2013 r., powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, Dz. Urz. UE L 287/63.

The High-Level Group in Financial Supervision in the EU – Report, Jaques de Larsiere, Brussels, 25 February 2009.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.