RPEiS
Pressto.

Nagłowek strony

Vol 78, Nr 3 (2016)

Spis treści

ARTYKUŁY

Więcej praw – mniej wolności – mniej dobrobytu PDF
Leszek Balcerowicz 5-10
O konflikcie interesów między nadzorem a polityką pieniężną PDF PDF (English)
Hanna Gronkiewicz-Waltz 11-20
Nieodpłatna pomoc prawna jako instrument zabezpieczenia społecznego PDF
Daniel E. Lach 21-34
Charakterystyka quasi-sądowych funkcji Europejskiego Komitetu Praw Społecznych w procesie rozpatrywania skarg zbiorowych PDF
Aleksander Gadkowski 35-48
Granice ingerencji organu antymonopolowego w wolność gospodarczą w kontekście regulacji dotyczących ochrony konsumentów PDF
Cezary Banasiński, Monika Bychowska 49-63
Oszustwo podatkowe a przestępstwo oszustwa w prawie polskim i niemieckim PDF
Iwona Sepioło-Jankowska 65-78
Umowa o udostępnienie skrytki bankowej w prawie niemieckim PDF
Marta Budzinowska 79-91
Gmina jako podmiot systemu wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii PDF
Eryk Kosiński, Michał Trupkiewicz 93-107
Udział osób pełniących funkcje publiczne w zarządzaniu kołem łowieckim PDF
Anna Trela 109-124

* * *

Przyczynek do dyskusji nad zasadnością włączenia do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami sektorów dotychczas nieobjętych systemem PDF
Klaudia Jarno 125-137
Motywy delokalizacji centrów usług outsourcingowych do miast w Polsce PDF
Waldemar W. Budner, Artur Resmer 139-154
Wykorzystanie modeli przełącznikowych do analizy efektywności rynku kapitałowego w Polsce PDF
Michał Łukowski 155-168
Efekt przetrwania i premia za przetrwanie na przykładzie stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych otwartych PDF
Artur A. Trzebiński 169-187
Stopy zwrotu a wartość fundamentalna spółek w świetle założenia o racjonalności inwestorów PDF
Alicja Fraś 189-203

* * *

Praca socjalna a innowacje społeczne – między rutyną i zmianą PDF
Zbigniew Woźniak 205-230
Praca socjalna w zmieniającym się społeczeństwie PDF
Rafał Drozdowski 231-238
Proces mediacji. Typologia uczestników i szanse porozumienia PDF
Agnieszka Dragon 239-252

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Mary Douglas "Jak myślą instytucje" – między racjonalnością ekonomiczną i socjologicznym determinizmem PDF
Anna Ząbkowicz 253-260

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, red. Piotr Albiński i Dylematy polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego, red. Piotr Albiński, Zbigniew Polański PDF
Wiesława Przybylska-Kapuścińska 261-265

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Konferencja naukowa „Wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania. Ład wiedeński a europejska wspólnota” PDF
Kamil Kłopocki 267-269

NEKROLOGI

Profesor Jarosław Mikołajewicz (1964-2016) PDF
Marek Smolak 271-272


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo