Przyczynek do dyskusji nad zasadnością włączenia do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami sektorów dotychczas nieobjętych systemem
PDF

Słowa kluczowe

EU ETS
handel emisjami
sektory non-ETS

Jak cytować

Jarno, K. (2016). Przyczynek do dyskusji nad zasadnością włączenia do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami sektorów dotychczas nieobjętych systemem. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 125–137. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.10

Abstrakt

Opracowanie włącza się w nurt rozważań nad możliwościami redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektorów nieobjętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami. W artykule poddano pod dyskusję zasadność poszczególnych rozwiązań w zakresie ewentualnego włączenia do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami trzech sektorów znajdujących się poza nim, tj. transportu, rolnictwa i użytkowania budynków. Zastosowane metody badawcze obejmują elementy analizy opisowej i porównawczej.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.10
PDF

Bibliografia

Achtnicht, M., von Graevenitz, K., Koesler, S., Löschel, A., Schoeman B., Tovar Reanos, M.A. (2015), Including road transport in the EU-ETS – An alternative for the future?, ZEW, Mannheim, 29 April 2015, http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/RoadTransport-EU-ETS_ZEW2015.pdf [dostęp: 27.04.2016].

Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela, 28.3.2011 KOM(2011) 144 wersja ostateczna.

Dales, J.H. (1968), Land, water, and ownership, The Canadian Journal of Economics 1(4): 791-804.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, Dz. Urz. UE L 140 z 5 czerwca 2009 r.: 136-148.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz. Urz. UE L 140 z 5 czerwca 2009 r.: 63-87.

Endres, A., Ohl, C. (2005), Kyoto, Europe? – An Economic Evaluation of the European Emission Trading Directive, European Journal of Law and Economics no. 19: 17-39.

Enkvist, P., Dinkel, J., Lin, Ch. (2010), Impact of the financial crisis on carbon economics. Version 2.1 of the Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve, McKinsey & Company.

European Environment Agency (2016), http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/emissions-trading-viewer [dostęp: 22.04.2016].

Eurostat (2016), http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostęp: 22.04.2016].

Główny Urząd Statystyczny (2012), Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, GUS, Warszawa.

Graczyk, A. (2005), Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.

Ile aut jeździ po polskich drogach?, http://www.motofakty.pl/artykul/ile-aut-jezdzi-po-polskich-drogach.html [dostęp: 28.05.2016].

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.