Przyczynek do dyskusji nad zasadnością włączenia do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami sektorów dotychczas nieobjętych systemem

Main Article Content

Klaudia Jarno

Abstrakt

Opracowanie włącza się w nurt rozważań nad możliwościami redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektorów nieobjętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami. W artykule poddano pod dyskusję zasadność poszczególnych rozwiązań w zakresie ewentualnego włączenia do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami trzech sektorów znajdujących się poza nim, tj. transportu, rolnictwa i użytkowania budynków. Zastosowane metody badawcze obejmują elementy analizy opisowej i porównawczej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jarno, K. (2016). Przyczynek do dyskusji nad zasadnością włączenia do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami sektorów dotychczas nieobjętych systemem. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 125-137. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.10
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Achtnicht, M., von Graevenitz, K., Koesler, S., Löschel, A., Schoeman B., Tovar Reanos, M.A. (2015), Including road transport in the EU-ETS – An alternative for the future?, ZEW, Mannheim, 29 April 2015, http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/RoadTransport-EU-ETS_ZEW2015.pdf [dostęp: 27.04.2016].
 2. Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela, 28.3.2011 KOM(2011) 144 wersja ostateczna.
 3. Dales, J.H. (1968), Land, water, and ownership, The Canadian Journal of Economics 1(4): 791-804.
 4. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, Dz. Urz. UE L 140 z 5 czerwca 2009 r.: 136-148.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz. Urz. UE L 140 z 5 czerwca 2009 r.: 63-87.
 6. Endres, A., Ohl, C. (2005), Kyoto, Europe? – An Economic Evaluation of the European Emission Trading Directive, European Journal of Law and Economics no. 19: 17-39.
 7. Enkvist, P., Dinkel, J., Lin, Ch. (2010), Impact of the financial crisis on carbon economics. Version 2.1 of the Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve, McKinsey & Company.
 8. European Environment Agency (2016), http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/emissions-trading-viewer [dostęp: 22.04.2016].
 9. Eurostat (2016), http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostęp: 22.04.2016].
 10. Główny Urząd Statystyczny (2012), Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, GUS, Warszawa.
 11. Graczyk, A. (2005), Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 12. Ile aut jeździ po polskich drogach?, http://www.motofakty.pl/artykul/ile-aut-jezdzi-po-polskich-drogach.html [dostęp: 28.05.2016].