Charakterystyka quasi-sądowych funkcji Europejskiego Komitetu Praw Społecznych w procesie rozpatrywania skarg zbiorowych
PDF

Słowa kluczowe

Rada Europy
Europejska Karta Społeczna
Zrewidowana Europejska Karta Społeczna
Protokół dodatkowy z 1995 r.
Europejski Komitet Praw Społecznych
skargi zbiorowe
prawa socjalne

Jak cytować

Gadkowski, A. (2016). Charakterystyka quasi-sądowych funkcji Europejskiego Komitetu Praw Społecznych w procesie rozpatrywania skarg zbiorowych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 35–48. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.4

Abstrakt

Artykuł prezentuje problematykę kompetencji kontrolnych Europejskiego Komitetu Praw Społecznych jako organu traktatowego w systemie Europejskiej Karty Społecznej Rady Europy. Dorobek traktatowy Rady Europy w dziedzinie ochrony praw człowieka i podstawowych wolności jest bardzo bogaty, a stworzony przez tę organizację system kontrolny może być traktowany jako wzorcowy dla innych organizacji międzynarodowych. Przedmiotem rozważań autora jest system kontrolny Europejskiej Karty Społecznej, którego najważniejszą instytucją jest Europejski Komitet Praw Społecznych jako szczególny organ traktatowy. Komitet wykorzystuje zarówno klasyczne instrumenty kontrolne, jakimi są sprawozdania państw, jak i szczególny instrument kontrolny, jakim są skargi zbiorowe. W procesie rozpatrywania skarg zbiorowych Europejski Komitet Praw Społecznych, jako organ niesądowy, podejmuje i realizuje działania, które uzasadniają określenie jego funkcji kontrolnych jako funkcji quasi-sądowych. Autor prezentuje argumenty na poparcia tej tezy.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.4
PDF

Bibliografia

Belorgey, J.M. (2009), La Charte sociale en pratique: la jurisprudence du Comité européen des Droits sociaux, Revista Europea de Derechos Fundamentales 13: 245-257.

Brillant, R. (2005), The Supervisory Machinery of the European Social Charter: Recent Developments and their Impact, [w:] de Burca, G., de Witte, B. (eds.), Social Rights in Europe, Oxford: 31-44.

Churchill, R. R., Khaliq, U. (2004), The collective complaints system of the European Social Charter: an effective mechanism for ensuring compliance with economic and social rights?, European Journal of International Law 15(3): 445-454.

Cullen, H. (2009), The collective complaints system of the European Social Charter: interpretative methods of the European Committee of Social Rights, Human Rights Law Review 9: 61-93.

Drzewicki, K. (2005), Prawa socjalne w Radzie Europy, [w:] Machińska, H. (red.), Polska i Rada Europy 1999-2002, Warszawa: 134-146.

Drzewicki, K. (1983), Trzecia generacja praw człowieka, Sprawy Międzynarodowe 10: 83-94.

Gadkowski, A. (2014), Europejski Komitet Praw Społecznych w systemie organów traktatowych międzynarodowej ochrony praw człowieka, Adam Mickiewicz University Law Review 3: 71-94.

Gadkowski, A. (2011), Les réclamations collectives dans le système de la Charte sociale européenne, Cahiers Genevois et Romands de Sécurité Sociale, nr 46: 9-62.

Gadkowski, A. (2014), Prawa socjalne w systemie Europejskiej Karty Społecznej, [w:] Dziemianko, Z., Stach, W., Bezpieczeństwo i prawa człowieka w badaniach młodych naukowców, Poznań: 71-89.

Greber, P.-Y. (2007), Le Conseil de L’Europe et la sécurité sociale: réalisations et perspectives, [w:] Auer, A., Flückiger, A., Hottelier, M. (ed.), Les droits de l’homme et la constitution, Genewa, Zurych, Bazylea: 443-458.

Harris, D., Darcy, J. (2001), The European Social Charter, Ardsley.

Jager, M. (1997), The Additional Protocol to the European Social Charter providing for a system of collective complaints, Leyden Journal of International Law 10: 69-81.

Lubiszewski, M. (2005), Kodyfikacja ochrony praw człowieka w systemach regionalnych, [w:] Gronowska, B., Jasudowicz, T., Balcerzak, M., Lubiszewski, M., Mizerski, R., Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń: 78-91.

Lukas, K. (2014), The collective complaint procedure of the European Social Charter: some lessons for the EU?, Legal Issues of Economic Integration 41: 275-288.

Łasak K. (2013), Prawa Społeczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa.

Łasak K. (2009), Warunki dopuszczalności skargi zbiorowej w systemie Europejskiej Karty Społecznej, w: Machińska, H. (red.), 60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, Warszawa: od 237 do 257.

Nowicki, M.A., (2009), Wokół Konwencji Europejskiej, Warszawa.

Świątkowski, A. (2003), Karty Społeczne Rady Europy, Państwo i Prawo 58(8): 36-45.

Świątkowski, A. (2004), Quasi-jurysdykcyjna funkcja Komitetu Praw Społecznych Rady Europy, Państwo i Prawo 59(9): 46-55.

Świątkowski, A. (2006), Prawo socjalne Rady Europy, Kraków.

Świątkowski, A. (2011), Prawa społeczne Romów w świetle europejskiej procedury skarg zbiorowych, Polityka Społeczna 38(2[443]): 1-5.

Świtalski, P. (2009), Miejsce Rady Europy w europejskiej architekturze instytucjonalnej, [w:] Machińska, H. (red.), 60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, Warszawa: 9-34.

Trechsel, S. (1997), La mise en œuvre de la procédure de réclamations collectives, [w:] La Charte sociale du XXI ème siècle. Colloque organisé par la Secrétariat Général du Conseil de l’Europe, Strasbourg 14-16 mai 1997, Strasbourg: 101-135.

Valticos, N. (1968), Un système de contrôle international: la mise en œuvre des conventions internationales du travail, RCADI 123: 311-407.

Valticos, N. (1971), Les normes de l’OIT en matière de protection des droits de l’homme, Revue des Droits de l’Homme 4: 691-711.

Vasak, K. (1972), Le droit international des droits de l’homme, Revue des Droits de l’Homme 1: 43-51.

Wierzbicka, H. (1965), Międzynarodowa Organizacja Pracy i Rada Europy w aspekcie polskiego prawa pracy. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Kraków.