Praca socjalna w zmieniającym się społeczeństwie
PDF

Słowa kluczowe

wykluczenie
nierówności społeczne
zróżnicowanie społeczne
złożoność społeczeństwa
integracja i dezintegracja społeczeństwa
nowe czynniki dezintegrujące
odwięziowienie
indywidualizacja

Jak cytować

Drozdowski, R. (2016). Praca socjalna w zmieniającym się społeczeństwie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 231–238. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.16

Liczba wyświetleń: 397


Liczba pobrań: 321

Abstrakt

Artykuł jest próbą zastanowienia się nad nowymi zadaniami i funkcjami pracy socjalnej w społeczeństwie, w którym największym wyzwaniem jest już nie tyle walka z wykluczeniem wyrosłym z biedy i ubóstwa, ile przeciwdziałanie wykluczeniu wynikającemu z różnic społecznych, kulturowych i politycznych. Po drugie, artykuł jest próbą spojrzenia na zadania i funkcje pracy socjalnej w społeczeństwie, w którym dominują słabe więzi i które jest w coraz większej mierze „społeczeństwem jednostek” tracących powoli zapał do działań podejmowanych w imię dobra wspólnego.

 

https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.16
PDF

Bibliografia

Butler, J. (2010), Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Człowiek i Społeczeństwo (2012), tom 33: Siła słabych więzi.

Domon, J. (2012), Wykluczenie, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Dörre, K., Lessenich, S., Rosa, H. (2009), Soziologie ‒ Kapitalismus ‒ Kritik. Eine Debatte, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.

Drozdowski, R. (2012), Wykluczone (?), wykluczające (?) idiomy mówienia o wykluczeniu, [w:] Semenowicz, D., Tórz, K. (red.), Granice wykluczenia. Między etyką a estetyką – The Boundaries of Exclusion. Between Aesthetics and Ethics, Fundacja Malta, Poznań: 81-84.

Drozdowski, R., Szlendak, T. (2013), Socjologia wobec złożoności współczesnego świata, Studia Socjologiczne 4(211): 7-17.

Frąckowiak, M., Olszewski L., Rosińska M. (red.) (2011), Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie, Fundacja SPOT, Poznań.

Geertz, C. (2005), Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, Wyd. UJ, Kraków.

Globalna definicja profesji pracy socjalnej, International Federation of Social Workers, http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work [dostęp: 20.06.2015].

Granovetter, M. (1973), The strength of weak ties, American Journal of Sociology 78: 1360-1380.

Illouz, E. (2010), Uczucia w dobie kapitalizmu, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Kowalski, S., Tulli, M. (2003), Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, W.A.B, Warszawa.

Krajewski, M. (2013), Przeciwzłożoność. Polityki prostoty, Studia Socjologiczne 4(211): 37-50.

Kultura Współczesna (2013), 1(76: Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru).

Muggleton, D. (2004), Wewnątrz subkultury. Ponowoczesne znaczenie stylu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Popiołek, M. (2013), Wykluczenie cyfrowe w Polsce, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy Zeszyt nr 32: 310-320.

Rosa, H., Lessenich, S, Dörre, K. (2015), Sociology, Capitalism, Critique, Verso Books, London 2015.

Szatur-Jaworska, B. (1995), Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, [w:] Pilch, T., Lepalczyk, I. (red.), Pedagogika społeczna Wydawnictwo Żak, Warszawa: 112-129.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ze zm., Dz. U. 2004, Nr 64 poz. 593.

Wrzesień, W. (2013), Krótka historia społecznej subkulturowości, WN PWN, Warszawa.