Praca socjalna w zmieniającym się społeczeństwie
PDF

Słowa kluczowe

wykluczenie
nierówności społeczne
zróżnicowanie społeczne
złożoność społeczeństwa
integracja i dezintegracja społeczeństwa
nowe czynniki dezintegrujące
odwięziowienie
indywidualizacja

Jak cytować

Drozdowski, R. (2016). Praca socjalna w zmieniającym się społeczeństwie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 231–238. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.16

Abstrakt

Artykuł jest próbą zastanowienia się nad nowymi zadaniami i funkcjami pracy socjalnej w społeczeństwie, w którym największym wyzwaniem jest już nie tyle walka z wykluczeniem wyrosłym z biedy i ubóstwa, ile przeciwdziałanie wykluczeniu wynikającemu z różnic społecznych, kulturowych i politycznych. Po drugie, artykuł jest próbą spojrzenia na zadania i funkcje pracy socjalnej w społeczeństwie, w którym dominują słabe więzi i które jest w coraz większej mierze „społeczeństwem jednostek” tracących powoli zapał do działań podejmowanych w imię dobra wspólnego.

 

https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.16
PDF

Bibliografia

Butler, J. (2010), Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Człowiek i Społeczeństwo (2012), tom 33: Siła słabych więzi.

Domon, J. (2012), Wykluczenie, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Dörre, K., Lessenich, S., Rosa, H. (2009), Soziologie ‒ Kapitalismus ‒ Kritik. Eine Debatte, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.

Drozdowski, R. (2012), Wykluczone (?), wykluczające (?) idiomy mówienia o wykluczeniu, [w:] Semenowicz, D., Tórz, K. (red.), Granice wykluczenia. Między etyką a estetyką – The Boundaries of Exclusion. Between Aesthetics and Ethics, Fundacja Malta, Poznań: 81-84.

Drozdowski, R., Szlendak, T. (2013), Socjologia wobec złożoności współczesnego świata, Studia Socjologiczne 4(211): 7-17.

Frąckowiak, M., Olszewski L., Rosińska M. (red.) (2011), Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie, Fundacja SPOT, Poznań.

Geertz, C. (2005), Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, Wyd. UJ, Kraków.

Globalna definicja profesji pracy socjalnej, International Federation of Social Workers, http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work [dostęp: 20.06.2015].

Granovetter, M. (1973), The strength of weak ties, American Journal of Sociology 78: 1360-1380.

Illouz, E. (2010), Uczucia w dobie kapitalizmu, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Kowalski, S., Tulli, M. (2003), Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, W.A.B, Warszawa.

Krajewski, M. (2013), Przeciwzłożoność. Polityki prostoty, Studia Socjologiczne 4(211): 37-50.

Kultura Współczesna (2013), 1(76: Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru).

Muggleton, D. (2004), Wewnątrz subkultury. Ponowoczesne znaczenie stylu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Popiołek, M. (2013), Wykluczenie cyfrowe w Polsce, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy Zeszyt nr 32: 310-320.

Rosa, H., Lessenich, S, Dörre, K. (2015), Sociology, Capitalism, Critique, Verso Books, London 2015.

Szatur-Jaworska, B. (1995), Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, [w:] Pilch, T., Lepalczyk, I. (red.), Pedagogika społeczna Wydawnictwo Żak, Warszawa: 112-129.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ze zm., Dz. U. 2004, Nr 64 poz. 593.

Wrzesień, W. (2013), Krótka historia społecznej subkulturowości, WN PWN, Warszawa.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.