Nieodpłatna pomoc prawna jako instrument zabezpieczenia społecznego
PDF

Słowa kluczowe

nieodpłatna pomoc prawna
zabezpieczenie społeczne

Jak cytować

Lach, D. E. (2016). Nieodpłatna pomoc prawna jako instrument zabezpieczenia społecznego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 21–34. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.3

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest analiza przepisów ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i ocena, a celem analizy jest określenie, w jakim stopniu nieodpłatna pomoc prawna może być uznana za instrument zabezpieczenia społecznego. Autor przedstawia zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym zakres przedmiotowy tej pomocy oraz krąg osób uprawnionych do jej otrzymania, a także rozwiązania organizacyjno-finansowe i porównuje je z regulacjami prawa procesowego dotyczącymi zwolnienia z kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Następnie omawia pojęcie „zabezpieczenie społeczne” i na jego tle ocenia przepisy ustawy.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.3
PDF

Bibliografia

Banaszak, B. (2012), Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Lex.

Grego-Hoffmann, M. (2012), Rola pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Lex.

Jaśkiewicz, W., Jackowiak, C., Piotrowski, W., Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 1970

Jędrasik-Jankowska, I. (1987), Ubezpieczenie społeczne (chorobowe, rentowe i emerytalne). Zarys części ogólnej, Łódź.

Jończyk, J. (2001), Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna, Kraków.

Kolasiński, K. (1978), Rozstrzyganie sporów o świadczenia z zabezpieczenia społecznego, Warszawa.

Lach, D.E. (2009), Pojęcie zabezpieczenia społecznego a przedmiot prawa socjalnego, [w:] Problemy zatrudnienia we współczesnym ustroju pracy. Księga jubileuszowa na 55-lecie pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Włodzimierza Piotrowskiego, Poznań: 115-126.

Lach, D.E. (2015), Powierzanie realizacji zadań publicznych z zakresu zabezpieczenia społecznego podmiotom niepublicznym, Państwo i Prawo 70(2): 35-57.

Lach, D.E. (2014), Realizacja nabytych i niekonstytucyjnie zawieszonych praw emerytalnych (kilka uwag na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 2/12), Studia i Analizy Sądu Najwyższego, t. 7, Warszawa: 235-263.

Lach, D.E. (2011), Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa.

Minc, B. (1963), Ekonomia polityczna socjalizmu, Warszawa.

Piotrowski, J. (1965), Zabezpieczenie społeczne, [w:] Strzelecki, E. (red.) Polityka Społeczna, Materiały do Studiów, Warszawa.

Rajkiewicz, A. (1979), Zabezpieczenie społeczne, [w:] Rajkiewicz, A. (red.), Polityka społeczna, Warszawa: 432-467.

Sarnecki, P (2003), Omówienie art. 45, [w:] Garlicki, L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, Warszawa: 1-2.

Szubert, W. (1957), Zagadnienia prawne ubezpieczenia społecznego, Państwo i Prawo 12(1):

Szubert, W. (1973), Studia z polityki społecznej, Warszawa.

Zacher, H.F. (1993), Abhandlungen zum Sozialrecht, Heidelberg.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.