Nieodpłatna pomoc prawna jako instrument zabezpieczenia społecznego

Main Article Content

Daniel E. Lach

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest analiza przepisów ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i ocena, a celem analizy jest określenie, w jakim stopniu nieodpłatna pomoc prawna może być uznana za instrument zabezpieczenia społecznego. Autor przedstawia zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym zakres przedmiotowy tej pomocy oraz krąg osób uprawnionych do jej otrzymania, a także rozwiązania organizacyjno-finansowe i porównuje je z regulacjami prawa procesowego dotyczącymi zwolnienia z kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Następnie omawia pojęcie „zabezpieczenie społeczne” i na jego tle ocenia przepisy ustawy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lach, D. E. (2016). Nieodpłatna pomoc prawna jako instrument zabezpieczenia społecznego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 21-34. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.3
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Banaszak, B. (2012), Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Lex.
 2. Grego-Hoffmann, M. (2012), Rola pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Lex.
 3. Jaśkiewicz, W., Jackowiak, C., Piotrowski, W., Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 1970
 4. Jędrasik-Jankowska, I. (1987), Ubezpieczenie społeczne (chorobowe, rentowe i emerytalne). Zarys części ogólnej, Łódź.
 5. Jończyk, J. (2001), Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna, Kraków.
 6. Kolasiński, K. (1978), Rozstrzyganie sporów o świadczenia z zabezpieczenia społecznego, Warszawa.
 7. Lach, D.E. (2009), Pojęcie zabezpieczenia społecznego a przedmiot prawa socjalnego, [w:] Problemy zatrudnienia we współczesnym ustroju pracy. Księga jubileuszowa na 55-lecie pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Włodzimierza Piotrowskiego, Poznań: 115-126.
 8. Lach, D.E. (2015), Powierzanie realizacji zadań publicznych z zakresu zabezpieczenia społecznego podmiotom niepublicznym, Państwo i Prawo 70(2): 35-57.
 9. Lach, D.E. (2014), Realizacja nabytych i niekonstytucyjnie zawieszonych praw emerytalnych (kilka uwag na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 2/12), Studia i Analizy Sądu Najwyższego, t. 7, Warszawa: 235-263.
 10. Lach, D.E. (2011), Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa.
 11. Minc, B. (1963), Ekonomia polityczna socjalizmu, Warszawa.
 12. Piotrowski, J. (1965), Zabezpieczenie społeczne, [w:] Strzelecki, E. (red.) Polityka Społeczna, Materiały do Studiów, Warszawa.
 13. Rajkiewicz, A. (1979), Zabezpieczenie społeczne, [w:] Rajkiewicz, A. (red.), Polityka społeczna, Warszawa: 432-467.
 14. Sarnecki, P (2003), Omówienie art. 45, [w:] Garlicki, L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, Warszawa: 1-2.
 15. Szubert, W. (1957), Zagadnienia prawne ubezpieczenia społecznego, Państwo i Prawo 12(1):
 16. Szubert, W. (1973), Studia z polityki społecznej, Warszawa.
 17. Zacher, H.F. (1993), Abhandlungen zum Sozialrecht, Heidelberg.