Gmina jako podmiot systemu wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
PDF

Słowa kluczowe

odnawialne źródła energii (OZE)
system wsparcia OZE
sektor elektroenergetyczny
zadania własne gminy
użyteczność publiczna

Jak cytować

Kosiński, E., & Trupkiewicz, M. (2016). Gmina jako podmiot systemu wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 93–107. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.8

Abstrakt

Niniejszy artykuł wskazuje na prawne aspekty funkcjonowania systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z instalacji OZE, jako dozwolonej formy pomocy publicznej udzielanej poszczególnym przedsiębiorcom. Prawo europejskie wskazuje, że owa pomoc publiczna może być udzielona każdemu podmiotowi prowadzącemu taką działalność gospodarczą, a szczegółowe zasady i tryb jej udzielania pozostawia do uregulowania poszczególnym państwom członkowskim. W polskim systemie prawnym prowadzenie działalności gospodarczej przez gminy jako jednostki samorządu terytorialnego podlega specjalnym uregulowaniom prawnym. Niemniej dostarczanie, a w związku z tym również wytwarzanie energii elektrycznej z instalacji OZE jest działalnością, którą w określonych okolicznościach mogą podejmować także gminy. Jednakże gminy mogą bezpośrednio wykonywać gospodarkę komunalną jedynie w sferze użyteczności publicznej, organizując bądź zaspokajając zbiorowe potrzeby wspólnoty. Poza sferą użyteczności publicznej gminy mogą powoływać spółki komunalne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli spełnione są przesłanki z ustawy o gospodarce komunalnej z 1996 r. Jedną z istotnych przesłanek wykroczenia przez gminę poza ramy użyteczności publicznej jest podjęcie działalności ważnej dla rozwoju gminy (art. 10 ust. 3 ustawy). Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE może być traktowane jako działalność ważna dla rozwoju gminy. W konsekwencji gmina może pośrednio uczestniczyć w systemie wsparcia OZE, tworząc odrębną prawnie spółkę komunalną, która po spełnieniu określonych warunków będzie wytwórcą OZE w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.8
PDF

Bibliografia

Arnull, A., Dashwood, A., Dougan, M., Ross, M., Spaventa, E., Wyatt, D. (2006), Wyatt and Dashwood’s European Union Law, London.

Banasiński C., Kulesza, M. (2002), Ustawa o gospodarce komunalne. Komentarz, Warszawa.

Chmielnicki, P. (red.), (2004), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa.

Chmielnicki, P. (red.), (2013), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa.

Cieśliński, A. (2008), Wspólnotowe prawo gospodarcze. Swobody rynku wewnętrznego, Warszawa.

Cybulska, R., Komentarz do art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, [w:] Dolnicki, B. (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, wyd. 2, Lex Omega, nr 7726.

Cybulska, R., Komentarz do art. 14 ustawy o samorządzie województwa, [w:] Dolnicki, B. (red.), Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Lex Omega, nr 8704.

Dolnicki, B. (red.), (2016), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa.

Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Lex Omega, nr 33918.

Dudzik, S. (1998), Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego – problematyka prawna, Kraków.

Hauser, R., Niewiadomski, Z. (red.), (2011), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniem do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, Warszawa.

Etel, M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Lex Omega, nr 141275.

Gronkiewicz-Waltz, H., Wierzbowski, M. (red.), (2015), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjno-prawne, wyd. 4, Warszawa.

Henzelmann, T., Hoff, P (2014), Zielone finansowanie i nowe „zielone złoto”, [w:] Berger, R. (red.) Zielony wzrost, zielony zysk. Jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę, Warszawa: 280-285.

Kaczorowska, A. (2013), European Union Law, London-New York.

Kobiałko, D. (2015), Analiza ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 roku w świetle przepisów unijnych dotyczących pomocy publicznej, Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, Z. III, Warszawa:167-183.

Kocowski, T. (2014), Gmina jako przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, [w:] Kocowski, T., Gola, J. (red.), Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 372, Wrocław: 193-208.

Kosiński, E. (2007), Rodzaje i zakres sektorowych wyłączeń zastosowania ogólnych reguł ochrony konkurencji, Poznań.

Materna, G., Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, Lex Omega, nr 108073.

Mathijsen, P.R.S.F. (2007), A Guide to European Union Law, London.

Rifkin, J. (2012), Trzecia Rewolucja Przemysłowa, Katowice.

Saganek, P., Komentarz do art. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskej, [w:] Wąsik, M., Półtorak, N., Wróbel, A. (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Lex Omega, nr 124517.

Szopiński, W. (2015), Czy systemy wsparcia dla energii z odnawialnych źródeł przewidziane w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii można uznać za pomoc publiczną?, Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, Z. III, Warszawa: 153-166.

Szydło, M. (2008), Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa.

Szyszczak, E., Cygan, A. (2005), Understanding EU Law, London.

Winiarska, K. (2011) , Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Nr 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 32: 677-688.

Wiśniewski, G., Jak Polska realizuje unijne zobowiązania dot. energii z OZE?,http://www.cire.pl/item,122915,13,0,0,1,0,0,jak-polska-realizuje-unijne-zobowiazania-dot-energii-z-oze.html#komentarz [dostęp: 18. 02. 2015].

Zięty, J.J. (2012), Ustawa o gospodarce komunalne. Komentarz, Warszawa.