Gmina jako podmiot systemu wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Main Article Content

Eryk Kosiński
Michał Trupkiewicz

Abstrakt

Niniejszy artykuł wskazuje na prawne aspekty funkcjonowania systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z instalacji OZE, jako dozwolonej formy pomocy publicznej udzielanej poszczególnym przedsiębiorcom. Prawo europejskie wskazuje, że owa pomoc publiczna może być udzielona każdemu podmiotowi prowadzącemu taką działalność gospodarczą, a szczegółowe zasady i tryb jej udzielania pozostawia do uregulowania poszczególnym państwom członkowskim. W polskim systemie prawnym prowadzenie działalności gospodarczej przez gminy jako jednostki samorządu terytorialnego podlega specjalnym uregulowaniom prawnym. Niemniej dostarczanie, a w związku z tym również wytwarzanie energii elektrycznej z instalacji OZE jest działalnością, którą w określonych okolicznościach mogą podejmować także gminy. Jednakże gminy mogą bezpośrednio wykonywać gospodarkę komunalną jedynie w sferze użyteczności publicznej, organizując bądź zaspokajając zbiorowe potrzeby wspólnoty. Poza sferą użyteczności publicznej gminy mogą powoływać spółki komunalne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli spełnione są przesłanki z ustawy o gospodarce komunalnej z 1996 r. Jedną z istotnych przesłanek wykroczenia przez gminę poza ramy użyteczności publicznej jest podjęcie działalności ważnej dla rozwoju gminy (art. 10 ust. 3 ustawy). Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE może być traktowane jako działalność ważna dla rozwoju gminy. W konsekwencji gmina może pośrednio uczestniczyć w systemie wsparcia OZE, tworząc odrębną prawnie spółkę komunalną, która po spełnieniu określonych warunków będzie wytwórcą OZE w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kosiński, E., & Trupkiewicz, M. (2016). Gmina jako podmiot systemu wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 93-107. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.8
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Arnull, A., Dashwood, A., Dougan, M., Ross, M., Spaventa, E., Wyatt, D. (2006), Wyatt and Dashwood’s European Union Law, London.
 2. Banasiński C., Kulesza, M. (2002), Ustawa o gospodarce komunalne. Komentarz, Warszawa.
 3. Chmielnicki, P. (red.), (2004), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa.
 4. Chmielnicki, P. (red.), (2013), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa.
 5. Cieśliński, A. (2008), Wspólnotowe prawo gospodarcze. Swobody rynku wewnętrznego, Warszawa.
 6. Cybulska, R., Komentarz do art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, [w:] Dolnicki, B. (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, wyd. 2, Lex Omega, nr 7726.
 7. Cybulska, R., Komentarz do art. 14 ustawy o samorządzie województwa, [w:] Dolnicki, B. (red.), Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Lex Omega, nr 8704.
 8. Dolnicki, B. (red.), (2016), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa.
 9. Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Lex Omega, nr 33918.
 10. Dudzik, S. (1998), Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego – problematyka prawna, Kraków.
 11. Hauser, R., Niewiadomski, Z. (red.), (2011), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniem do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, Warszawa.
 12. Etel, M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Lex Omega, nr 141275.
 13. Gronkiewicz-Waltz, H., Wierzbowski, M. (red.), (2015), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjno-prawne, wyd. 4, Warszawa.
 14. Henzelmann, T., Hoff, P (2014), Zielone finansowanie i nowe „zielone złoto”, [w:] Berger, R. (red.) Zielony wzrost, zielony zysk. Jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę, Warszawa: 280-285.
 15. Kaczorowska, A. (2013), European Union Law, London-New York.
 16. Kobiałko, D. (2015), Analiza ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 roku w świetle przepisów unijnych dotyczących pomocy publicznej, Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, Z. III, Warszawa:167-183.
 17. Kocowski, T. (2014), Gmina jako przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, [w:] Kocowski, T., Gola, J. (red.), Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 372, Wrocław: 193-208.
 18. Kosiński, E. (2007), Rodzaje i zakres sektorowych wyłączeń zastosowania ogólnych reguł ochrony konkurencji, Poznań.
 19. Materna, G., Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, Lex Omega, nr 108073.
 20. Mathijsen, P.R.S.F. (2007), A Guide to European Union Law, London.
 21. Rifkin, J. (2012), Trzecia Rewolucja Przemysłowa, Katowice.
 22. Saganek, P., Komentarz do art. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskej, [w:] Wąsik, M., Półtorak, N., Wróbel, A. (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Lex Omega, nr 124517.
 23. Szopiński, W. (2015), Czy systemy wsparcia dla energii z odnawialnych źródeł przewidziane w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii można uznać za pomoc publiczną?, Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, Z. III, Warszawa: 153-166.
 24. Szydło, M. (2008), Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa.
 25. Szyszczak, E., Cygan, A. (2005), Understanding EU Law, London.
 26. Winiarska, K. (2011) , Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Nr 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 32: 677-688.
 27. Wiśniewski, G., Jak Polska realizuje unijne zobowiązania dot. energii z OZE?,http://www.cire.pl/item,122915,13,0,0,1,0,0,jak-polska-realizuje-unijne-zobowiazania-dot-energii-z-oze.html#komentarz [dostęp: 18. 02. 2015].
 28. Zięty, J.J. (2012), Ustawa o gospodarce komunalne. Komentarz, Warszawa.