Stopy zwrotu a wartość fundamentalna spółek w świetle założenia o racjonalności inwestorów

Main Article Content

Alicja Fraś

Abstrakt

Wzrost oczekiwań co do wyników spółki powinien pociągać za sobą wzrost popytu na akcje i w konsekwencji wzrost ich ceny. Jeśli inwestorzy byli dobrze poinformowani i podjęli racjonalne decyzje, spółki, których akcje podrożały, powinny przynieść większe zyski. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę weryfikacji, czy wzrost zainteresowania walorami spółki poprzedza poprawę jej rentowności dla inwestora. Badanie przeprowadzono na próbie 458 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedział czasowy obejmuje okres od 1998 do 2015 r. Okazuje się, że nie istnieje liniowa zależność między notowaniami a wynikami spółki rozumianymi jako wzrost poziomu zysku na zainwestowaną złotówkę ani względny wzrost wartości księgowej na zainwestowaną złotówkę. Wyniki mogły zostać zaburzone ze względów metodologicznych, dlatego w dalszych badaniach zasadne będzie uwzględnienie m.in. ryzyka, różnic w podgrupach (sektorach, dużych i małych spółkach), przyjęcie innych wskaźników czy weryfikacja zależności nieliniowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Fraś, A. (2016). Stopy zwrotu a wartość fundamentalna spółek w świetle założenia o racjonalności inwestorów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 189-203. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.14
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Fama, E.F. (1970), Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, Journal of Finance 25(2): 383-417.
 2. Górska, A., Krawiec, M. (2013), Badanie efektywności informacyjnej w formie słabej na rynku metali szlachetnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 768, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 63: 143-156.
 3. Grossman, S.J., Stiglitz, J.E. (1980), On the impossibility of informationally efficient markets. American Economic Review 70: 393-408.
 4. Kalinowski, M., Krzykowski, G. (2012), Efektywność informacyjna w formie półsilnej polskiego rynku akcji w okresie destabilizacji rynków finansowych, Annales Uniwersitis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. XLVI, 2, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2012.
 5. Keynes, J.M. (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, Harcourt Brace and Co., New York.
 6. Markowitz, H.M. (1952), Portfolio selection, The Journal of Finance 7(1): 77-91.
 7. Potocki, T., Świst, T. (2009), Polski rynek kapitałowy vs hipoteza rynków efektywnych – weryfikacja paradygmatu i obszary poszukiwań zmienności walorów kapitałowych, e-Finanse, Rzeszów.
 8. Szyszka, A. (1999), Efektywność rynku kapitałowego a anomalie w rozkładzie czasowym stop zwrotu, Nasz Rynek Kapitałowy nr 12 ‒ Kraków: PENETRATOR: 54-61.
 9. Szyszka, A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 10. Szyszka, A. (2008), From the Efficient Market Hypothesis to Behavioral Finance. Reader. Special Issue Finance 2008 ‒ Hyderabad : ICFAI University Press: 68-76.
 11. Witkowska, D., Matuszewska A., Kompa, K. (2008), Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 12. Zielonka, P. (2014), Giełda i psychologia, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 13. Żebrowska-Suchodolska, D. (2015), Efektywność informacyjna rynku w formie słabej w okresie prywatyzacji GPW w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862 (Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 75): 589-597.