Stopy zwrotu a wartość fundamentalna spółek w świetle założenia o racjonalności inwestorów
PDF

Słowa kluczowe

racjonalność inwestorów
hipoteza rynku efektywnego
wartość fundamentalna
giełda papierów wartościowych

Jak cytować

Fraś, A. (2016). Stopy zwrotu a wartość fundamentalna spółek w świetle założenia o racjonalności inwestorów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 189–203. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.14

Abstrakt

Wzrost oczekiwań co do wyników spółki powinien pociągać za sobą wzrost popytu na akcje i w konsekwencji wzrost ich ceny. Jeśli inwestorzy byli dobrze poinformowani i podjęli racjonalne decyzje, spółki, których akcje podrożały, powinny przynieść większe zyski. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę weryfikacji, czy wzrost zainteresowania walorami spółki poprzedza poprawę jej rentowności dla inwestora. Badanie przeprowadzono na próbie 458 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedział czasowy obejmuje okres od 1998 do 2015 r. Okazuje się, że nie istnieje liniowa zależność między notowaniami a wynikami spółki rozumianymi jako wzrost poziomu zysku na zainwestowaną złotówkę ani względny wzrost wartości księgowej na zainwestowaną złotówkę. Wyniki mogły zostać zaburzone ze względów metodologicznych, dlatego w dalszych badaniach zasadne będzie uwzględnienie m.in. ryzyka, różnic w podgrupach (sektorach, dużych i małych spółkach), przyjęcie innych wskaźników czy weryfikacja zależności nieliniowej.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.14
PDF

Bibliografia

Fama, E.F. (1970), Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, Journal of Finance 25(2): 383-417.

Górska, A., Krawiec, M. (2013), Badanie efektywności informacyjnej w formie słabej na rynku metali szlachetnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 768, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 63: 143-156.

Grossman, S.J., Stiglitz, J.E. (1980), On the impossibility of informationally efficient markets. American Economic Review 70: 393-408.

Kalinowski, M., Krzykowski, G. (2012), Efektywność informacyjna w formie półsilnej polskiego rynku akcji w okresie destabilizacji rynków finansowych, Annales Uniwersitis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. XLVI, 2, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2012.

Keynes, J.M. (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, Harcourt Brace and Co., New York.

Markowitz, H.M. (1952), Portfolio selection, The Journal of Finance 7(1): 77-91.

Potocki, T., Świst, T. (2009), Polski rynek kapitałowy vs hipoteza rynków efektywnych – weryfikacja paradygmatu i obszary poszukiwań zmienności walorów kapitałowych, e-Finanse, Rzeszów.

Szyszka, A. (1999), Efektywność rynku kapitałowego a anomalie w rozkładzie czasowym stop zwrotu, Nasz Rynek Kapitałowy nr 12 ‒ Kraków: PENETRATOR: 54-61.

Szyszka, A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.

Szyszka, A. (2008), From the Efficient Market Hypothesis to Behavioral Finance. Reader. Special Issue Finance 2008 ‒ Hyderabad : ICFAI University Press: 68-76.

Witkowska, D., Matuszewska A., Kompa, K. (2008), Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Zielonka, P. (2014), Giełda i psychologia, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Żebrowska-Suchodolska, D. (2015), Efektywność informacyjna rynku w formie słabej w okresie prywatyzacji GPW w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862 (Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 75): 589-597.