Udział osób pełniących funkcje publiczne w zarządzaniu kołem łowieckim
PDF

Słowa kluczowe

działalność gospodarcza
gospodarka łowiecka
zarządzanie
funkcja publiczna
koło łowieckie

Jak cytować

Trela, A. (2016). Udział osób pełniących funkcje publiczne w zarządzaniu kołem łowieckim. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 109–124. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.9

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki prawnej łączenia funkcji publicznej z zarządzaniem kołem łowieckim. Na wstępie autorka nawiązuje do unormowań ogólnych dotyczących ograniczeń związanych z pełnieniem funkcji publicznej i konsekwencji ich naruszenia. Wskazuje, że w myśl art. 4 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne nie mogą one prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Z uwagi na wątpliwości wynikające z przepisów ustawy z 13 października 1995 r. ‒ Prawo łowieckie, autorka, analizując przepisy ustawy, wskazuje, że podstawowym celem działania koła łowieckiego jest prowadzenie gospodarki łowieckiej. Koła łowieckie oraz Polski Związek Łowiecki (PZŁ) na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Prawa łowieckiego mogą prowadzić działalność gospodarczą, której warunki określa Statut PZŁ. Działalność gospodarcza koła łowieckiego powinna mieć charakter uboczny i być podejmowana wyłącznie dla realizacji celów statutowych. Koła łowieckie, działając w sferze działalności gospodarczej, mają status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Autorka wskazuje też, że uznanie koła łowieckiego za podatnika na gruncie ustawy 15 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie przesądza o tym, iż prowadzi ono działalność gospodarczą.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.9
PDF

Bibliografia

Banaszak, B. (2012), Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Lex.

Bartosiewicz, A. (2016), Komentarz do art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, Lex [dostęp: 2.06.216].

Czarnow S. (2015), Bezprawne pozyskanie zwierzyny a gospodarka łowiecka, Kontrola Państwowa 2: [338-348].

Dolnicki, B. red. (2007), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Warszawa.

Dolnicki, B. (2012), Samorząd terytorialny, Warszawa.

Goettel, M. (2013), Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Warszawa.

Gola, J. (2010), Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne a dylematy dotyczące pojęcia działalności gospodarczej, [w:] Kiere, L (red.), Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego), Wrocław: 63-74.

Jaśkowska, M., Wróbel, A. (2005), Kodeks postępowania administracyjnego, Kraków.

Kisielewicz, A. (2014), Komentarz do art.492 Kodeksu wyborczego, Lex [dostęp: 2.06. 2016].

Kocowski, T. (2006), Ograniczenia działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne – reglamentacyjna funkcja państwa na przykładzie ustawy z 21 sierpnia 1997 r., [w:] Popowska, B. (red.), Funkcje współczesnej administracji gospodarczej, Poznań: 113-143.

Kulesza M. (1996), Pozycja ustrojowa i funkcje samorządów zawodowych, Rzeczpospolita 9 lutego 1996: 18.

Lis-Staranowicz, D. (2000), Niepołączalność (incompatibilitas) mandatu parlamentarnego w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Przegląd Sejmowy 1: 27-39.

Magdziarczyk, M. (2007), Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne w świetle art. 22 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., ZNSA 4: [21-35].

Matulewski M., Fąs, J. (2014), Zarządzanie finansami w kołach łowieckich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 67: 61-70.

Mordwiłko, J. (1999), W sprawie ustawowego uregulowania de lege ferenda zasady incomatibilitas określonej w artykule 107 Konstytucji, 8 lipca 1999 r. Biuro Analiz Sejmowych, http://biurose.sejm.gov.pl/biuletyn/be35-2.htm [dostęp: 2.06.2016].

Niewiadomski, Z. (red.), (2009), Prawo administracyjne, Warszawa 2009.

Odrowąż-Sypniewski, W. (2015), Opinia prawna na temat ograniczeń wynikających z Konstytucji RP dotyczących uzawodowienia mandatu poselskiego, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 4(48): 49-54.

Radecki, W. (2005), Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa.

Radecki, W. (2012), Łowiecki system prawny w Polsce, [w:] Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce, Poznań: 11-42.

Rzetecka-Gil, A. (2009), Ustawa ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje. Komentarz, Warszawa.

Rzetecka-Gil, A. (2015), Glosa do wyroku NSA z dnia 8 stycznia 2015 r., II OSK 3117/14, Lex.

Słownik języka polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl/ [dostęp: 2.06 2016].

Sarnecki, P. (2007), Komentarz do art. 34 ustawy ‒ Prawo o stowarzyszeniach, Lex.

Stahl, M. (2011), Inne podmioty administrujące, [w:] System prawa administracyjnego, t. 6: Podmioty administrujące, red. Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A., Warszawa: 501-552.

Stec, R. (2014), Komentarz do art.32 ustawy - Prawo łowieckie, Lex [dostęp: 24.05.2016].

Stec, R. (2014), Komentarz do art.1 ustawy - Prawo łowieckie, Lex [dostęp: 2.06.2016].

Szpetkowski, K. (2013), Etyka przekazem wartości kultury dla współczesnego łowiectwa, Investigationes Linguisticae 28: [127-142].

Tarno, J.P. (2006), Glosa do uchwały NSA z dnia 12 grudnia 2005, sygn. II OPS 4/05, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1: 150-157.

Wierzbowski, M. (1976), Charakter prawny stosunków organizacji społecznej, Warszawa.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.