Węzłowe problemy stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym
PDF

Słowa kluczowe

podział na prawo publiczne i prawo prywatne
swoboda umów w sektorze publicznym
umowa administracyjnoprawna

Jak cytować

Szczepaniak, R. (2016). Węzłowe problemy stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(4), 107–121. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.9

Liczba wyświetleń: 268


Liczba pobrań: 200

Abstrakt

Artykuł stanowi syntetyczne ujęcie kluczowych problemów towarzyszących stosowaniu prawa prywatnego w sektorze publicznym. Przynajmniej niektóre z tych problemów, zdaniem autora, mają wymiar metodologiczny. Do tych metodologicznych autor zalicza te, które narosły wokół tradycyjnego podziału na prawo publiczne i prywatne. Absolutyzowanie tego podziału oraz postrzeganie go jako podziału dychotomicznego sprawia, że pojawiają się określone bariery w myśleniu o prawie. Bariery te są z kolei przyczyną powstawania różnego rodzaju stereotypów. Do tych stereotypów autor zalicza: – stereotyp „dobrego prawo cywilnego” i „złego prawo administracyjnego”; – stereotyp umowy jako instrumentu regulowania stosunków społecznych zawsze lepszego od decyzji administracyjnej; – stereotyp spółki prawa handlowego jako jednostki organizacyjnej zawsze lepszej od zakładu budżetowego.

Ponadto do węzłowych problemów autor zalicza kwestię wolności umów w sektorze publicznym. Zdaniem autora jest to zagadnienie, które nie doczekało się dotąd kompleksowego rozwiązania ani w polskiej, ani w zagranicznej nauce prawa. Autor dostrzega także problem konstytucyjnych granic cywilnoprawnej metody regulacji stosunków społecznych.

W zakończeniu autor stawia tezę o potrzebie wykształcenia w sensie normatywnym, naukowym i dydaktycznym odrębnego działu prawa prywatnego poświęconego stosowaniu prawa prywatnego w sektorze publicznym.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.9
PDF

Bibliografia

Binder, B., Fröhler, L. (1982), Die Haftung der Gemeinden für ausgegliederte Unternehmungen, Linz.

Chróścielewski, W. (1995), Imperium a gestia w działaniach administracji publicznej, Państwo i Prawo 6: 49-59.

Ehlers, D. (1984), Verwaltung in Privatrechtsform, Berlin.

Gierke, O. (1895), Deutsches Privatrecht. Bd. 1, Allgemeine Teil und Personenrecht. Leipzig.

Ross, A. (1958), On Law and Justice, London.

Grzegorczyk (2010), Wpływ regulacji publicznoprawnych na swobodę kształtowania treści umów (statutów) spółek z udziałem Skarbu Państwa – w poszukiwaniu uzasadnienia, [w:] Gnela, B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, Warszawa: 109-121.

Jagielski, J., Wierzbowski, M., Wiktorowska, A. (2005), Nietypowe podmioty administrujące – kilka refleksji na tle organizacyjnych form wykonywania zadań publicznych, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej jubileuszowi 80-tych urodzin prof. E. Ochendowskiego,Toruń 15-16 listopada 2005 r., Toruń: 206-220.

Janowicz, Z. (1992), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa-Poznań.

Jurgens, G., Ommeren, F. van (2012), The Public-Private Divide in English and Dutch Law: A Multifunctional and Context – Dependant Divide, Cambridge Law Journal 71(1): 172-199.

Kloch, Z. (2007), Interdyscyplinarność w naukach społecznych i humanistycznych – możliwości i ograniczenia, 21.11.2007; www.al.uw.edu.pl/pl-61.

Lemonnier, M. (2016), „Prawo prywatne – prawo publiczne – recepcja przy użyciu metody porównawczej”, referat wygłoszony dnia 22 kwietnia 2016 r. na ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pt. „Instytucje prawa prywatnego w służbie prawa publicznego – nadużycie czy konieczność ?”.

Laubadère, A. de, Venezia, J.C., Gaudemet, Y. (1994), Traité de droit administratif, Paris.

Łakomy, J. (2009), Pojęcie integracji zewnętrznej nauk prawnych, Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie. Studia Erasmiana Wratislaviensia, Wrocław: 52-65.

Łętowska, E. (1994), Prawo cywilne a prawo administracyjne. Razem ale nie do spółki. „Dobre” prawo cywilne, „złe” prawo administracyjne, [w] Mączyński, A., Pazdan, M., Szpunar, A. (red), Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Józefowi Skąpskiemu, Kraków: 217-229.

Łętowska, E. (1996), Bariery naszego myślenia o prawie w perspektywie integracji z Europą, Państwo i Prawo 4-5: 44-60.

Łętowski, J. (1990), Au carrefour de l’administration contemporaine, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.

Mayer, O. (1921), Deutsches Verwaltungsrecht, Berlin, Bd. 1.

Merryman, J.H. (1968), The public law-private law distinction in European and American law, 17 Journal of Public Law (Emory Law Journal): 3-14.

Nowacki, J. (1992), Prawo publiczne – prawo prywatne, Katowice.

Ohanowicz, A. (1926), Wolność umów w przyszłym polskim kodeksie cywilnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 6(1): 283-293.

Opałek, K. (1968), Problemy “wewnętrznej” i “zewnętrznej” integracji nauk prawnych, Krakowskie Studia Prawnicze 1-2: 7-30.

Stec, P. (2013), Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne, Warszawa.

Sancewicz, P. (2013), Teoria dwóch stopni w doktrynie niemieckiego prawa publicznego, [w] Studia Prawa Publicznego 4: 127-144.

Stelmachowski, A. (1984), Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa.

Stelkens, U. (2011), The public – private law divide. Annual Report 2010, Ius Publicum Network Review, November 2011: 2-18.

Szczepaniak, R. (2009), Specjalna zdolność prawna osób prawnych. Relikt poprzedniego systemu czy źródło inspiracji?, Kwartalnik Prawa Prywatnego 3: 621-642.

Szczepaniak, R. (2013), Podmiotowość prawna spółki komunalnej, Samorząd Terytorialny 5: 34-44.

Szczepaniak, R. (2014), Glosa do wyroku SN z 11 maja 2012 r. II CSK 545/11, OSP, z. 2, poz. 17: 221-230.

Szczepaniak, R. (2014), Zagadnienie praw podmiotowych na styku prawa prywatnego i publicznego. Rozważania de lege ferenda na przykładzie opłat należnych komornikowi, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76(3): 65-78.

Szczepaniak, R. (2015), Granice cywilnoprawnej metody regulacji. Glosa do wyrok TK z 27 maja 2014 r. P 51/13, Dz. U. 2014, poz. 735, Państwo i Prawo 12: 130-135.

Szczepaniak, R. (2015), Projekt ustawy „Przepisy ogólne prawa administracyjnego” widziany okiem cywilisty, Ius Novum 3: 129-150.

Szczepaniak, R. (2015), Spółka komunalna a spółka z udziałem Skarbu Państwa – szkic do charakterystyki porównawczej, [w] Kidyba, A., Spółka z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa, Warszawa: 153-183.

Szczepaniak, R. (2015), W zaklętym kręgu podziału na prawo publiczne i prywatne, Studia Prawa Prywatnego 3: 49-61.

Taras, W., Wróbel, A. (1999), W sprawie jednolitej koncepcji umów publicznych, [w] Knosala, E., Matan, A., Łaszczyca, G. (red.), Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, Kraków, s. 115-125.

Wall, H. de (1999), Die Anwendbarkeit privatrechtlicher Vorschriften im Verwaltungsrecht, Tübingen.

Wolter, A. (1967), Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa.

Zylber, F. (1930), Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez działalność władz publicznych w prawie francuskim, Warszawa.