NGOs – czyli organizacje społeczne
PDF

Słowa kluczowe

NGO
organizacje pozarządowe
fundacje
stowarzyszenia
centralizacja
zasada pomocniczości
realny socjalizm
państwo typu zachodniego

Jak cytować

Stępień, J. (2017). NGOs – czyli organizacje społeczne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 39–48. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.3

Liczba wyświetleń: 487


Liczba pobrań: 297

Abstrakt

Współczesne państwo typu zachodniego funkcjonuje z zastosowaniem zasady pomocniczości (subsydiarności). Hierarchiczna wizja państwa (oni na górze – my na dole) musi być zastąpiona całkowicie innym wyobrażeniem istoty państwa. Lepiej oddaje to horyzontalny układ koncentrycznych kół z obywatelem w epicentrum. Taki punkt odniesienia stawia w innej pozycji zarówno samorząd terytorialny, a szczególnie gminę, jak i organizacje pozarządowe (NGOs), które stają się niezastępowalnym elementem obywatelskiej organizacji państwa – funkcjonują bowiem w bezpośredniej bliskości tworzących je ludzi. NGOs to po prostu dobrze nam znane organizacje społeczne, do grona których wróciły w połowie lat 80. fundacje, dla których nie było miejsca w systemie tzw. realnego socjalizmu. Cywilizacyjna przerwa, której Polska doświadczyła w wyniku II wojny światowej, powoduje, że w szerokich kręgach społecznych fundacje budzą nadal podejrzenia. Wykorzystują to ci politycy, którym bliższa jest centralizacyjna wizja państwa poprzedniej epoki.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.3
PDF

Bibliografia

http://www.kson.pl/attachments/article/1436/PolskieOrganizacje2015.pdf.

Jan z Salisbury (2008), Policraticus, Lublin.

Konstytucja 3 maja (Rozdział IV: Chłopi włościanie).

Mistrz Wincenty (1996), Kronika polska, Ossolineum.

Prawo o stowarzyszeniach z 1932 r., Dz. U. Nr 94, poz. 808.

Regulski, J. (2014), Życie splecione z Historią, Ossolineum.

Sieyѐs, E.-J. (2016), Esej o przywilejach, Warszawa.

Tołstoj, L. (1954), Anna Karenina, tłum. K. Iłłakowiczówna, t. 2, PIW, Warszawa.

Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz. U. 2016, poz. 40.

Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. 1989, Nr 20, poz. 104 ze zm.