Tom 79 Nr 1 (2017)

ARTYKUŁY

Marek Ratajczak
5-23
Spór o rolę państwa w gospodarce
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.1
PDF PDF (English)
Dariusz Mazur, Waldemar Żurek
25-38
Wymiar sprawiedliwości w Polsce u progu 2017 r. – wyzwania i zagrożenia
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.2
PDF PDF (English)
Jerzy Stępień
39-48
NGOs – czyli organizacje społeczne
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.3
PDF
Michael O’Flaherty
49-57
Ochrona praw człowieka w dzisiejszej Europie
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.4
PDF
Julia Wojnowska-Radzińska
59-71
Zakaz arbitralnego wydalania cudzoziemców w świetle art. 1 Protokołu nr 7 do EKPC i jego realizacja w polskim prawie i praktyce – wybrane problemy
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.5
PDF
Marcin Byczyk
73-84
Walka z terroryzmem jako zadanie prawa karnego – uwagi na marginesie wprowadzenia do Kodeksu karnego art. 259a
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.6
PDF
Stanisław Czepita
85-102
O pojęciu czynności konwencjonalnej i jej odmianach
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.7
PDF PDF (English)
Tomasz Sójka
103-117
Odpowiedzialność cywilna zarządzającego portfelem instrumentów finansowych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.8
PDF
Michał Miedziński
119-131
Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych przed nieuzasadnioną tezauryzacją zysku spółki
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.9
PDF
Przemysław Ostojski
133-144
Sprawiedliwość proceduralna według ReNEUAL Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.10
PDF
Kamila Wysocka
145-158
Kompetencje orzecznicze sądów administracyjnych a realizacja funkcji ochronnej praw jednostki w postępowaniu
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.11
PDF
Ewa Wójcicka
159-172
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – uwagi krytyczne
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.12
PDF
Małgorzata Hrehorowicz
173-189
Weryfikacja kwalifikacji kandydatów na biegłych sądowych z dziedziny kryminalistyki na przykładzie analizy danych dotyczących biegłych sądowych wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.13
PDF