Kompetencje orzecznicze sądów administracyjnych a realizacja funkcji ochronnej praw jednostki w postępowaniu

Main Article Content

Kamila Wysocka

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest zmianom, jakie następują w kasacyjnym modelu jurysdykcji sądów administracyjnych w związku z rozwijaną w europejskim case law i soft law koncepcją efektywnej ochrony sądowej. Porównanie rozwiązań prawnych przyjętych w Niemczech, Austrii oraz w Polsce stanowi potwierdzenie, że w każdym z tych krajów doszło do wzbogacenie kompetencji sądów o środki prawne właściwe modelowi pełnego orzekania. Wśród przyczyn podnosi się niską efektywność procedur, zwłaszcza na etapie wykonania wyroku przez organy administracji publicznej. Zmiany te należy jednak postrzegać w szerszej perspektywie związanej z nową rolą sądów administracyjnych, które są gwarantem skutecznej ochrony praw jednostki i które powinny posiadać właściwe instrumenty prawne dla jej realizacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wysocka, K. (2017). Kompetencje orzecznicze sądów administracyjnych a realizacja funkcji ochronnej praw jednostki w postępowaniu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 145-158. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.11
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Adamiak, B., Borkowski, J. (2012), Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, Warszawa.
 2. Adamiak B., Borkowski, J. (2015), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa.
 3. Baczyński, Ł., Hauser, R. (2006), Niemieckie ogólne sądownictwo administracyjne, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4–5: 201–211.
 4. Bok A.J. (2005), Judicial review of administrative decision: recours objectif or recours subjectif?, [w:] Stroink, F., van der Linden, E. (red.), Judicial Lawmaking and Administrative Law, Antwerpen–Oxford: 153–179.
 5. Garlicki, L. (2005), Komentarz do art. 184 Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. 4: 5.
 6. Hauser, R. (2013), Wstępne założenia nowelizacji ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Państwo i Prawo 2: 17–31.
 7. Hauser, R., Drachal, J. (red.), (2015), Metodyka pracy w sądach administracyjnych, Warszawa.
 8. Hauser, R, Wierzbowski, M. (red.), (2015), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: komentarz.
 9. Jaśkowska, M. (2012), Możliwości reformatoryjnego orzekania sądów administracyjnych na przykładzie spraw dostępu do informacji publicznej – głos w dyskusji, [w:] Lipowicz, I., Kmieciak, Z. (red.), Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich, Warszawa: 50–60.
 10. Kamiński, M. (2012), Orzekanie merytoryczne sądów administracyjnych. Uwagi na tle szwajcarskiego, austriackiego i niemieckiego systemu prawnego, [w:] Lipowicz, I., Kmieciak, Z. (red.), Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich, Warszawa: 120–136.
 11. Kmieciak, Z. (2014), Europejskie standardy prawa do sądu w sprawach z dziedziny administracji publicznej, [w:] Hauser, R, Niewiadomski, Z., Wróbel, A. (red), Europeizacja prawa administracyjnego, Warszawa: 397–460.
 12. Kmieciak, Z. (2010), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Warszawa.
 13. Kmieciak, Z. (2014), Wykonanie wyroku sądu administracyjnego, [w:] Hauser, R., Niewiadomski, Z., Wróbel A. (red.), Sądowa kontrola administracji publicznej, Warszawa: 639–655.
 14. Kmieciak, Z. (2015), Merytoryczne orzekanie przez sądy administracyjne w świetle konstytucyjnej zasady podziału władz, Przegląd Legislacyjny 2: 16–22.
 15. Kmieciak, Z., Florianowicz-Błachut, P. (2013), Austria – reforma sądownictwa administracyjnego. Wybór przepisów znowelizowanych 51. Ustawą federalną Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4: 187–189.
 16. Knysiak-Sudyka, H., Romańska, M., Woś, T. (red.) (2015), Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa.
 17. Kunnecke, M. (2007), Tradition and Change in Administrative Law: An Anglo-German Comparison, Berlin–Heidelberg.
 18. Kotowski, A. (2013), Modele dyskursów prawniczych, Toruń.
 19. Krawczyk, A. (2013), Reforma sądownictwa administracyjnego w Austrii, Państwo i Prawo 4: 31–46.
 20. Mak, E. (2013), Judicial Decision-Making in a Globalised World: A Comparative Analysis, Oxford–Portland.
 21. Piątek, W. (2011), Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa.
 22. Piątek, W (2015), Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego, Warszawa.
 23. Romańska, M. (2010), Skuteczność orzeczeń sądów administracyjnych, Warszawa.
 24. Sarkowicz, R., Stelmach, J. (1998), Teoria prawa, Kraków.
 25. Sawczyn, W. (2014), Konstytucyjne podstawy sądownictwa administracyjnego, [w:] Hauser, R., Niewiadomski, Z., Wróbel, A. (red.), Sądowa kontrola administracji publicznej, Warszawa: 71–96.
 26. Skoczylas, A. (2012), Stan i obecne problemy sądownictwa administracyjnego, [w:] Lipowicz, I., Kmieciak, Z. (red.), Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich, Warszawa: 7–18.
 27. Starck, C. (2001), Kontrola administracji przez ogólne sądy administracyjne w Niemczech, [w:] Skrzydło-Niżnik, I. (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa prof. dr. hab. J Filipka, Kraków: 661–671.
 28. Wróbel, A. (red.) (2013), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa.
 29. Wróbel, A. (2015), Prawo podmiotowe publiczne, [w:] Hauser, R., Niewiadomski, Z., Wróbel, A. (red.), Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa: 325–412.
 30. Zirk-Sadowski, M. (2011), Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa.
 31. Zirk-Sadowski, M. (2015), Pojęcie, koncepcje i przebieg wykładni prawa administracyjnego, [w:] Hauser, R., Niewiadomski, Z., Wróbel, A. (red.), Wykładnia w prawie administracyjnym, Warszawa: 131–188.