Kompetencje orzecznicze sądów administracyjnych a realizacja funkcji ochronnej praw jednostki w postępowaniu
PDF

Słowa kluczowe

sąd administracyjny
orzecznictwo
prawa jednostki

Jak cytować

Wysocka, K. (2017). Kompetencje orzecznicze sądów administracyjnych a realizacja funkcji ochronnej praw jednostki w postępowaniu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 145–158. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.11

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest zmianom, jakie następują w kasacyjnym modelu jurysdykcji sądów administracyjnych w związku z rozwijaną w europejskim case law i soft law koncepcją efektywnej ochrony sądowej. Porównanie rozwiązań prawnych przyjętych w Niemczech, Austrii oraz w Polsce stanowi potwierdzenie, że w każdym z tych krajów doszło do wzbogacenie kompetencji sądów o środki prawne właściwe modelowi pełnego orzekania. Wśród przyczyn podnosi się niską efektywność procedur, zwłaszcza na etapie wykonania wyroku przez organy administracji publicznej. Zmiany te należy jednak postrzegać w szerszej perspektywie związanej z nową rolą sądów administracyjnych, które są gwarantem skutecznej ochrony praw jednostki i które powinny posiadać właściwe instrumenty prawne dla jej realizacji.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.11
PDF

Bibliografia

Adamiak, B., Borkowski, J. (2012), Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, Warszawa.

Adamiak B., Borkowski, J. (2015), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa.

Baczyński, Ł., Hauser, R. (2006), Niemieckie ogólne sądownictwo administracyjne, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4–5: 201–211.

Bok A.J. (2005), Judicial review of administrative decision: recours objectif or recours subjectif?, [w:] Stroink, F., van der Linden, E. (red.), Judicial Lawmaking and Administrative Law, Antwerpen–Oxford: 153–179.

Garlicki, L. (2005), Komentarz do art. 184 Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. 4: 5.

Hauser, R. (2013), Wstępne założenia nowelizacji ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Państwo i Prawo 2: 17–31.

Hauser, R., Drachal, J. (red.), (2015), Metodyka pracy w sądach administracyjnych, Warszawa.

Hauser, R, Wierzbowski, M. (red.), (2015), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: komentarz.

Jaśkowska, M. (2012), Możliwości reformatoryjnego orzekania sądów administracyjnych na przykładzie spraw dostępu do informacji publicznej – głos w dyskusji, [w:] Lipowicz, I., Kmieciak, Z. (red.), Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich, Warszawa: 50–60.

Kamiński, M. (2012), Orzekanie merytoryczne sądów administracyjnych. Uwagi na tle szwajcarskiego, austriackiego i niemieckiego systemu prawnego, [w:] Lipowicz, I., Kmieciak, Z. (red.), Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich, Warszawa: 120–136.

Kmieciak, Z. (2014), Europejskie standardy prawa do sądu w sprawach z dziedziny administracji publicznej, [w:] Hauser, R, Niewiadomski, Z., Wróbel, A. (red), Europeizacja prawa administracyjnego, Warszawa: 397–460.

Kmieciak, Z. (2010), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Warszawa.

Kmieciak, Z. (2014), Wykonanie wyroku sądu administracyjnego, [w:] Hauser, R., Niewiadomski, Z., Wróbel A. (red.), Sądowa kontrola administracji publicznej, Warszawa: 639–655.

Kmieciak, Z. (2015), Merytoryczne orzekanie przez sądy administracyjne w świetle konstytucyjnej zasady podziału władz, Przegląd Legislacyjny 2: 16–22.

Kmieciak, Z., Florianowicz-Błachut, P. (2013), Austria – reforma sądownictwa administracyjnego. Wybór przepisów znowelizowanych 51. Ustawą federalną Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4: 187–189.

Knysiak-Sudyka, H., Romańska, M., Woś, T. (red.) (2015), Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa.

Kunnecke, M. (2007), Tradition and Change in Administrative Law: An Anglo-German Comparison, Berlin–Heidelberg.

Kotowski, A. (2013), Modele dyskursów prawniczych, Toruń.

Krawczyk, A. (2013), Reforma sądownictwa administracyjnego w Austrii, Państwo i Prawo 4: 31–46.

Mak, E. (2013), Judicial Decision-Making in a Globalised World: A Comparative Analysis, Oxford–Portland.

Piątek, W. (2011), Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa.

Piątek, W (2015), Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego, Warszawa.

Romańska, M. (2010), Skuteczność orzeczeń sądów administracyjnych, Warszawa.

Sarkowicz, R., Stelmach, J. (1998), Teoria prawa, Kraków.

Sawczyn, W. (2014), Konstytucyjne podstawy sądownictwa administracyjnego, [w:] Hauser, R., Niewiadomski, Z., Wróbel, A. (red.), Sądowa kontrola administracji publicznej, Warszawa: 71–96.

Skoczylas, A. (2012), Stan i obecne problemy sądownictwa administracyjnego, [w:] Lipowicz, I., Kmieciak, Z. (red.), Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich, Warszawa: 7–18.

Starck, C. (2001), Kontrola administracji przez ogólne sądy administracyjne w Niemczech, [w:] Skrzydło-Niżnik, I. (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa prof. dr. hab. J Filipka, Kraków: 661–671.

Wróbel, A. (red.) (2013), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa.

Wróbel, A. (2015), Prawo podmiotowe publiczne, [w:] Hauser, R., Niewiadomski, Z., Wróbel, A. (red.), Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa: 325–412.

Zirk-Sadowski, M. (2011), Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa.

Zirk-Sadowski, M. (2015), Pojęcie, koncepcje i przebieg wykładni prawa administracyjnego, [w:] Hauser, R., Niewiadomski, Z., Wróbel, A. (red.), Wykładnia w prawie administracyjnym, Warszawa: 131–188.