Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – uwagi krytyczne
PDF

Słowa kluczowe

prawo petycji
prawa podstawowe
petycje
wnioski
skargi

Jak cytować

Wójcicka, E. (2017). Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – uwagi krytyczne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 159–172. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.12

Liczba wyświetleń: 615


Liczba pobrań: 311

Abstrakt

Składanie petycji jest jednym z podstawowych praw. Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. Procedura rozpatrywania petycji określona jest w ustawie z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014, poz. 1195). Akt ten wszedł w życie 6 września 2015 r. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie genezy polskiego ustawodawstwa dotyczącego petycji, a zwłaszcza krytyczna analiza ustawy o petycjach. Analiza ustawy o petycjach prowadzi do wniosku, iż przyjęte rozwiązania dalekie są od jasności i precyzji. Główny zarzut związany jest z tym, że ustawa nie definiuje w sposób wyraźny i jednoznaczny pojęcia petycji, a tym samym nie usuwa wątpliwości co do wzajemnych relacji między petycjami a skargami i wnioskami.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.12
PDF

Bibliografia

Adamiak, B., Borkowski, J. (2009), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa.

Banaszak, B. (2005), System konstytucyjny Niemiec, Warszawa.

Banaszak, B. (2009), Opinia na temat projektu ustawy o petycjach, [w:] Opinie prawne na temat projektu ustawy o petycjach, Opinie i Ekspertyzy OE-115, Kancelaria Senatu, Warszawa: 3–9.

Chróścielewski, W., Tarno, J.P. (2011), Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa.

Działocha, K. (2008), Prawo petycji w obowiązującym ustawodawstwie i proponowane kierunki zmian, [w:] Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, Opinie i Ekspertyzy OE-85, Warszawa: 1–8.

Florczak-Wątor, M. (2016), Komentarz do art. 63, [w:] Safjan, M., Bosek, L. (red.), Komentarz do Konstytucji RP, t. 1, Legalis.

Florczak-Wątor, M. (2014), Opinia prawna na temat senackiego projektu ustawy o petycjach, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2(42): 187–198.

Gajewski, S., Jakubowski, A. (2015), Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach. Komentarz, Warszawa.

Jakimowicz, J. (2002), Publiczne prawa podmiotowe, Kraków.

Jaroszyński, A. (2009), Opinia w sprawie projektu ustawy o petycjach, [w:] Opinie prawne na temat projektu ustawy o petycjach, Opinie i Ekspertyzy OE-115, Kancelaria Senatu, Warszawa: 10–12.

Jaśkiewicz, J. (2015), Komentarz do ustawy o petycjach, System Informacji Prawniczej Lex (Wolters Kluwer), Warszawa.

Gajewski, S. (2014), Petycja, skarga, wniosek. Uwagi na marginesie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Przegląd Prawa Publicznego 4(8): 157–168.

Kubuj, K. (2011), Opinia prawna na temat senackiego projektu ustawy o petycjach (druk nr 4261), Warszawa.

Lang, J. (1990), Wybrane problemy prawnej regulacji wykonywania prawa do składania skarg i wniosków, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo CLXVIII, Wrocław.

Lipski, J. (2004), Prawo do petycji, skarg i wniosków w polskim systemie prawnym, Zeszyty Prawnicze BSE 4(4): 117–123.

Masternak-Kubiak, M., Kuczma, P. (2015), Prawo petycji jako publiczne prawo podmiotowe (aspekt podmiotowy i przedmiotowy), [w:] R. Balicki, M. Jabłoński (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, Wrocław: 259–280.

Mokry, J. (1973), Odwołalność czynności procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1973.

Orłowski, W. (2002), Prawo składania petycji, wniosków i skarg, [w:] Chmaj, M., Orłowski, W., Skrzydło, W., Witkowski, Z., Wróbel, A., Wolności i prawa polityczne, Kraków.

Orłowski, W. (2008), Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji, [w:] Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, Opinie i Ekspertyzy OE-85, Warszawa: 9–22.

Sokolewicz, W. (2007), Uwagi do art. 63, [w:] Garlicki, L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 5, Warszawa.

Wierzbowski, M. (2005), Postępowanie administracyjne, Warszawa.

Wójcicka, E. (2015), Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.

Zięba-Załucka, H. (2010), Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 4(4): 9–21.