Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – uwagi krytyczne

Main Article Content

Ewa Wójcicka

Abstrakt

Składanie petycji jest jednym z podstawowych praw. Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. Procedura rozpatrywania petycji określona jest w ustawie z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014, poz. 1195). Akt ten wszedł w życie 6 września 2015 r. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie genezy polskiego ustawodawstwa dotyczącego petycji, a zwłaszcza krytyczna analiza ustawy o petycjach. Analiza ustawy o petycjach prowadzi do wniosku, iż przyjęte rozwiązania dalekie są od jasności i precyzji. Główny zarzut związany jest z tym, że ustawa nie definiuje w sposób wyraźny i jednoznaczny pojęcia petycji, a tym samym nie usuwa wątpliwości co do wzajemnych relacji między petycjami a skargami i wnioskami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wójcicka, E. (2017). Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – uwagi krytyczne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 159-172. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.12
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Adamiak, B., Borkowski, J. (2009), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa.
 2. Banaszak, B. (2005), System konstytucyjny Niemiec, Warszawa.
 3. Banaszak, B. (2009), Opinia na temat projektu ustawy o petycjach, [w:] Opinie prawne na temat projektu ustawy o petycjach, Opinie i Ekspertyzy OE-115, Kancelaria Senatu, Warszawa: 3–9.
 4. Chróścielewski, W., Tarno, J.P. (2011), Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa.
 5. Działocha, K. (2008), Prawo petycji w obowiązującym ustawodawstwie i proponowane kierunki zmian, [w:] Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, Opinie i Ekspertyzy OE-85, Warszawa: 1–8.
 6. Florczak-Wątor, M. (2016), Komentarz do art. 63, [w:] Safjan, M., Bosek, L. (red.), Komentarz do Konstytucji RP, t. 1, Legalis.
 7. Florczak-Wątor, M. (2014), Opinia prawna na temat senackiego projektu ustawy o petycjach, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2(42): 187–198.
 8. Gajewski, S., Jakubowski, A. (2015), Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach. Komentarz, Warszawa.
 9. Jakimowicz, J. (2002), Publiczne prawa podmiotowe, Kraków.
 10. Jaroszyński, A. (2009), Opinia w sprawie projektu ustawy o petycjach, [w:] Opinie prawne na temat projektu ustawy o petycjach, Opinie i Ekspertyzy OE-115, Kancelaria Senatu, Warszawa: 10–12.
 11. Jaśkiewicz, J. (2015), Komentarz do ustawy o petycjach, System Informacji Prawniczej Lex (Wolters Kluwer), Warszawa.
 12. Gajewski, S. (2014), Petycja, skarga, wniosek. Uwagi na marginesie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Przegląd Prawa Publicznego 4(8): 157–168.
 13. Kubuj, K. (2011), Opinia prawna na temat senackiego projektu ustawy o petycjach (druk nr 4261), Warszawa.
 14. Lang, J. (1990), Wybrane problemy prawnej regulacji wykonywania prawa do składania skarg i wniosków, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo CLXVIII, Wrocław.
 15. Lipski, J. (2004), Prawo do petycji, skarg i wniosków w polskim systemie prawnym, Zeszyty Prawnicze BSE 4(4): 117–123.
 16. Masternak-Kubiak, M., Kuczma, P. (2015), Prawo petycji jako publiczne prawo podmiotowe (aspekt podmiotowy i przedmiotowy), [w:] R. Balicki, M. Jabłoński (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, Wrocław: 259–280.
 17. Mokry, J. (1973), Odwołalność czynności procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1973.
 18. Orłowski, W. (2002), Prawo składania petycji, wniosków i skarg, [w:] Chmaj, M., Orłowski, W., Skrzydło, W., Witkowski, Z., Wróbel, A., Wolności i prawa polityczne, Kraków.
 19. Orłowski, W. (2008), Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji, [w:] Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, Opinie i Ekspertyzy OE-85, Warszawa: 9–22.
 20. Sokolewicz, W. (2007), Uwagi do art. 63, [w:] Garlicki, L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 5, Warszawa.
 21. Wierzbowski, M. (2005), Postępowanie administracyjne, Warszawa.
 22. Wójcicka, E. (2015), Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 23. Zięba-Załucka, H. (2010), Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 4(4): 9–21.