Znaczenie monopolizacji w postkeynesowskich teoriach cenotwórstwa
PDF

Słowa kluczowe

ceny
monopolizacja
postkeynesizm
cenotwórstwo

Jak cytować

Umiński, P. (2017). Znaczenie monopolizacji w postkeynesowskich teoriach cenotwórstwa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 211–222. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.15

Liczba wyświetleń: 379


Liczba pobrań: 189

Abstrakt

Artykuł jest teoretyczną podstawą empirycznych analiz cen prowadzonych zgodnie z ekonomią postkeynesowską. Postkeynesiści, ze względu na krytyczny realizm jako metodologiczną podstawę ekonomii postkeynesowskiej, wyróżniają trzy teorie ustalania ceny przez przedsiębiorstwa – ceny administrowane (administered proces), cenotwórstwo oparte na kosztach normalnych (normal cost prices) i cenotwórstwo oparte na narzucie (mark up prices). Szczególną uwagę w artykule poświęcono tym elementom wymienionych teorii, które wskazują na stopnień koncentracji działalności jako czynnik istotny przy ustalaniu ceny. Przeprowadzona analiza wskazuje na niewielkie znaczenie stopnia koncentracji w postkeynesowskich teoriach ustalania ceny. Jedynie w teorii cenotwórstwa opartego na narzucie, którego początek dały prace Michała Kaleckiego, stopień koncentracji ma znaczenie explicite. W teorii cenotwórstwa opartego na kosztach normalnych stopień koncentracji ma wpływ jedynie na marżę zysku, a w teorii cen administrowanych nie ma takiej jednoznacznej relacji. Stopień monopolizacji nie wpływa na zmienność cen według żadnej z analizowanych teorii. Zaznaczyć także należy, że w postkeynesowskich doktrynach ustalania ceny, kluczowe znaczenie odgrywa zmienna reprezentująca stronę podażową, tj. koszty produkcji. Powodem zmian cen są zmiany kosztów lub zmiany strategii przedsiębiorstwa, a nie zmiany popytu.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.15
PDF

Finansowanie

Artykuł powstał w ramach realizacji grantu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki

DEC-2013/09/N/HS4/03699

Bibliografia

Andrews, P.W.S. (1949), A reconsideration of the theory of the individual business, Oxford Economic Papers 1(1), 1949.

Andrews, P.W.S. (1949), Manufacturing Business, Macmillan, London.

Andrews, P.W.S. (1950), Some aspects of competition in retail trade, Oxford Economic Papers 2(2).

Arestis, P. (1996), Post Keynesian economics: towards coherence, Cambridge Journal of Economics 20(1).

Arestis, P., Dunn, S.P., Sawyer, M. (1999), Post Keynesian economics and its critics, Journal of Post Keynesian Economics 21(4).

Berle, A.A., Means, G.C. (1932), The Modern Corporation and Private Property, Macmillan, New York.

Boehlke, J. (2010), Firma we współczesnej myśli ekonomicznej: studium teoretyczno-metodologiczne, WN UMK, Toruń.

Davidson, P. (1991), Is probability theory relevant for uncertainty? A post Keynesian perspective, Journal of Post Keynesian Economics 5(1).

Davidson, P. (1996), Reality and economic theory, Journal of Post Keynesian Economics 18(4).

Davidson, P. (2011), Post Keynesian Macroeconomic Theory, Second Edition – A Foundation for Successful Economic Policies for the Twenty-First Century, Edward Elgar.

Dow, S.C. (1990), Post Keynesianism as political economy: a methodological discussion, Review of Political Economy 2(3).

Downward, P. (2000), A realist appraisal of Post-Keynesian pricing theory, Cambridge Journal of Economics 24.

Eichner, A.S. (1976), The Megacorp and Oligopoly: Micro Foundations of Macro Dynamics, CUP, Cambridge.

Galbraith, J.K. (1973), Economics and the Public Purpose, Penguin, Hormondsworth.

GyunCheolGu, Pricing, price Stability, and Post Keynesian Price Theory, University of Missouri – Kansas City 2012, (nieopublikowana).

Hall, R.L. Hitch, C.J. (1939), Price theory and business behaviour, Oxford Economic Papers 1939, May, 2.

Kalecki, M. (1986), Teoria dynamiki gospodarczej, wyd. 3, PWN, Warszawa.

Keynes, J.M. (1937), The General Theory of Employment, Quarterly Journal of Economics 1937, February.

Keynes, J.M. (2011), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, WN PWN, Warszawa.

Lavoie, M. (1992), Foundations of Post-Keynesian Economic Analysis, Edward Elgar.

Lawson, T. (1989), Abstraction, tendencies and stylised facts: a realist approach to economics analysis, Cambridge Journal of Economics 13.

Lawson, T. (1994), The nature of post Keynesianism and its links to other traditions, Journal of Post Keynesian Economics 16(4).

Lee, F.S. (1990–1991), Marginalist controversy and Post Keynesian price theory, Journal of Post Keynesian Economics 13(2).

Lee, F.S. (1990), The modern corporation and Gardiner Means's critique of neoclassical economics, Journal of Economic Issues 24(3).

Lee, F.S. (1994), From Post-Keynesian to historical price theory, Part I: Facts, theory and empirically grounded pricing model, Review of Political Economy 6(3).

Lee, F.S. (2002), Theory creation and the methodological foundation of Post-Keynesian microeconomics, Cambridge Journal of Economics 26.

Lee, F.S. (2003), Post Keynesian Price Theory, CUP, Cambridge.

Lerner, A.P. (1934), The concept of monopoly and the measurement of monopoly power, The Review of Economic Studies 1(3).

Lopez, J.G., Assous, M. (2011), Michał Kalecki, PTE, Warszawa.

Means, G. (1940), Big business, administered prices, and the problem of full employment, Journal of Marketing 4(4).

Means, G.C. (1935), Price inflexibility and the requirements of a stabilizing monetary policy, Journal of the American Statistical Association 30(190).

Osiatyński, J. (1989), Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii Kaleckiego, Ekonomista 3.

Reynolds, P.J. (1983), Kalecki's degree of monopoly, Journal of Post Keynesian Economics 5(3).

Samuels, W.J., Medema, S.G., Gardiner, C. (1989), Means's institutional and Post-Keynesian economics, Review of Political Economy 1(2).

Shapiro, N., Sawyer, M. (2003), Post Keynesian price theory, Journal of Post Keynesian Economics 25(3).