Odpowiedzialność cywilna zarządzającego portfelem instrumentów finansowych
PDF

Słowa kluczowe

odpowiedzialność cywilna
usługi maklerskie
zarządzanie portfelem instrumentów finansowych
MiFID
harmonizacja

Jak cytować

Sójka, T. (2017). Odpowiedzialność cywilna zarządzającego portfelem instrumentów finansowych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 103–117. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.8

Liczba wyświetleń: 355


Liczba pobrań: 190

Abstrakt

Przedmiotem niniejszej publikacji jest zagadnienie odpowiedzialności cywilnej zarządzającego portfelem instrumentów finansowych w prawie polskim. Wraz z transformacją ustroju gospodarczego i rozwojem rynku kapitałowego w Polsce znaczenie instytucji zarządzania portfelem instrumentów finansowych sukcesywnie rośnie, choć pozostaje ono niewspółmiernie niższe w porównaniu z rolą instytucji zbiorowego zarządzania inwestycjami w postaci funduszy inwestycyjnych. Celem obu dyrektyw MiFID jest harmonizacja zasad funkcjonowania firm inwestycyjnych świadczących usługi maklerskie w Europie oraz ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich. Jakkolwiek odpowiedzialność cywilna firm inwestycyjnych świadczących usługi maklerskie należy do szeroko rozumianej problematyki ochrony inwestorów korzystających z tych usług, to jednak zagadnienie to pozostawiono poszczególnym państwom członkowskim do unormowania. Rozbieżności w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi państwami niewątpliwie zmniejszają harmonizacyjny skutek obu dyrektyw. Zadaniem niniejszego artykułu jest określenie podstawowych zasad odpowiedzialności cywilnej zarządzających portfelem instrumentów finansowych w prawie polskim oraz sformułowanie propozycji rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów w tym zakresie.
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.8
PDF

Finansowanie

Artykuł jest wynikiem projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/B/HS5/00289

Bibliografia

Assmann, H.D., Schneider, U.H. (Hrsg.), Wertpapierhandelsgesetz, Köln.

Chłopecki, A. (2006), [w:] Szumański, A. (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo papierów wartościowych, t. 19, Warszawa.

Szpunar, A. (1976), [w:] Radwański, Z. (red.), System prawa cywilnego, t. 3, cz. 2, Prawo zobowiązań–część szczegółowa, Wrocław.

Kawecki, A.W. (2012), [w:] D. Busch, D.A. DeMott, Liability of Asset Managers, Oxford.

CESR Level 3 Recommendations on Inducements under MiFID, Cesr/07-316, May 2007 http://www.esma.europa.eu/system/files/07_316.pdf [dostęp:12.03.2015].

Benicke, Ch. (2006), Wertpapiervermögensverwaltung, Tübingen.

Busch, D., DeMott, D.A. (2012), Liability of Asset Managers, Oxford.

Busch, D. (2012), Why MiFID matters to private law—the example of MiFID’s impact on an asset manager’s civil liability, Capital Markets Law Journal 7(4).

DeMott, D.A. (2012), Regulatory techniques and liability regimes for asset managers, Capital Markets Law Journal 7(4).

Pistor, K., Xu, Ch. (2003), Fiduciary duty in transitional civil law jurisdictions lessons from the incomplete law theory, [w:] Milhaupt, C.J. (ed.), Global Markets, Domestic Institutions: Corporate Law and Governance in a New Era of Cross-Border Deals, New York.

Zacharzewski, K. (2015), Szkoda giełdowa i jej naprawienie, Toruń.

Kopaczyńska-Pieczniak, K. (2014), [w:] Kidyba, A. (red.), Kodeks Cywilny. Komentarz, t. 3, wyd. 2, Warszawa.

Enriques, L. (2007), Conflict of interest in Investment Services: The Price and Uncertain Impact of MiFID’s Regulatory Framework [w:] Ferrrarini, G., Wymeersch, E. (eds.), Investor Protection in Europe. Corporate Law Making, The MiFID and Beyond, Oxford.

Casper, M., Altgen, Ch. (2012), [w:] Busch, D., DeMott, D.A., Liability of Asset Managers, Oxford.

Gutowski, M. (2009), Ważność umowy zawartej w zakresie działalności licencjonowanej przez osobę nieposiadającą wymaganej licencji, Monitor Prawniczy 3.

Kaliński, M. (2014), Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa.

Kurzajewski, M. (2014), Usługi maklerskie, Warszawa.

Tison, M. (2010), The civil law effects of MiFID in a comparative law perspective, [w:] Festschrift für Klaus J. Hopt. Unternehmen, Markt ung Verantwortung, Bd. 2, Berlin–New York.

Moloney, N. (2014), EU Securities and Financial Markets Regulation, Oxford.

Moloney, N. (2012), Liability of asset managers: a comment, Capital Markets Law Journal 7(4).

Cherednychenko, O.O. (2010), Full harmonization of Retail Financial Services Contract Law in Europe [w:] S. Grundmann, Y.M. Atamer (red.), Financial Services, Financial Crisis and General European Contract Law.

Machnikowski, P. (2013), [w:] Łętowska, E. (red.), System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 5, wyd. 2, Warszawa.

Mülbert, P.O. (2008), Auswirkungen der art. 19 ff MiFID auf das Zivilrecht am Beispiel von Vertriebsvergütungen im Effektengeschäft der Kreditinstitute, Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht 172.

Zapadka, P. (2014), [w:] Wierzbowski, M., Sobolewski, L., Wajda, P., Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, wyd. 2, Warszawa.

Mülbert, P.O. (2007), The Eclipse of Contract Law in the Investment Firm-Client Relationship: The Impact of the MiFID on the Law of Contract from a German Perspective, [w:] Ferrrarini, G., Wymeersch, E. (eds.), Investor Protection in Europe. Corporate Law Making, The MiFID and Beyond, Oxford.

Buczek, S. (red.) (2006), Asset Management – zarządzanie aktywami w Polsce, Warszawa.

Möllers, T.M.J. (2007), [w:] Hirte, H., Möllers, T.M.J. (Hrsg.), Kölner Kommentar zum WpHG, Köln–Berlin–München.

Radwański, Z., Olejniczak, A. (2014), Zobowiązania–część ogólna, wyd. 11, Warszawa.